Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Bærum kommune, Akershus

DatoFOR-2016-03-16-299
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse16.03.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forBærum kommune, Akershus
HjemmelFOR-2002-06-26-922-§9-2, LOV-2002-06-14-20-§43
Kunngjort31.03.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om fyrverkerigebyr, Bærum

Hjemmel: Fastsatt av Bærum kommunestyre 16. mars 2016 med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 43.

§ 1.Formål

Gebyrene skal dekke faktiske kostnader forbundet med saksbehandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV samt gjennomføring av tilsyn.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for Bærum kommune. Forskriften gjelder for all saksbehandling i forbindelse med søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og for tilsyn med slik handel.

§ 3.Gebyrsatser

Gebyrsatsene vedtas av kommunestyret. Det fastsettes gebyr for:

-Behandling av søknad om tillatelse, samt tilsyn/kontroll knyttet til gitte tillatelser.

Ved eventuelt avslag belastes søker for halvt gebyr.

§ 4.Betaling

Gebyrpliktig er ansvarlig for betaling av de aktuelle gebyrer etter § 3 innen forfall. Uteblir betaling vil tillatelse til handel med fyrverkeri ikke bli gitt.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.