Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse, Ringebu kommune, Oppland

DatoFOR-2016-03-29-390
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse21.04.2016
Sist endret
EndrerFOR-2005-12-15-1818
Gjelder forRingebu kommune, Oppland
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort21.04.2016   kl. 14.50
KorttittelForskrift om mindre avløpsanlegg, Ringebu

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre 29. mars 2016 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9.

§ 1.Virkeområde

Denne lokale forskriften er utarbeidet i medhold av § 12-6 i forskrift om begrensning av forurensning, og gjelder utslipp av sanitært avløpsvann i Ringebu kommune fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomheter. Forskriften erstatter § 12-7 til § 12-13 i forskrift om begrensning av forurensning.

For bebyggelse og virksomhet som kun slipper ut gråvann, gjelder forskriften bare dersom det er innlagt vann. Forskriften gjelder også vannbesparende toalettløsninger som fungerer med cisterner under 25 liter.

Forskriften gjelder for utslipp mindre enn 50 PE.

§ 2.Definisjoner

Definisjoner er gitt i forurensningsforskriften § 11-3.

I tillegg gjelder følgende: 

Avløpsvann: avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. 

Svartvann: Alt avløpsvann fra vannklosett. 

Gråvann: Alt avløpsvann fra kjøkken, bad og vaskerom. Toalettavløp er ikke inkludert. 

Med innlagt vann menes:

-Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende, som gjennom ledning er ført innendørs. Hageslanger omfattes av uttrykket «rør og ledning» når den brukes til aktiv oppfylling av innvendig tank.
-Oppfylling av tank ved hjelp av regnvann fra taknedløp eller med hageslange, som blir distribuert via innvendig røropplegg, oppfattes som innlagt vann.
-Cisterneanlegg/små innvendige tanker på inntil 25 liter regnes ikke som innlagt vann. Utslagsvask med bortledning av vann i slike anlegg er godkjent uten søknad. Vannet skal ledes til steinsatt kum eller egnete jordmasser, eller bæres ut. 

Slamavskiller: En eller flere kummer for avskilling av slam fra avløpsvann. Et annet navn på slamavskiller er septiktank/kum. 

Renseløsning: Et anlegg som installeres med det formålet å rense avløpsvann. 

Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, sjø, innsjø, tjern). 

Tot-P: Total fosfor. Analysemetoden følger NS-EN ISO 6878, eller til enhver tid gjeldende standard. 

BOF5: Står for biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann. Analysemetoden følger NS-EN 1899-1 eller NS-EN 1899-2, eller til enhver tid gjeldende standard. 

Personekvivalenter (PE): Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn (NS 9426, eller til enhver tid gjeldende standard). Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer gjennomsnittlig utslipp fra 1 person. 

VA-plan: En plan for vannforsyning og avløp for et avgrenset område. 

Anleggseier: Eier av anlegg som omfattes av denne forskrift. Dersom eiendommen hvor anlegget er etablert er bortfestet for 30 år eller mer, skal festeren regnes som anleggseier, om ikke annet er skriftlig avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetiden blir mer enn 30 år. 

Oppsamlingsenhet: Slamavskiller, privét, tett tank eller annen oppsamlingstank for sanitært avløpsvann, herunder fordelingskum og pumpekum inneholdende sanitært avløpsvann. Det innebærer helårsvei til anlegget. 

Oppsamling: Innholdet i oppsamlingsenhet hentes med oppsamlingsutstyr (septikkbil).

Septikrenovatør: Det firma som kommunen har gitt i oppdrag å besørge oppsamling fra oppsamlingsenhetene. 

NKF: Norsk kommunalteknisk forening. 

NORVAR: Norsk VA-verkforening.

§ 3.Krav om tillatelse

Tilsvarende som § 12-3 i forskrift om begrensning av forurensning. Ingen kan etablere nye utslipp, eller øke vesentlig eksisterende utslipp, uten at det er gitt tillatelse i henhold til § 5 i denne forskriften. Som vesentlig økning regnes blant annet innleggelse av vann eller installering av vannklosett/dusj i bygninger som tidligere ikke har hatt det.

§ 4.Søknad om tillatelse

Tilsvarende som § 12-4 i forskrift om begrensning av forurensning.

