Forskrift om skolefritidsordningen, Ås kommune, Akershus

DatoFOR-2016-02-17-225
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse01.04.2016
Sist endretFOR-2016-05-25-644 fra 01.08.2016
Endrer
Gjelder forÅs kommune, Akershus
HjemmelLOV-1998-07-17-61
Kunngjort10.03.2016   kl. 14.15
KorttittelForskrift om skolefritidsordningen, Ås

Hjemmel: Fastsatt av Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17. februar 2016 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Endret ved forskrift 25 mai 2016 nr. 644 (i kraft 1 aug 2016).

§ 1.Hjemmel

Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) med endringer 1. august 2003, 17. juni 2005 og 28. april 2010 har Hovedutvalg for oppvekst og kultur fastsatt vedtekter for Ås kommunes skolefritidsordninger. Betalingssatser er fastsatt av kommunestyret.

§ 2.Virkeområde

Vedtektene gjelder alle skolefritidsordninger som eies og drives av Ås kommune.

De kommunale skolefritidsordningene drives i samsvar med:

-Opplæringsloven med forskrifter
-Kommunale plandokumenter
-Prosessbeskrivelse for oppvekst- og kulturetaten.

Forhold som er regulert i opplæringsloven med forskrifter er ikke tatt med i vedtektene. Dette gjelder blant annet Elevene sitt skolemiljø, jf. opplæringsloven kapittel 9a, kravet om politiattest, jf. opplæringsloven § 10-9 og forskrift til opplæringsloven kapittel 15, og regler for taushetsplikt, jf. opplæringsloven § 15-1 og forvaltningsloven § 13 – § 13f.

§ 3.Formål

Formålet med skolefritidsordningen er at barn i 1.-4. trinn og barn med særskilte behov i 1.-7. trinn skal ha et trygt omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid. Med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesse skal skolefritidsordningen preges av barns behov for omsorg, lek, kultur- og fritidsaktiviteter samt sosial læring.

§ 4.Opptaksmyndighet

Rektor ved den enkelte skole er opptaksmyndighet for skolefritidsordningen.

§ 5.Opptaksperiode

Hovedopptaket til skolefritidsordningen skjer til den enkelte skole innen 15. mars hvert år. Bekreftet SFO-plass løper frem til og med 4. trinn med mindre den sies opp.

Tildeling av plass ved hovedopptak gjelder fra 1. august, og det må betales fra denne dato.

§ 6.Opptakskriterier

Skolefritidsordningen er for barn fra 1. til og med 4. trinn og for barn med særskilte behov fra 1. til og med 7.trinn.

Dersom det oppstår begrensninger i kapasiteten ved en skolefritidsordning, vil opptak bli foretatt etter følgende prioriteringskriterier:

1.Elever med særskilte behov 1.-7.trinn (opplæringsloven § 13-7)
2.Elever i 1. årstrinn
3.Elever i 2. årstrinn
4.Elever i 3. årstrinn
5.Elever i 4. årstrinn.
§ 7.Oppholdstid

Det kan velges mellom to alternativer:

1.Helplass: mer enn 10 timer per uke
2.Deltidsplass: til og med 10 timer per uke.

Deltidsløsningen skal beskrives og avtales mellom foreldre og SFO for hele skoleåret.

Det åpnes opp for at eleven kan ha forskjellige dager i like og ulike uker så lenge det er en fast ordning.

Det gis anledning til å kjøpe enkeltdager. Dette skal avtales med SFO- leder senest 14 dager i forveien. Unntaksvis kan denne regelen fravikes.

§ 8.Åpningstider

Skolefritidsordningen holder åpent 9,5 timer på hverdager i tidsrommet kl. 07:00–kl. 17:00. På skoledager er SFO stengt i skoletiden.

Følgende åpningsalternativer besluttes i SU hvert skoleår på den enkelte skole etter høring blant foreldrene som har barn i SFO:

1.7:00–16:30
2.7:15–16:45
3.7:30–17:00
§ 9.Ferie- og fridager

Skolefritidsordningen holder stengt:

-uke 28, 29 og 30
-5 plandager – disse avholdes til vanlig samtidig med skolens plandager eller andre dager der skolene er stengt
-mellom jul og nyttår
-mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken.

Dager der skolen er stengt og SFO er åpen, har eleven SFO-tilbud også i ordinær skoletid. Elever som har et deltidstilbud, har tre valgfrie dager SFO i ferieukene, utenom feriedager SFO er stengt. For elevene som har et deltidstilbud gis det anledning til å kjøpe enkeltdager i tillegg.

Kjøp av enkeltdager skal avtales med SFO- leder senest 14 dager i forveien hvis ikke annet er besluttet på den respektive SFO.

I skolens høst- og vinterferie, samt uke 26 og 27 kan tilbudet samordnes med SFO på nærliggende skoler.

