Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet, Nøtterøy kommune, Vestfold

DatoFOR-2016-03-18-301
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse01.04.2016 - 31.12.2019
Sist endret
Endrer
Gjelder forNøtterøy kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1992-06-26-87-§5, FOR-1992-12-11-1050
Kunngjort31.03.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om forsøk i barnevernet, Nøtterøy

Hjemmel: Fastsatt av Nøtterøy kommunestyre 16. mars 2016 og Tjøme kommunestyre 16. mars 2016 med hjemmel i lov 26, juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning. Stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18. mars 2016 med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning § 5, jf. delegeringsvedtak 11. desember 1992 nr. 1050.

§ 1.Formål

Formålet med forsøket er å innhente erfaringer og kunnskap om konsekvenser av økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevern. Forsøket skal bidra til at barn og unges behov for nødvendig hjelp og omsorg til rett tid skal dekkes på en mest mulig effektiv måte, og legge til rette for økt vekt på forebygging.

§ 2.Forholdet til barnevernloven

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) 17. juli 1992 nr. 100 gjelder med de unntak, endringer, presiseringer eller tilføyelser som framkommer av denne forskriften.

§ 3.Kommunens ansvar for hjelpetiltak i hjemmet

Nøtterøy kommune har i forsøket det helhetlige ansvaret for hjelpetiltak i hjemmet etter barnevernloven.

§ 4.Kommunens oppgaver og ansvar på fosterhjemsområdet

De plikter, oppgaver og den kompetanse som etter barnevernloven § 2-3 annet ledd bokstav a, b og c skal ivaretas av Barne-, ungdoms- og familieetaten på fosterhjemsområdet, skal i forsøket ivaretas av Nøtterøy kommune. Forsøkskommunens ansvar gjelder barn kommunen har ansvar for å yte tjenester og tiltak til etter barnevernloven kap. 8.

De plikter, oppgaver og den kompetanse som etter forskrift 18. desember 2003 nr. 1659 om fosterhjem § 2 skal ivaretas av Barne-, ungdoms- og familieetaten, skal i forsøket ivaretas av Nøtterøy kommune.

§ 5.Kommunens oppgaver og ansvar ved plassering av barn på institusjon

Barne-, ungdoms- og familieetatens plikter og oppgaver etter barnevernloven § 2-3 annet ledd bokstav a, gjelder i forsøket med følgende presisering ved plassering av barn på institusjon:

Ved plasseringer etter barnevernloven § 4-4 fjerde ledd, § 4-8 annet ledd og § 4-12 skal Nøtterøy kommune velge institusjonsplass for barnet. Kommunen skal velge en institusjonsplass som ivaretar barnets behov for forsvarlig omsorg. Barne-, ungdoms- og familieetatens plikt til å bistå kommunen ved slik plassering, er i forsøket betinget av at kommunen har inngått bistandsavtale med etaten.

Ved plasseringer etter barnevernloven § 4-24 og § 4-26 skal Barne-, ungdoms- og familieetaten gi kommunen mulighet til å velge mellom tilgjengelige plasser som oppfyller de faglige krav Barne-, ungdoms- og familieetaten stiller til institusjonsplasseringen.

§ 6.Akuttplasseringer

De plikter, oppgaver og den kompetanse som etter barnevernloven § 2-3 annet ledd bokstav a, b og c skal ivaretas av Barne-, ungdoms- og familieetaten, gjelder med følgende presisering ved plasseringer etter barnevernloven § 4-6 første og annet ledd:

Barne-, ungdoms- og familieetaten skal gi Nøtterøy kommune mulighet til å velge mellom tilgjengelige plasser som oppfyller de faglige krav Barne-, ungdoms- og familieetaten stiller til plasseringen. Barne-, ungdoms- og familieetatens plikt til å gi kommunen slik bistand ved plassering etter barnevernloven § 4-6 første og annet ledd, er i forsøket betinget av at kommunen har inngått bistandsavtale med etaten. Forskriften § 4 og § 5 annet ledd første og annet punktum gjelder hvis kommunen ikke inngår slik avtale.

