Forskrift om tildeling av tilskudd til Den kulturelle spaserstokken, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2016-02-03-138
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse03.02.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort18.02.2016   kl. 14.50
KorttittelForskrift om Den kulturelle spaserstokken, Oslo

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 3. februar 2016 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6.

§ 1.Formål og virkeområde

Tilskuddsordningen skal bidra til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser for seniorer i Oslo, ved at det tilrettelegges for ulike typer tilbud på ulike kulturarenaer, seniorsenter, sykehjem og andre arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet. Det kulturelle tilbudets innhold skal gjenspeile den mangfoldige gruppen seniorer som bor i byen vår.

§ 2.Økonomiske rammer

De økonomiske rammene for tilskuddsordningen følger av Oslo bystyres årlige budsjettvedtak.

§ 3.Hvem kan søke tilskudd

Tilskudd kan søkes av profesjonelle kunst- og kulturinstitusjoner eller enkeltaktører innen kunst- og kulturfeltet.

§ 4.Kriterier og vilkår for tildeling av tilskudd

Ved tildeling vektlegges bl.a. følgende:

a)at tiltaket er av høy kvalitet
b)om tiltaket er av nyskapende art
c)at tiltaket er gratis for målgruppen
d)at tiltaket er åpent og tilgjengelig for alle i målgruppen.

For øvrig behandles søknader i henhold til de prioriteringer som angis i utlysning, jf. § 5.

Det gis ikke tilskudd:

a)som erstatning for annen offentlig finansiering
b)til investeringer, utstyr, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling
c)til ordinær drift av institusjoner, organisasjoner eller annen virksomhet
d)til institusjon til innkjøp av kunst- og kulturopplevelser til egne beboere eller medlemmer
e)til publikum til finansiering av egen kunst- eller kulturopplevelse
f)til arrangementer som er gjennomført.
§ 5.Kunngjøring og søknadsfrist

Tilskuddsordningen kunngjøres i dagspressen og på nett senest 10 uker før søknadsfristen. Annonseringen skjer med forbehold om at det avsettes midler i budsjettet til formålet.

§ 6.Krav til søknaden

Søknaden skal være skriftlig og signert av den som søker eller den som har myndighet til å forplikte vedkommende søker. Søknaden skal inneholde følgende:

a)beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til, herunder antall planlagte arrangementer, sted og dato/periode for gjennomføringen(e)
b)informasjon om de kunstnerisk ansvarlige og andre medvirkende
c)informasjon om eventuelle samarbeidspartnere
d)opplysning om hvordan tiltaket skal forankres og markedsføres mot målgruppen
e)budsjett med finansieringsplan. Budsjettet skal inneholde alle forventede utgifter og inntekter. Det skal tydelig fremgå hvilke andre private og/eller offentlige finansieringskilder det er søkt støtte hos eller mottas tilskudd fra, og beløpsstørrelse. Summen av forventede utgifter og inntekter skal gå i balanse.
§ 7.Behandling av søknaden

Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering basert på forskriftens kriterier, jf. § 1 og § 4. Prosjekter som mottar tilskudd vurderes ut fra et helsefaglig perspektiv, ved at Helseetaten og Sykehjemsetaten v/Geriatrisk ressurssenter har mulighet til å avgi uttalelse om søknader i forkant av vedtak. Andre relevante instanser kan rådspørres.

§ 8.Vilkår for utbetaling og bruk av tilskudd

I tilsagn om tilskudd gis nærmere vilkår for tildeling og utbetaling, herunder:

a)at det skal fremkomme tydelig i annonseringen eller ved annen kunngjøringsform at tiltaket er støttet av Oslo kommune
b)at det forutsettes at søkende instans selv forankrer og formidler prosjektet i målgruppen
c)at kommunen skal gis melding dersom det inntrer forhold som innebærer endringer i forhold til de forutsetningene som fremgår av søknaden
d)krav om rapportering og regnskap, jf. § 9 og § 10.

Det forutsettes for utbetaling at:

a)rapport og regnskap for tidligere mottatte tilskudd innenfor avsetningen skal være innsendt. Det skal av rapporten klart fremgå at midlene er brukt etter forutsetningen.
b)det skal fremlegges dokumentasjon i henhold til krav i tilsagnsbrevet.

Kommunen utbetaler tilskuddet til oppgitt kontonummer etter mottak av nødvendig dokumentasjon.

§ 9.Rapport og regnskap

Prosjektrapport og -regnskap for bruk av tilskuddet skal innsendes senest seks uker etter at tiltaket er avsluttet. Krav til rapport og regnskap fremgår av tilsagnsbrevet.

Krav til rapport og regnskap skal følge regnskapsloven, bokføringsforskriften, og de til enhver tid gjeldende overordnede regler for tilskuddsordninger i Oslo kommune.

§ 10.Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling

Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom tiltaket ikke er igangsatt eller påkrevet dokumentasjon for utbetaling ikke er innsendt innen 31. desember det året tilskuddet er tildelt. Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller tilskuddet – eller deler av det – ikke er nyttet etter forutsetningene, herunder at fastsatte vilkår ikke er oppfylt, bortfaller tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake. Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist, eller når regnskapet ikke oppfyller krav, jf. § 9.

§ 11.Klageadgang

Vedtak om tilskudd og avslag på søknader utgjør enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Underretning om vedtaket skal skje skriftlig og være begrunnet. Vedtak kan påklages til Oslo kommunes klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd. Klagen skal sendes kommunen innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til søkeren, jf. forvaltningsloven § 29 og § 32. Klagen bør begrunnes.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra dato for bystyrets vedtak.