Forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett, Tromsø kommune, Troms

DatoFOR-2016-02-17-201
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse17.02.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forTromsø kommune, Troms
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§15, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort03.03.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om fettholdig avløpsvann, Tromsø

Hjemmel: Fastsatt av Tromsø kommunestyre 17. februar 2016 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 15A-4, og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre at kommunalt avløpsnett, pumpestasjoner og renseanlegg ikke skal få driftsproblemer grunnet påslipp av fettholdig avløpsvann. Forskriften skal sikre at fett fjernes ved kilden og ikke tilføres kommunalt avløpsnett.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for alle virksomheter som har påslipp av fettholdig avløpsvann, hvor påslippet overskrider en gjennomsnittlig husholdning. Eksempler på virksomheter er:

-Restauranter
-Kafeer/konditorier
-Catering/ferdigmatprodusenter
-Gatekjøkken
-Pizza- og hamburgerbarer
-Kantiner med varmmat
-Slakterier
-Kjøttforedlingsbedrifter
-Friteringsindustri
-Bakerier
-Meierier
-Røkerier
-Matbutikker med steke-/grillavdeling
-Sentralkjøkken.

Virksomheter som ikke er nevnt her, men har påslipp av fettholdig avløpsvann vil også omfattes av denne forskriften.

§ 3.Definisjoner
a)Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann
b)Fettholdig avløpsvann: Avløpsvann som inneholder vegetabilsk og/eller animalsk fett (fett fra tilberedning og behandling av matvarer)
c)Frityrfett: Fett/olje som benyttes til fritering av mat
d)Overvann: Overflateavrenning som følge av nedbør eller smeltevann
e)Påslipp: Tilførsel av avløpsvann til kommunalt avløpsnett.
§ 4.Generelle bestemmelser 

§ 4-1. Ansvarlig for fettutskillere

Virksomheten er ansvarlig for at kravene i denne forskriften overholdes. Dersom virksomheten ikke overholder kravene, kan eieren av eiendommen bli holdt ansvarlig. 

§ 4-2. Krav om installasjon og registrering av fettutskiller

Ved påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett skal det installeres fettutskiller. Denne skal registreres hos Tromsø kommune gjennom gjeldende registreringsskjema. Kravet om fettutskiller gjelder ny virksomhet og eksisterende virksomhet. Kommunen kan ved søknad gi dispensasjon fra kravet om å installere fettutskiller.

§ 5.Krav til mengde og sammensetning

Kun fettholdig avløpsvann skal ledes til fettutskilleren.

Temperaturen på avløpsvannet ut fra fettutskilleren skal ikke overstige 30 °C.

Spesielle installasjoner som kan føre til økt fettkonsentrasjon, økt organisk materiale, unormal pH eller mye partikler, skal forhåndsgodkjennes av Tromsø kommune, Vann og avløp (TKVA), før de installeres eller tas i bruk.

Påslippskravene skal overholdes til enhver tid. TKVA kan bestemme at virksomheten skal ha andre påslippskrav enn de som er nevnt her. TKVA kan kreve at det tas ut prøver for analyse av avløpsvannet fra fettutskilleren.

Følgende skal ikke ledes til fettutskilleren:

-Avløpsvann fra WC eller andre sanitærinstallasjoner, overvann og kjølevann.
-Frityrfett eller andre større konsentrerte fettmengder. Dette skal samles opp og leveres til godkjent mottak.
-Fettnedbrytende mikroorganismer og/eller enzymer.
-Matrester og andre større partikler. Disse skal så langt det er mulig fjernes ved innløpsrister og eventuelt slamfang.
§ 6.Dimensjonering og plassering

Fettutskilleren skal dimensjoneres og installeres i henhold til Norsk Standard, NS-EN 1825-1 og NS-EN 1825-2.

Fettutskiller skal plasseres slik at den er lett tilgjengelig for tømming og kontroll.

