Forskrift om sammenslåing av Hof og Holmestrand kommuner, Vestfold fylke

DatoFOR-2016-03-18-273
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse18.03.2018
Sist endret
Endrer
Gjelder forHof og Holmestrand kommuner, Vestfold
HjemmelLOV-2001-06-15-70-§4, LOV-2001-06-15-70-§17
Kunngjort21.03.2016   kl. 13.25
KorttittelForskrift om sammenslåing av Hof og Holmestrand

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. mars 2016 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 4 og § 17. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

§ 1.Hof kommune og Holmestrand kommune skal med virkning fra 1. januar 2018 slås sammen til én kommune. Navnet på den nye kommunen fastsettes til Holmestrand kommune.
§ 2.Fram til konstitueringen etter ordinært kommunestyrevalg i 2019, skal kommunestyret i nye Holmestrand kommune bestå av 27 representanter fra Holmestrand (dagens kommunestyre) og 12 fra Hof. Representantene fra Hof velges av og blant kommunestyrets medlemmer. Representantene fra Hof som ble valgt til kommunestyrene i september 2015, og ikke blir medlemmer av det nye kommunestyret, vil få en forkortet funksjonstid som kommunestyrerepresentanter. Det gjøres unntak fra valgloven § 9-1 (2) for å ivareta dette.
§ 3.Det avholdes ikke ekstraordinært valg forut for sammenslåingen. Det nye kommunestyret kalles sammen til konstituerende møte innen utgangen av oktober 2017. Lederen av fellesnemnda kaller sammen og leder møtet inntil ny ordfører er valgt. Ellers gjelder reglene i kommuneloven § 17 nr. 1 til 3. Funksjonsperioden for kommunestyrene i Hof og Holmestrand varer inntil tidspunktet for iverksetting av sammenslåingen. I perioden fra konstituering av nytt kommunestyre til sammenslåingen trer i kraft, er deres ansvar og fullmakter likevel avgrenset til det som er nødvendig for å avslutte virksomheten i de eksisterende kommunene.
§ 4.Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Hof og Holmestrand kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Holmestrand kommune inntil nye lokale vedtekter og forskrifter er gitt av kommunestyret. Frist for fastsetting av nye vedtekter og forskrifter settes til 30. juni 2018. Kommuneplanene etter plan- og bygningsloven kapittel 11, inkludert arealdelen, gjelder inntil det nye kommunestyret har vedtatt nye planer for den nye kommunen. Det samme gjelder reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 12.
§ 5.Senest innen ett år etter konstituering av det nye kommunestyret høsten 2017 skal det foreligge en samlet kommunal planstrategi, jf. plan- og bygningsloven § 10-1.
§ 6.Fellesnemnda skal sørge for at sammensetningen av kommunens forliksråd er i tråd med domstolloven § 27 og § 57 i perioden fra sammenslåingstidspunktet 1. januar 2018 til nytt forliksråd i den nye kommunen trer i kraft 1. januar 2021. Fellesnemnda kan fastslå at det skal være to forliksråd i denne perioden.
§ 7.Kommunestyret skal oppnevne to medlemmer til kommunal heimevernsnemnd i perioden fra sammenslåingstidspunktet 1. januar 2018, jf. forskrift til lov om Heimevernet pkt. 22 og 23.
§ 8.Forskriften trer i kraft straks.