Forskrift om gebyr for plan- og byggesaker, Tvedestrand kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2016-03-15-687
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse15.03.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forTvedestrand kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, FOR-2004-06-01-931-§11-4
Kunngjort20.06.2016   kl. 13.50
KorttittelForskrift om gebyr for plan- og byggesaker, Tvedestrand

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Tvedestrand kommunestyre 15. mars 2016 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4.

1. Alminnelige bestemmelser/opplysninger

1.1 Hjemmelsgrunnlag

Dette gebyrregulativ er fastsatt av Tvedestrand kommunestyre 15. mars 2016 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4.

Gebyrregulativet gjelder for saksbehandling etter plan- og bygningsloven og forurensningsforskriften.

1.2 Gyldighet

Forskriften trer i kraft ved kommunestyrets vedtak.

1.3 Revisjoner

Satsene i regulativet justeres i forbindelse med budsjettbehandlingene for hvert år.

1.4 Benyttede arealangivelser/forkortelser

Ved arealberegning benyttes Norsk standard, NS 3940, Grad av utnytting, H-2300 og forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk, TEK 10.

1.5 Betalingsplikt

Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver/forslagstiller.

1.6 Beregningstidspunkt

For plan- og byggesaker, herunder deling og dispensasjon, beregnes gebyret etter de satser som var gjeldende på det tidspunkt saken er mottatt av kommunen.

1.7 Fakturerings- og betalingstidspunkt
-For Byggesaker, delingssaker og dispensasjon utarbeides faktura når vedtak fattes.
-Ved detaljreguleringsplan utarbeides faktura etter at planforslaget har vært til «1-gangsbehandling».
-Ved mindre endringer av reguleringsplan jf. pbl. § 12-14, 2. ledd, utarbeides faktura når forslaget er behandlet.
-Kommunen kan i større og/eller langvarige saker og i dispensasjonssaker kreve gebyr helt/delvis forhåndsbetalt.
-Gebyret betales etter vanlig forfall til kommunens økonomiavdeling.
1.8 Purregebyr

Gebyr skal betales etter vanlige faktureringsregler. Ved for sen betaling ilegges purregebyr.

Ubetalt gebyr kan etter purring inndrives etter vanlige regler for inkasso mv.

1.9 For mye betalt gebyr eller feil innkrevd gebyr

Dersom det er betalt for mye gebyr eller ved at det foreligger åpenbar feil ved innkrevd gebyr skal dette straks rettes og ev. tilbakebetales. Det kan ikke kreves rentetillegg.

1.10 Avslag eller avbrutt/trukket sak
-Gebyr skal betales selv om søknaden blir avslått
-Dersom det etter avslag fremmes revidert søknad innen 3 måneder reduseres gebyret på den nye saken til 25 %.
-Dersom en sak avbrytes/trekkes før vedtak treffes betales 50 % gebyr.
1.11 Gebyr ved flere tiltak

Dersom søknad inneholder flere tiltak betales høyeste tiltakssats av de omsøkte tiltak.

Betinger tiltak flere dispensasjoner betales høyeste dispensasjonssats av de omsøkte dispensasjoner.

1.12 Passende gebyr

I spesielle tilfeller der regulativet slår urimelig ut, kan plan- og bygningssjefen fastsette et passende gebyr.

1.13 Klage

Fylkesmannen er klageinstans. Forskriften som sådan kan ikke påklages.

2. Plansaker

2.1 Generelt

Når kommunen avviser planforslaget/-endringen eller deler av forslaget, reduseres gebyret med 50 % for de arealene som nektes lagt ut.

2.2 Forslag til detaljreguleringsplan jf. pbl. § 12-3, 2. ledd
2.2.1 Gebyrene beregnes etter det som i planforslaget foreslås regulert til nye byggeformål jf. pbl. § 12-5, nr. 1, med avgrensninger av pkt. 2.2.5.
2.2.2 Dersom planen ikke inneholder areal etter 2.2.1 betales minimumspris jf. pkt. 2.2.5.
2.2.3 For de arealene på plankartet hvor det foreslås gitt hjemmel for oppføring av bygninger inntil grensen av det som er fastsatt i pbl. § 29-4, betales det kr 4.200,- pr. daa.
2.2.4 For de arealene på plankartet hvor det foreslås gitt hjemmel for oppføring av bygning utover grensene fastsatt i pbl. § 29-4, betales det kr 7.000,- pr. daa.
2.2.5 Minimumspris kr 50.000,-.
Maksimumspris kr 220.000,-.
2.2.6 For mindre endringer, jf. pbl. § 12-14, 2. ledd, betales kr 16.000,-.
2.2.7 For små endringer («bagatellmessige endringer») jf. pbl. § 12-14, 2. ledd, betales kr 6.000,-.

