Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg, Eidsvoll kommune, Akershus

DatoFOR-2016-02-02-198
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidsvoll kommune, Akershus
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§11-4, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort03.03.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om gebyrer for kontroll av avløpsanlegg, Eidsvoll

Hjemmel: Fastsatt av Eidsvoll kommunestyre 2. februar 2016 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og kontroll i medhold av forurensningsforskriften kapittel 12, 13, 15 og 15A.

§ 2.Definisjoner

I samsvar med forurensningsforskriften § 11-3 gjelder følgende definisjoner: 

Sanitært avløpsvann

Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, og lignende. 

Kommunalt avløpsvann

Sanitært avløpsvann og avløpsvann som består av en blanding av sanitært avløpsvann og industrielt avløpsvann og/eller overvann. Dersom mengden sanitært avløpsvann ikke overstiger 2 000 pe og sanitært avløpsvann samtidig utgjør mindre enn 5 % av avløpsvannet, regnes avløpsvannet ikke som kommunalt avløpsvann. 

Avløpsanlegg

Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning. 

Personekvivalent (pe):

Med personekvivalent (pe) forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer utslipp fra 1 person.

§ 3.Gebyr

Kommunen kan kreve gebyr for:

-Behandling av søknad etter forurensningsforskriften § 12-4, § 13-4 og § 15-4.
-Omgjøring av tillatelse etter forurensningsforskriften § 12-14, § 13-17 og § 15-8.
-Behandling av påslippsvedtak etter forurensningsforskriften § 15A-4.
-Kontrolltiltak som skal sikre at forurensningsforskriften kapittel 12, 13, 15 og 15A eller vedtak i medhold av disse blir fulgt.

Det skal betales halvt saksbehandlingsgebyr ved avslag på søknad.

Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

§ 4.Innbetaling av gebyrer

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse er behandlet. Eventuelt kontrollgebyr faktureres sammen med kommunens øvrige årsgebyrer.

§ 5.Innkreving av gebyrer

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7.

Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 6.Klage

Enkeltvedtak truffet av medhold av denne forskriften kan påklages til kommunens klagenemnd innen 3 uker fra meddelelse om vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 27 og § 28.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som framkommer av gebyrregulativet, er forskrift og kan derfor ikke påklages.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. mars 2016.