§ 5.Behandling av søknad

Tilsvarende som § 12-5 i forskrift om begrensning av forurensning.

§ 6.Avløpsnett

Tilsvarende som § 12-7 i forskrift om begrensning av forurensning.

§ 7.Krav til renseeffekt

Alle avløpsanlegg som omfattes av denne forskrift skal som angitt i § 12-8 i forskrift om begrensning av forurensning i gjennomsnitt over året ha renseeffekt for Tot-P og BOF5 på minimum 90 %.

§ 8.Godkjente renseløsninger for bolig- og fritidsbebyggelse 

Generelt:

-Tilknytning til offentlig avløpsnett skal prioriteres foran andre løsninger.
-Det skal tilstrebes å etablere fellesanlegg der flere hytter ligger i klynge. (se vedlegg 1).
-Bunn av tanken skal ligge mindre enn 6 m under terrengnivå på oppstillingsplass for tømmebil.
-Ansvarlig prosjekterende skal planlegge egnet adkomst og oppstillingsplass for tømmebil og dokumentere dette i søknaden. 

Prioritet 1:

Lukkede infiltrasjonsanlegg (Utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 59). 

Følgende vilkår må oppfylles for lukkede infiltrasjonsanlegg:

-Slamavskiller plasseres maksimum 30 m fra veg.

Der godkjent foretak har dokumentert at forholdene ikke ligger til rette for infiltrasjon, kan følgende avløpsløsninger benyttes (valgfritt alternativ): 

Alternativ 1:

Minirenseanlegg (Utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 52) 

Følgende vilkår må oppfylles for minirenseanlegg:

-NB! Godkjennes bare for bolighus, på grunn av at dokumentasjonen som foreligger på bruk av minirenseanlegg for hytter, fritidsboliger og turistbedrifter med variert belastning ikke er tilfredsstillende (Kilde: NIBIO, tidligere Bioforsk).
-Utslipp fra minirenseanlegg skal være i samsvar med § 12-11 i Forskrift om begrensning av forurensning.
-Skal plasseres maksimum 30 m fra helårsveg. 

Alternativ 2:

Tett tank for svartvann (Må tilfredsstille kravene i NS 1545) eller

Biologisk-/forbrenningstoalett for svartvann i kombinasjon med

Biologisk filter for gråvann (Utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 60).

Et eget renseanlegg for gråvann forutsetter en separat toalettløsning, f.eks. biologisk toalett eller lavtspylende toalett til tett tank. Gråvannsrenseanlegg med biofilter består av slamavskilling i en vanlig slamavskiller (alternativt i en filterpose for hytter), og en filterkum for videre rensing av avløpsvannet. Rensket avløpsvann går videre i etterpoleringsgrøft. 

Følgende vilkår må oppfylles for tett tank:

-Valgt toalettløsning skal forbruke maksimum 0,5 liter pr. nedspyling. For hytter skal tanken være minimum 2 m³ . For bolighus stilles det krav om at tanken skal være minimum 6 m³ .
-Det skal monteres alarm som varsler om behov for tømming i god tid.
-Skal plasseres maksimum 30 m fra helårsveg. 

Følgende vilkår må oppfylles for biologiske filter for gråvann:

-Slamavskiller plasseres maksimum 30 m fra veg.
§ 9.Krav til prosjektering og utførelse

Som grunnlag for prosjektering av avløpsanlegg med utslipp til stedlige masser skal det utføres grunnundersøkelser for å vurdere infiltrasjonskapasitet, hydraulisk kapasitet, løsmassenes renseevne og risiko for forurensning, i samsvar med Norsk Vann VA Rapport 178/2010 «Grunnundersøkelser for infiltrasjon-mindre avløpsanlegg» (Bioforsk rapport 155/2009 vol. 4) eller rapporter som erstatter den eventuelt i framtida.

Alle avløpsanlegg skal prosjekteres og utføres i henhold til NKF og NORVARs VA/Miljø-blad der dette finnes. Avvik begrunnes og dokumenteres av prosjekterende. Dersom VA/Miljø-blad ikke foreligger for den aktuelle anleggstype, skal anlegget prosjekteres og utføres etter anerkjent bransjenorm og i tråd med gjeldende standarder.