Rom med høy temperatur bør unngås, for eksempel fyrrom, da dette vil medføre høyere påslippstemperatur. Fettutskilleren skal plasseres frostfritt. For å unngå hygieniske ulemper bør fettutskilleren plasseres i urent område i virksomheten, se også § 9.

Installasjon skal gjøres av foretak med nødvendige faglige kvalifikasjoner for arbeidet (som f.eks rørleggere). Kommunen kan kreve dokumentasjon på at dette er oppfylt.

§ 7.Tømmeavtale, tømmehyppighet og kontroll

Virksomheten skal ha en gyldig tømmeavtale. Denne skal gjøre rede for hyppigheten av tømming og kontroll, og den skal være signert av både tømmefirmaet og eier av virksomheten.

Forutsatt at fettutskilleren er riktig dimensjonert, er minimumskravet for tømming av fettutskillere 4 ganger per år. Kommunen kan i motsatt fall kreve endring av tømmehyppigheten. Kommunen kan ved søknad gi dispensasjon fra kravet om tømming minimum 4 ganger per år, dersom akkumulert mengde fett er liten.

Fettutskilleren skal åpnes og kontrolleres ved hver tømming.

Minimum én gang per år skal det utføres en tilstandskontroll. Fettutskilleren skal tømmes fullstendig og rengjøres grundig med vann under trykk. Alle overflater skal etterses og vedlikeholdes. Dette omfatter også skrapeverk, pumper, ventiler, tidsur o.l. Etter kontrollen skal fettutskilleren fylles med rent vann.

§ 8.Endring i virksomhetens navn, eier, adresse eller status

Dersom virksomheten opphører, bytter navn eller overdras til ny eier skal virksomheten melde dette til kommunen. Ansvarlig for virksomheten skal informere nye eiere om registreringsplikten for fettutskilleren.

Når plikten til å ha fettutskiller ikke lenger er tilstede, skal fettutskiller fjernes slik at avløpsvannet føres direkte til kommunalt avløpsnett.

Virksomheten skal varsle TKVA ved endringer i, eller utvidelser av virksomhetens produksjon som kan påvirke avløpsvannets mengde og sammensetning.

§ 9.Tilsyn

Kommunen kan og skal føre tilsyn for å sikre at bestemmelsene i denne forskriften blir fulgt. Kommunen kan komme på uanmeldt tilsyn.

Kommunen, tømmefirma og andre som har avtalt arbeid i fettutskilleren skal sikres enkel adkomst for kontroll, tømming og prøvetaking. Alle hindringer til fettutskilleren skal være fjernet før meldt ankomst.

§ 10.Rapportering

Virksomheten er ansvarlig for å sende inn årsrapport for foregående år. Følgende må sendes til TKVA innen 1. februar hvert år:

-Dokumentasjon på tømming
-Dokumentasjon på tilstandskontroll for fettutskiller
-Dokumentasjon på returordning for frityrfett
-Dokumentasjon på hvor fettfraksjonen er levert.

Skjema for årsrapport er tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

§ 11.Kostnader ved utbedring

Dersom påslippet fra virksomheten ikke overholder våre krav, og dette har uheldig virkning på driften av kommunalt avløpsnett, kan kostnadene for alle typer vedlikehold, herunder retting, utbedring og/eller reparasjoner faktureres virksomheten.

§ 12.Gebyr

Forurensningsmyndigheten v/TKVA kan med hjemmel i forurensningsforskriften § 11-4 kreve et saksbehandlings- og kontrollgebyr for behandling av søknader om påslipp eller dispensasjoner, samt kontroller eller tilsyn etter denne lokale forskriften.

§ 13.Klage

Enkeltvedtak som fattes i medhold av denne forskriften, kan påklages etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI. Klagen sendes til den i TKVA som har fattet vedtaket.

§ 14.Tvangsmulkt

For å sikre at bestemmelsene i denne forskriften eller vedtak i henhold til forskriften blir gjennomført, kan kommunen fatte vedtak om tvangsmulkt i medhold av forurensningsloven § 73, jf. forurensningsforskriften § 41-6.

§ 15.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 17. februar 2016.