Forskrift om kommunale gebyr for arealeininga, Sund kommune, Hordaland

DatoFOR-2016-02-09-139
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse18.02.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forSund kommune, Hordaland
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-2005-06-17-101-§32, LOV-1997-05-23-31-§7, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2011-12-14-1336-§2, LOV-1995-05-12-23-§2, LOV-1995-05-12-23-§3
Kunngjort18.02.2016   kl. 14.50
KorttittelForskrift om kommunale gebyr for arealeininga, Sund

Heimel: Fastsett av Sund kommunestyre 9. februar 2016 med heimel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32, lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall (Forurensingsloven) § 34 og § 52a, forskrift 14. desember 2011 nr. 1336 om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker § 2, lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 2 og § 3.

§ 1.Sund kommune har fastsatt gebyrregulativ etter plan- og bygningslova, med fleire. Regulativet kan fås i sin heilskap ved henvendelse til Sund kommune, postboks 23, 5371 Skogsvåg, eller på kommunens heimeside www.sund.kommune.no.
§ 2.Gebyrregulativet trer i kraft frå kunngjeringsdato.