3. Deling

a)Utenfor områder der tomtegrenser er fastsatt i reguleringsplan
-For vedtak om fradeling av byggetomt; kr 4.250,-.
-For vedtak om fradeling av tilleggstomter/sammenføyning; kr 2.070.-
-For vedtak om grensejustering av mindre arealer; kr 1.490,-

Behandling etter jordloven/konsesjonsloven følger eget gebyrregulativ.

b)Innenfor regulerte områder der tomtegrenser er fastsatt i plan
-For første tomt/parsell; kr 4.600,-.
-Deretter pr. tomt/parsell; kr 920,-.

4. Dispensasjon

Der søknaden/tiltaket betinger dispensasjon i medhold av pbl. kapittel 19 skal det betales gebyr for dispensasjonsbehandlingen etter satsene under.

a)Etablering av ny bolig på ubebygd eiendom
-For etablering av ny bolig (helårs- eller fritidsbolig) på ubebygd eiendom hvor det betinges dispensasjon både fra Kommuneplanens arealdel/Kommunedelplan for kystsonens byggeområder og pbl. § 1-8 betales kr 13.910,-.
b)Fra kommuneplanens arealdel/Kommunedelplan for kystsonens byggeområder
-Fra arealformål for tiltak etter pbl. § 20-1; kr 4.010,-
-Fra arealformål for tiltak etter pbl. § 20-2 og § 20-3; kr 2.010,-
-Fra bestemmelser for tiltak etter pbl. § 20-1; kr 3.500,-
-Fra bestemmelser for tiltak etter pbl. § 20-2 og § 20-3; kr 1.500,-
c)Fra reguleringsplan
-Fra arealformål for tiltak etter pbl. § 20-1; kr 5.010,-
-Fra arealformål for tiltak etter pbl. § 20-2 og § 20-3; kr 5.010,-
-Fra bestemmelser for tiltak etter pbl. § 20-1; kr 2.010,-
-Fra bestemmelser for tiltak etter pbl. § 20-2 og § 20-3; kr 2.010,-
d)Fra andre bestemmelser
-Fra pbl. § 1-8 i områder avsatt til arealformål bebyggelse og anlegg for tiltak etter pbl. § 20-1; kr 4.500,-.
-Fra pbl. § 1-8 i områder avsatt til arealformål bebyggelse og anlegg for tiltak etter pbl. § 20-2 og § 20-3; kr 2.010,-
-Fra pbl. § 1-8 i områder avsatt til alle andre arealformål for alle typer tiltak; kr 6.950,-
-Fra øvrige bestemmelser i pbl; kr 2.010,-

5. Tiltak etter pbl. § 20-1 jf. pbl. § 1-6

5.1 Boliger/boligeiendom
-Enebolig kr 7.820,-
-Enebolig med leilighet kr 12.075,-
-Tomannsbolig kr 15.520,-
-For andre bolighus med flere boenheter betales et grunnbeløp på kr 17.250,-
-Tillegg pr. ekstra boenhet fra og med 3. leilighet; kr 4.020,-.
-For tilbygg til bolig og hovedombygging; kr 5750,-.
-For tilbygg og oppføring av anneks, garasje ol. med leilighet/boenhet; kr 6.440,-.
-Frittliggende uthus, anneks og garasje med BYA/BRA inntil 70 m² og tilbygg til slike hvor samlet areal ikke overskrider 70 m² ; kr 4.830,-.
-Tillegg pr. m² over 70 m² ; kr 69,-.
5.2 Fritidsboliger/fritidseiendom
-Ny fritidsbolig og tilbygg/sidebygning som inneholder egen boenhet; kr 14.500,-
-Tilbygg til fritidsbolig, hovedombygging og oppføring av anneks, uthus, garasje og tilbygg til slike; kr 5.750,-.
5.3 Næringsbygg og alle andre kategorier bygg
-For nybygg, tilbygg, påbygg og hovedombygging og garasjer med BYA/BRA inntil 70 m² betales et grunnbeløp på kr 9.540,-
-Tillegg pr. m² som overskrider 70 m² , inntil 300 m² ; kr 57,-
-Tillegg pr. m² over 300 m² ; kr 29,-
-Landbruksbygg uavhengig av størrelse; kr 3910,-
5.4 Andre tiltak
-For større anleggsarbeid, vei, dam mv. og opparbeidelse av byggeområder; kr 9.430,-
-For tiltak på eksisterende byggverk etter pbl. § 31-2 gjelder gebyrsatsene så langt de passer.
-For forskjellige mindre tiltak som er knyttet kontroll eller behandling til etter plan- og bygningslovens regler betales et fast minstegebyr; kr 4.020,-.
-Øvrige saker etter medgått tid. Timepris; kr 1.200,-. Se pkt. 8