Foretak som utfører planlegging og bygging av mindre avløpsanlegg, skal ha ansvarsrett på sine godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Kommunen vil kreve følgende kompetanse:

Prosjekterende for mindre avløpsanlegg skal ha tilstrekkelig hydrologisk og avløpsteknisk kompetanse, minimum kurs i prosjektering/bygging av mindre avløpsanlegg eller tilsvarende kompetanse.

Utførende for alle typer anlegg skal minimum ha utdannelse som maskinentreprenør/rørlegger, samt tilleggsutdannelse på ADK1-kurs eller tilsvarende.

§ 10.Krav til anleggsdokumentasjon i forbindelse med søknad om utslippstillatelse

Ved søknad om utslipp skal dokumentasjon på at anlegget prosjekteres og utføres i henhold til NKF og NORVARs VA/Miljø-blad vedlegges søknad. Prosjektering og dokumentasjon skal utføres av nøytrale fagkyndige. Vedkommende skal være habil i saken i henhold til reglene i forvaltningsloven. Vedkommende skal ikke være delaktig i utføringsfasen eller ha økonomiske interesser i tiltaket, herunder ikke være forhandler av komponenter i tiltaket.

For følgende anleggstyper skal kopi av drifts- og vedlikeholdsavtale vedlegges søknad:

-Minirenseanlegg
-Biologisk filter for gråvann/forbehandling totalavløpsløsning.

Drifts- og vedlikeholdsavtale skal tilfredsstille krav i § 12.

§ 11.Dokumentasjon av renseeffekt

Alle avløpsanlegg skal overholde krav til renseeffekt, definert i § 7.

For minirenseanlegg, biologisk filter og biologisk filter kreves det dokumentasjon ved minimum 1 stikkprøve hvert 3. år.

Inn- og utløpsprøver skal analyseres på Tot-P og BOF5 av akkreditert laboratorium og kostnader dekkes av anleggseieren.

Kommunen kan også pålegge eiere av andre anleggstyper å dokumentere utslippsmengder og renseeffekt.

§ 12.Krav til drift

Eieren av anlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle krav følges. 

Krav til anleggseier

Anleggseier skal sørge for at tanker som skal tømmes eller inspiseres er lett tilgjengelige, og de må ha lokk som ikke kan åpnes av mindreårige. Kumlokk skal være utildekt og lett tilgjengelige for åpning og kontroll. Det må ikke settes opp gjerder, murer og lignende som gjør det vanskelig å komme til med utstyr for tømming. Anleggseieren plikter å utføre egenkontroll av eget anlegg, og påse at alle krav etterfølges og at det fungerer etter hensikten.

Feil eller mangler ved oppsamlingsenheten eller avløpsanlegget som gjør at avløpsanlegget ikke fungerer etter hensikten eller kan føre til forurensning eller vanskeliggjøre oppsamling, plikter anleggseieren å utbedre raskest mulig. 

Tømming av oppsamlingsenheten

Varsel om når oppsamling vil finne sted vil bli gjort kjent gjennom pressen, sosiale media, eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig. Den rutinemessige oppsamling foretas slik:

-For fast bosetting foretas oppsamling hvert 2. år.
-For fritidseiendommer og hytter foretas oppsamling hvert 4. år.
-For tette tanker foretas oppsamling 1 gang pr. år.
-For minirenseanlegg foretas oppsamling 1 gang pr. år og/eller som bestemt under service (ekstratømming).

Ringebu kommune kan endre tømmingsintervall hvis tilsynsresultater viser det nødvendig. Ved behov for oppsamling ut over det som er angitt ovenfor(ekstratømming), bestiller anleggseieren oppsamling direkte av septikrenovatør kommunen har avtale med. Septikrenovatøren fakturerer kommunen, og kommunen fakturerer anleggseieren for gjennomførte tjenester.

Alt oppsamlet slam og sanitært avløpsvann skal leveres ved behandlingsanlegg godkjent av kommunen, eller til tømmeplass godkjent av forurensningsmyndighet.