§ 10.Skyss

Skolefritidsordningen omfattes ikke av grunnskolens skyssregler. Barn i skolefritidsordningen har derfor ikke krav på offentlig skyss. Barnets skyssbehov må besørges av de foresatte.

§ 11.Oppsigelse/endring av tilbud

Oppsigelse av plass og endring av oppholdstiden skal skje med minimum 1 måneds varsel, med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder bare i perioden fra 1. september til 1. april.

Oppsigelse og endring av oppholdstid for månedene april, mai og juni må skje innen 1. mars. Kan fravikes ved spesielle tilfeller ved skriftlig søknad til rektor.

Skal plassen sies opp fra og med 1. august, må dette gjøres innen 1. juni.

Søknad om endret oppholdstid skal skje skriftlig til den enkelte SFO-leder. Dersom endret oppholdstid medfører redusert betalingssats, gjelder samme frist som ved ordinær oppsigelse.

Kommunen kan si opp med en måneds varsel fra den 1. eller 15. i hver måned dersom det foreligger vesentlig mislighold av avtalen. Før en eventuell oppsigelse kan gjennomføres, vil det bli gitt skriftlig advarsel for å gi anledning til å rette opp forholdet. Som vesentlig mislighold regnes:

-ved helt eller delvis manglende oppholdsbetaling
-dersom avtalt oppholdstid overskrides
-dersom særskilte forhold gir grunn til det.
§ 12.Foreldrebetaling

Kommunestyret fastsetter satsene for foreldrebetaling i skolefritidsordningen med bakgrunn i opplæringslovens § 13-7. Kostpenger er inkludert i oppholdsbetalingen. Det er ikke søskenmoderasjon i skolefritidsordningen, men redusert betaling for familier med lav inntekt.

Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis den 15. hver måned i 11 måneder. Ved purring påløper purregebyr. Ved for sen betaling påløper morarente.

Ved manglende oppholdsbetaling vil barnet miste plassen i skolefritidsordningen. Skriftlig varsel om oppsigelse blir gitt én måned i forveien fra den 1. eller 15. i hver måned. Misligholdte krav blir sendt til rettslig inkasso. Varsel om inkasso blir gitt.

Familier med utestående oppholdsbetaling for kommunal barnehageplass blir ikke tildelt plass i skolefritidsordningen før tidligere mellomværende med kommunen er oppgjort.

Dersom stengetiden i skolefritidsordningen ikke overholdes, kan det føre til oppsigelse. Det kreves et fastsatt gebyr dersom barn blir hentet etter skolefritidsordningens stengetid, eller etter den tid en har betalt for.

0Endret ved forskrift 25 mai 2016 nr. 644 (i kraft 1 aug 2016 nr. 644).
§ 13.Bemanning, ledelse og styring

Rektor har det overordnede administrative og faglige ansvaret for SFO.

Ved den enkelte skole skal det være en SFO-leder/undervisningsinspektør med ansvar for den daglige driften. Lederen skal ha pedagogisk utdanning eller annen relevant utdanning. Baseledere skal ha pedagogisk bakgrunn eller kompetanse tilsvarende barne- og ungdomsarbeider, eller særlig egnethet.

SFO ved den enkelte skole skal ha en grunnbemanning med ca. 15 barn per voksen i den tid på dagen da flest barn er til stede. Dette kan medføre at det på morgen- og ettermiddagsvakt er en lavere voksendekning.

Det velges to foresatte ved hver skole som foreldrekontakter for skolefritidsordningen. Foreldrekontaktene knyttes til skolens rådsorganer.

§ 14.Leke- og oppholdsarealer

Arealer, både ute og inne, skal være godt egnet til formålet.

§ 15.Internkontroll

Skolefritidsordningen har et internkontrollsystem i henhold til gjeldende forskrifter og retningslinjer:

-Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften 6. desember 1996 nr. 1127).
-Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. 1. desember 1995 nr. 928.
-Kommunens internkontrollsystem.
§ 16.Forsikring

Ås kommune har kollektiv ulykkesforsikring for barn i skolefritidsordningen.

§ 17.Klage

Klage på enkeltvedtak (blant annet opptak, oppsigelse, endring av oppholdstid) kan påklages etter forvaltningslovens kap. VI. Klagefristen er tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet, jf. fvl. § 28 og § 29. En eventuell klage må være skriftlig og begrunnet, og den skal sendes til rektor. Rektor videresender klagen til klageinstansen dersom man etter å ha vurdert saken på nytt, ikke finner grunn til å endre vedtaket. For tiden er myndigheten til å avgjøre klagene lagt til Formannskapet.

§ 18.Forskrift

Endring av forskriftene foretas av Hovedutvalg for oppvekst- og kultur. Forskriften publiseres i Lovdata.

§ 19.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. april 2016.