6. Godkjenning av foretak

-Lokal godkjenning av foretak; kr 3.100,-

(Grunnbeløp pr. år. Søkes det flere lokale godkjenninger i inneværende år benyttes satsen i 2. punkt).

-Ved ny lokal godkjenning av tidligere godkjent foretak; kr 1.320,-.
-Personlig ansvarsrett som selvbygger; kr 2.500,-.

7. Igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse og ferdigattester

-Rammetillatelse følger satsene i pkt. 5.1–5.4.
-For første igangsettingstillatelse (søknad i flere trinn); kr 1.420,-
-For påfølgende igangsettingstillatelser; kr 1.420,-
-For utstedelse av ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse når det har gått mer enn 3 år siden tillatelsen var gitt; kr 2.300,-
-For utstedelse av ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse innen 3år etter at tillatelse er gitt; fritatt gebyr.

8. Gebyr etter medgått tid

-Kommunen kan, etter å ha varslet tiltakshaver, beregne gebyr etter medgått tid.
Kommunen vil dokumentere tidsbruken. Timepris pr. påbegynte time; kr 1.200,-.

9. Tilsyn

-Generelt tilsyn er dekket inn i gebyrregulativet.
-8 % av gebyrinntektene for punktene 5, 6, 7 og 8 skal avsettes til tilsyn.
-I saker der kommunen rekvirerer sakkyndig bistand for gjennomføring av tilsyn, kan kommunen kreve dekning av faktiske utgifter. Som faktiske utgifter regnes også kommunens oppfølging av den(de) sakkyndig(e). Utgiftene belastes tiltakshaver.
-Tilsyn som kommunen er pliktig til å gjennomføre etter pbl. § 32-1 (ulovlighetsoppfølging) faktureres direkte til den som har forårsaket tilsynet. Timepris pr. påbegynte time; kr 1.200,-

10. Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt

-Kommunen kan i samsvar med bestemmelsene i pbl. kapittel 32 ilegge overtredelsesgebyr og tvangsmulkt. Beregning av overtredelsesgebyr gjøres etter bestemmelsene i forskrift om byggesak (SAK 10) kapittel 16 og vedtas av Teknikk, plan og naturkomite i den enkelte sak. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningsloven § 28.
-Andre forhold forutsettes å følge de bestemmelser som er anbefalt av kommunenes sentralforbund, og i samsvar med reglene i saksbehandlingsforskriften og pbl. § 32-9, Straff.

11. Fradrag og tillegg

-Søknad om tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-3 og § 20-4 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelser, samtykke eller uttalelser fra annen myndighet ikke er nødvendig; reduksjon av tiltaksgebyr med 10 %.
-Søknad innsendt via ByggSøk (ikke dispensasjonssaker); reduksjon av tiltaksgebyr med 10 %.

12. Gebyrbortfall ved kommunens fristoverskridelse

Dersom kommunen oversitter fristen på 12 uker til å behandle byggesøknader som følger av plan- og bygningsloven § 21-7 første og fjerde ledd, jf. SAK (byggesaksforskriften) § 7-4 bokstav a), må kommunen tilbakebetale tiltakshaver 25 % av det totale byggesaksgebyret for hver påbegynte uke fristen overskrides.

Hvor det er avtalt en annen frist eller hvor kommunen har forlenget fristen, inntrer virkningene av gebyrnedsettelsen fra det tidspunkt den avtalte eller forlengede fristen overskrides.

Behandlingsfristen begynner å løpe fra fullstendig søknad er mottatt av kommunen, jf. pbl. § 21-4 og SAK (byggesaksforskriften) § 7-2.

13. Klagebehandling etter pbl. § 1-9

Kommunens klagebehandling er dekket inn i gebyrregulativet.

14. Utslippstillatelse etter forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

-For behandling av søknader om enkeltutslipp etter forskrift for separate avløpsanlegg/minirenseanlegg mv.; kr 4.020,-