Ved plasseringer etter barnevernloven § 4-25 har Barne-, ungdoms- og familieetaten plikt til å gi kommunen bistand ved plassering uavhengig av om forsøkskommunen har inngått bistandsavtale med etaten.

§ 7.Tiltaksplan

Barne-, ungdoms- og familieetatens plikter og oppgaver etter barnevernloven § 4-28 tredje ledd, skal i forsøket ivaretas av Nøtterøy kommune.

§ 8.Inntak i og utskriving fra institusjoner

Barnevernloven § 5-4 første og annet ledd erstattes med følgende:

Barne-, ungdoms- og familieetaten skal gi regler om hvordan inntak og utskriving fra statlige institusjoner skal besluttes i forsøket.

Barne-, ungdoms- og familieetaten kan motsette seg inntak i en statlig institusjon dersom institusjonen ikke kan ivareta barnets behov for forsvarlig omsorg og behandling. Tilsvarende gjelder inntak i privat institusjon som Barne-, ungdoms- og familieetaten har avtale med.

§ 9.Økonomisk ansvar for tiltak utenfor hjemmet

Barnevernloven § 9-4 første ledd første punktum gjelder med følgende presisering:

Ved bruk av institusjon og sentre for foreldre og barn plikter Nøtterøy kommune å betale utgiftene etter denne forskriften § 10.

Det økonomiske ansvaret som etter barnevernloven § 9-4 første ledd annet punktum ligger til Barne-, ungdoms- og familieetaten, skal i forsøksperioden ivaretas av Nøtterøy kommune.

§ 10.Kommunens økonomiske ansvar ved bruk av institusjoner mv.

Barnevernloven § 9-5 gjelder i forsøket, med følgende presisering av første punktum:

Ved bruk av institusjon og sentre for foreldre og barn i forsøket, skal Nøtterøy kommune betale utgiftene til tiltaksplassen. Egenbetalingen fastsettes av departementet. Departementet kan fastsette lavere egenbetaling for institusjonsplasser som Barne-, ungdoms- og familieetaten tilbyr kommunen etter barnevernloven § 4-24, § 4-25 og § 4-26.

Kommunens egenbetaling etter forskrift 26. november 2003 nr. 1397 om Barne-, ungdoms- og familieetatens rett til å kreve egenbetaling fra kommunen for opphold på institusjon (egenbetalingsforskriften) § 3, skal i forsøket omfatte utgiftene til institusjonsplassen. Det kan fastsettes lavere egenbetaling for institusjonsplasser som Barne-, ungdoms- og familieetaten tilbyr kommunen etter barnevernloven § 4-24, § 4-25 og § 4-26.

§ 11.Egenbetaling fra barnet til dekning av oppholdsutgifter

Den egenbetaling Nøtterøy kommune kan kreve etter forskrift 21. desember 1992 nr. 1246 om barneverntjenestens adgang til å kreve egenbetaling fra barnet til dekning av oppholdsutgifter § 1, omfatter i forsøket utgifter som nevnt i denne forskriften § 10.

§ 12.Unntak fra forsøket

Forsøket omfatter ikke barneverntiltak til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Forsøket omfatter heller ikke plasseringer etter barnevernloven § 4-29 jf. § 4-30.

§ 13.Evaluering

Nøtterøy kommune skal foreta en egenevaluering av forsøket. Departementet vil i tillegg foreta en egen følgeevaluering.

§ 14.Tilsyn

Fylkesmannen skal føre tilsyn med at Nøtterøy kommune i forsøksperioden utfører de oppgaver den er pålagt etter barnevernloven og forskriftene for forsøksvirksomheten.

§ 15.Ikrafttreden og varighet

Denne forskriften trer i kraft 1. april 2016 og gjelder til og med 31. desember 2019.