Kommunen kan i spesielle tilfeller frita en oppsamlingsenhet jf. § 2 for tømming, eller bestemme annen tømmehyppighet. Alle oppsamlingsenheter skal ved den rutinemessige oppsamling tømmes helt for slam. Ved bruk av septikbil med avvanningssystem blir rejektvannet tilbakeført i oppsamlingsenheten. Anleggseieren skal varsles av septikrenovatøren om feil eller mangler ved oppsamlingsenheten eller avløpsanlegget, som oppdages av septikrenovatøren under oppsamlingen.

Ekstra omkostninger som påføres septikrenovatøren ved oppsamling pga. vanskelig tilgjengelighet, mangler ved oppsamlingsenhet, overdekket kumlokk, etc., faktureres anleggseieren.

Avgift beregnes etter § 20. 

Service

Service skal utføres i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale ved følgende tidsintervaller for nevnte anleggstyper:

-Minirenseanlegg: 2 ganger/år.
-Biologisk filter for gråvann: Hytter: 1 gang/år – Bolighus: 2 ganger/år.

Drifts- og vedlikeholdsavtale skal minimum omfatte nødvendige punkter spesifisert i NKF og NORVARs VA/Miljø-blad for den aktuelle anleggstype.

Service skal utføres av representant for anleggsleverandør/produsent eller annet kvalifisert foretak. Kommunen kan kreve å få framlagt dokumentasjon på at person/foretak som utfører service har nødvendig teknisk kompetanse.

Den som utfører service skal innen 1. mars påfølgende år sende inn årsrapport til kommunen. Årsrapporten skal minimum inneholde følgende:

-Kort beskrivelse av anlegget.
-Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer.
-Resultater fra eventuelle vannanalyser med beregning av renseeffekter.
§ 13.Oppmalt matavfall

Det er ikke tillatt å montere avfallskvern til røropplegg som er knyttet til private avløpsanlegg.

§ 14.Avløp til gjødselkjeller i fjøs

Det er etter anbefalinger fra Mattilsynet ikke tillatt å føre toalettavløp (svartvann) til gjødselkjeller.

§ 15.Tilsyn

Ringebu kommune gjennomfører tilsyn og kontroll av anleggseierens oppsamlingsenhet og tilhørende renseløsning med at krav stilt i denne forskrift blir overholdt. Herunder funksjonaliteten til tekniske komponenter. Ved alvorlige feil hvor avløpsanlegget ikke fungerer etter hensikten krever kommunen som forurensningsmyndigheten oppgradering/utbedring av anlegget.

§ 16.Gebyr for saksbehandling

Gebyrregulativ for saksbehandling og kontroll etter denne forskrift blir fastsatt av kommunestyret i medhold av forurensningsforskriften § 11-4. Kommunen har anledning til å fastsette differensierte gebyrsatser.

§ 17.Endring og omgjøring av tillatelse

Tilsvarende som § 12-14 i forskrift om begrensning av forurensning. Kommentar: Dersom området senere blir dekket av kommunalt avløpsanlegg, kan kommunen gi pålegg om tilkopling når vilkårene i plan- og bygningsloven for pålegg er oppfylt, jf. § 27-1 og § 27-2 samt § 30-6.

§ 18.Eksisterende utslipp

Tillatelser til utslipp av sanitært avløpsvann gitt i medhold av forurensningsloven og tilhørende forskrifter før 1. januar 2007, eller utslipp som det på tidspunktet for etablering ikke var krav om tillatelse til, er gyldige inntil disse eventuelt oppheves i enkeltvedtak i medhold av forurensningsloven § 18.

§ 19.Utregning av avgift

Ringebu kommune fastsetter årlig avgift for tømming av anlegg. Se gebyrregulativ Plan og Teknisk for gjeldende gebyrsatser.

For rutinemessig oppsamling etter § 12 «Tømming av oppsamlingsenheten» skal anleggseieren betale et årlig gebyr til kommunen fordelt over fire faktureringsperioder. Det kreves inn eget gebyr for hver ekstra tømming. Anleggseieren betaler et årlig gebyr for gjennomføring av tilsyn.

Eventuelle forandringer i abonnementsforhold, som eierforhold, fraflytting, rivning, brann, etc. meldes skriftlig til kommunen.

