Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Gausdal kommune, Oppland

DatoFOR-2016-01-28-79
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse20.02.2016
Sist endret
EndrerFOR-2005-11-13-1799 (opph. av FOR-2009-02-01)
Gjelder forGausdal kommune, Oppland
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort04.02.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift om vann- og avløpsgebyrer, Gausdal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Gausdal kommunestyre 28. januar 2016 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
3.Forskrift 28. januar 2016 nr. 79 om vann- og avløpsgebyrer, Gausdal kommune (dette dokumentet)
4.Øvrige dokumenter, sist godkjent:
-Gebyrregulativ
-Leveringsvilkår – Drikkevann/Avløpstjenester
-Bestemmelser for bruk av vannmålere
-Gjeldende Normalreglement fra KS for sanitæranlegg (Tekniske bestemmelser og Administrative bestemmelser)
-Norsk VA-norm for Gausdal kommune, godkjent i KS-sak 34/15 den 30. april 2015.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner
-Abonnent:
-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.

Det samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

-Fritidsboliger innenfor regulert område med formål fritid, men som ikke er fradelt hovedbølet, regnes som en selvstendig abonnent.
-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 27 første og annet ledd, har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester.

-Bruksareal (BRA) etter NS 3940

Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:

-Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og
-Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger.

For detaljer, se NS 3940.

-Beregna areal

Beregnet areal blir fastsatt på bakgrunn av boligens bruksareal (BRA) og framkommer ved at bruksarealet for hvert plan multipliseres med en beregningsfaktor for planet. Garasje skal imidlertid ikke inngå i beregnet areal.

-Beregningsfaktorer for de ulike etasjetyper:

Kjellerplan: 0,2

Underetasje: 0,5

Hovedetasje: 1,0

Etasjeplan: 0,6

Loft: 0,3

Etasjetypene er definert i «Føringsinstruks for matrikkelen» pkt. 6.

-Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet.

-Engangsgebyr for tilknytning (Tilknytningsgebyr):

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.

-Felles privat stikkledning:

Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning.

-Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert).

-Fritidsbolig/hytte:

Eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte.

-Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

-Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet.

-Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.

-Stipulert forbruk:

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal.

-Tjenestedeklarasjon/Leveringsvilkår:

Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes og hvilke klagemuligheter som finnes.

-Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning (Tilknytningsgebyr)
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Gebyr for midlertidig tilknytning.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning (tilknytningsgebyr)

Lov om kommunale vann- og avløpsanlegg krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Engangsgebyret betales for bebygd eiendom og nybygg som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett, samt ved utvidelse av eksisterende tilknyttet bygg.

For boliger og næringsbygg differensieres engangsgebyret for tilknytning i lav og høy sats. 

Lav sats: benyttes for eiendom som blir tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett, der kommunen eller privat utbygger krever inn refusjon (anleggsbidrag) for interne tekniske anlegg, grenledningsanlegg og som blir utført etter planer som er godkjent av kommunen. 

Høy sats: benyttes for eiendom som blir tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett, i områder der det ikke blir innkrevd refusjon for tekniske anlegg. Høy sats benyttes bar for de første 120 m² (BA/BRA) deretter betales lav sats.

For fritidsbebyggelse differensieres ikke i lav og høy sats. Det fastsettes i stedet en egen sats uavhengig om det er betalt anleggsbidrag eller refusjon.

Engangsgebyret fastsettes etter bebyggelsens beregnede areal (BA) for boliger/fritidsboliger, og bruksareal (BRA) for annen bebyggelse.

For bebygd eiendom og nybygg beregnes et minstegebyr som tilsvarer et areal (BA/BRA) på 80 m² .

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet for Gausdal kommune.

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning, når tilknytningen krever ekstra høye/lave kostnader. 

Egne regler for spesiell bebyggelse

-Engangsavgift for kalde lagerbygg som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett settes til 25 % av full avgift. Ved omdisponering fra kaldt til varmt lagerbygg betales tilleggsavgift tilsvarende 75 % av full avgift.
-Engangsavgift for driftsbygninger i landbruket som tilknyttes. For vann beregnes denne ut fra bruksarealet for fjøs, melkerom, vaskerom etc. For avløp unntas fjøset.
§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vanntjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til vanntjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale avløpstjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at innflytting skjer eller at brukstillatelse kan gis.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori, hhv. bolig, fritidsbolig og næring. Alle abonnenter i én brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av gebyrregulativet.

-Abonnementsgebyr for bolig

Betales av øvrige abonnenter.

-Abonnementsgebyr for fritidsbolig

Betales av fritidseiendommer.

-Abonnementsgebyr for næring

Betales av næringseiendommer (eiendommer hvor hoveddelen er næring), offentlige virksomheter og borettslag. 

Forbruksgebyr

Næringseiendommer og offentlige virksomheter betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler.

Øvrige abonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk, ev. etter stipulert forbruk basert på beregning av beregnet areal (BA) og pris pr. m³ . Omregningsfaktor for stipulert forbruk er satt til 1,5 m³ /m² for boliger og 1,0 m³ /m² for fritidsboliger/hytter.

For eiendom som betaler forbruksgebyr etter stipulert forbruk etter areal, beregnes gebyr i trinn for hver 10. m² , og arealet avrundes ned til nærmeste hele avgiftstrinn.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 8.

Hvis forskriften ikke krever installering av vannmåler kan likevel både kommunen og abonnenten kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

§ 7.Leie av vannmåler

For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder følgende bestemmelser:

Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse av måleren. Kommunen bekoster måler Abonnenten skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Blir en måler borte eller skadet, skal abonnenten omgående meddele dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg retten til å kreve full erstatning for tap eller skade. Installasjon og vedlikehold, samt ev. flytting, bytting eller fjerning av måleren skal utføres av godkjent rørlegger.

Avlesning av vannmåleren foretas en gang hvert år. Abonnenten foretar avlesning og innmelding til kommunen innen fastsatt tid.

Kostnader for installasjon dekkes av abonnenten.

Kommunen kan til enhver tid, ev. etter skriftlig søknad fra abonnenten, foreta kontroll av vannmåleren. Viser kontrollen en feilavlesing på mer enn 5  %, foretas en justering av årsgebyret for foregående år og eventuell utskifting av vannmåler skjer uten kostnad for abonnenten. I motsatt fall bekostes kontrollen av leieren, dersom kontrollen er foretatt etter abonnentens anmodning.

§ 8.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens Leveringsvilkår-Drikkevann/Avløpstjenester.

§ 9.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

§ 10.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7. Iht. forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket.

§ 11.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg skal kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Abonnementet opphører fra det tidspunkt melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 12.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 13.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av rådmannen.

§ 14.Klage

Avgjørelser etter forskriften er enkeltvedtak som følger forvaltningslovens kap. IV–VI, og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket og avgjøres av kommunens klagenemd.

Vedtak om gebyrenes størrelse er en forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningslovens kapittel VII.

§ 15.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 20. februar 2016, og erstatter fra samme tidspunkt forskrift 1. februar 2009.1

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.