Vedtak om sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner, Vestfold fylke. Iverksetting og unntak fra kommuneloven, valgloven og enkelte særlover.

DatoFOR-2016-02-05-115
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse05.02.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forLardal og Larvik kommuner, Vestfold
HjemmelLOV-2001-06-15-70-§4, LOV-2001-06-15-70-§17
Kunngjort11.02.2016   kl. 14.10
KorttittelVedtak om sammenslåing av Lardal og Larvik

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. februar 2016 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 4 og § 17. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

1.Lardal kommune og Larvik kommune skal med virkning fra 1. januar 2018 slås sammen til én kommune. Navnet på den nye kommunen fastsettes til Larvik kommune.
2.Det er opp til det nye kommunestyret i 2018 å beslutte antall medlemmer i kommunestyret etter kommunestyrevalget 2019. Fram til konstitueringen etter ordinært kommunestyrevalg i 2019, skal kommunestyret i nye Larvik kommune bestå av 35 representanter fra Larvik (dagens kommunestyre) og 8 fra Lardal. Representantene fra Lardal utpekes av og blant kommunestyrets medlemmer. Representantene fra Lardal som ble valgt til kommunestyrene i september 2015, og ikke blir medlemmer av det nye kommunestyret, vil få en forkortet funksjonstid som kommunestyrerepresentanter. Det gjøres unntak fra valgloven § 9-1 (2) for å ivareta dette.
3.Det avholdes ikke ekstraordinært valg for den nye kommunen forut for sammenslåingen. Det nye kommunestyret kalles sammen til konstituerende møte innen utgangen av oktober 2017. Lederen av fellesnemnda kaller sammen og leder møtet inntil ny ordfører er valgt. Ellers gjelder reglene i kommuneloven § 17 nr. 1 til 3. Funksjonsperioden for kommunestyrene i Lardal og Larvik varer inntil tidspunktet for iverksetting av sammenslåingen. I perioden fra konstituering av nytt kommunestyre til sammenslåingen trer i kraft, er deres ansvar og fullmakter likevel avgrenset til det som er nødvendig for å avslutte virksomheten i de eksisterende kommunene.
4.Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Lardal og Larvik kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Larvik kommune inntil nye lokale vedtekter og forskrifter er gitt av kommunestyret. Frist for fastsetting av nye vedtekter og forskrifter settes til 30. juni 2018. Kommuneplanene etter plan- og bygningsloven kapittel 11, inkludert arealdelen, gjelder inntil det nye kommunestyret har vedtatt nye planer for den nye kommunen. Det samme gjelder reguleringsplaner etter lovens kapittel 12.
5.Senest innen ett år etter konstituering av det nye kommunestyret høsten 2017 skal det foreligge en samlet kommunal planstrategi, jf. plan- og bygningsloven § 10-1.
6.Fellesnemnda skal sørge for at sammensetningen av kommunens forliksråd er i tråd med domstolloven § 27 og § 57 i perioden fra sammenslåingstidspunktet 1. januar 2018 til nytt forliksråd i den nye kommunen trer i kraft 1. januar 2020. Fellesnemnda kan fastslå at det skal være to forliksråd i denne perioden.
7.Kommunestyret skal oppnevne to medlemmer til kommunal heimevernsnemnd i perioden fra sammenslåingstidspunktet 1. januar 2018, jf. forskrift til lov om Heimevernet pkt. 22 og 23.
8.Kommunal- og moderniseringsdepartementet gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i bestemmelser knyttet til unntak fra lov for å sikre gjennomføringen av sammenslåingen.
9.Denne resolusjonen trer i kraft straks.