For nye abonnenter blir årsavgiften beregnet fra og med den 1. i måneden etter at anlegget er satt i drift. Tilsvarende blir årsavgiften beregnet fram til siste dag i den måneden anlegget blir satt ut av drift.

Kommunen kan etter søknad gi fritak i årsavgift for helårsbolig som står ubebodd sammenhengende i minst 1 år. Helårsbolig som benyttes 1-90 døgn/år kan etter søknad betale avgift som for fritidsbolig.

§ 20.Klage

Vedtak som er fattet av kommunen eller den kommunen har delegert myndighet til i medhold av denne forskrift, kan påklages iht. forvaltningslovens § 28.

§ 21.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato. Fra samme tid oppheves forskrift 15. desember 2005 nr. 1818 for slamtømming (slamforskrift), Ringebu kommune, Oppland. 

Vedlegg 1

Bolig, fritidshus og hytter i klynge

For grupper av bolig og/eller fritidsbolig/hytter med et antall av 7 eller flere, hvor avstanden mellom hver eiendom ikke overstiger 100 meter, skal avløpsforholdet for området være helhetlig vurdert og avklart før nye utslipp eller vesentlige økning av eksisterende utslipp kan tillates. Der det er hytter i klynge skal det det alltid søkes og løse tilkoblingen i felleskap før andre løsninger søkes. Også bolig og fritidsbolig/hytter uten innlagt vann skal tas med i betraktningen. Er tallet på antall bolig eller fritidshus/hytter som ligger innenfor 100 meter grense lik eller mindre enn 7, kan det søkes om utslipp for eiendommene hver for seg.

Ved utarbeidelse av plan for byggeområder (kommuneplan og reguleringsplan) skal det utarbeides VA-plan for vannforsyning og avløp. Kommunen bestemmer avgrensninger av aktuelt område så tidlig som mulig. I reguleringssammenheng retter kravet om VA plan seg mot regulant. Inngår nye byggeområder kun i kommuneplan, retter kravet seg mot kommunen såfremt ikke noe annet er bestemt. 

Vedlegg 2

Type avløpsanlegg 

Infiltrasjonsanlegg 

I et infiltrasjonsanlegg renses vannet når det trenger ned i grunnen og ned til grunnvannet. Vannet filtreres gjennom jordmasser der avløpsvannet renses via mekaniske, kjemiske og biologiske prosesser. Etablering av infiltrasjonsanlegg forutsetter selvdrenerende jordmasser med høy nok evne til å holde tilbake aktuelle forurensningsstoffer. Infiltrasjonsfilteret kan også bygges opp som et jordhaugfilter. Infiltrasjonsanlegg kan også inneholde en forbehandlingstrinn I formen av en biofilter. 

lf-20160404-0390-01-01.png 

Minirenseanlegg

Minirenseanlegg er i prinsippet en nedskalert utgave av store konvensjonelle renseanlegg. Minirenseanlegg kan plasseres i kjeller, garasje eller graves ned i bakken med eller uten overbygg. Hovedtyper av minirenseanlegg er kjemisk/biologisk, biologisk og kjemisk. 

lf-20160404-0390-01-02.png 

Biologisk filter for gråvann (Biofilter)/forbehandlingstrinn for både svart og gråvann 

En biofilter er en biologisk renseløsning bestående av et filtermaterial med stor spesifikk overflate hvor det er en biologisk aktiv biofilm av mikroorganismer.

En biofilter kan også brukes som forbehandlingstrinn i et vanlig lukket infiltrasjonsanlegg med hensyn til å redusere infiltrasjonsoverflate. 

lf-20160404-0390-01-03.png 

Tett tank for svartvann En tett tank er en beholder som samler opp kun svartvann (toalettavløp). Tett tank for bolig skal ha et minimum volum på 6 m³ , minimum volum for hytter 2 m³ . Det skal benyttes en toalettløsning som bruker maksimalt 0,5 liter vann ved nedspyling. Det kreves helårsvei til tanken og alarm for tømmebehov. Tette tanker skal tilfredsstille NS1545. 

lf-20160404-0390-01-04.png