Forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett, Skedsmo kommune, Akershus

DatoFOR-2016-03-30-1178
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse13.10.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkedsmo kommune, Akershus
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§15a-4, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§31, LOV-1981-03-13-6-§52a, LOV-1981-03-13-6-§81
Kunngjort13.10.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om påslipp av avløpsvann, Skedsmo

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skedsmo kommunestyre 30. mars 2016 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 15A-4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9, § 31, § 52a og § 81.

Kap. 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre at fett fjernes før avløpsvannet slippes på offentlig avløpsanlegg.

§ 2.Definisjoner
1.Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.
2.Fettutskiller: Innretning som skiller ut fett fra avløpsvann. Fettutskiller tilsvarer begrepet fettavskiller som brukes i Forurensningsforskriften.
3.Fettholdig avløpsvann: Avløpsvann som inneholder vegetabilsk og animalsk fett.
4.Frityrfett: Fett som brukes til fritering av mat.
5.Påslipp: Tilførsel av avløpsvann til offentlig avløpsnett oppstrøms et renseanlegg.

Kap. 2. Krav til påslipp av fettholdig avløpsvann

Kap. 2.1 Krav til renseinnretning

§ 3.Krav om fettutskiller

Alle virksomheter med fettholdig avløpsvann skal ha fettutskiller. Kravet gjelder alle virksomheter som er tilknyttet offentlig avløpsanlegg og omfatter både nyetableringer og eksisterende virksomheter. Fettholdig avløpsvann skal passere slamfang og fettutskiller før det ledes til kommunalt ledningsnett. Virksomheten skal vurdere om annen forbehandling av avløpsvannet er nødvendig for å sikre optimal drift av fettutskilleren.

Kommunen kan etter søknad gi en virksomhet dispensasjon fra krav om fettutskiller.

§ 4.Krav til dimensjonering og utforming

Fettutskilleren skal dimensjoneres og installeres i henhold til gjeldende Norsk Standard på registreringstidspunktet.

§ 5.Krav til avløpsvann som skal til fettutskilleren

Kun fettholdig avløpsvann skal ledes inn til fettutskilleren. Konsentrerte fettmengder skal ikke ledes til fettutskilleren, men leveres som avfall. Frityrfett skal samles opp og leveres til godkjent mottak.

§ 6.Fasiliteter for prøvetaking og måling

Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver og å utføre målinger av avløpsvannet fra fettutskilleren.

Kap. 2.2 Grenseverdier

§ 7.Krav til grenseverdier for påslipp av fettholdig avløpsvann

Grenseverdiene gitt i tabell 1 viser krav til avløpsvannet som slippes på kommunalt nett.

Verdiene måles ut fra fettutskilleren, så nær denne som mulig. 

Tabell 1

ParameterGrenseverdi
Fett< 150 mg/l
Temperatur< 30 °C

Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet til grenseverdier, og fastsette andre grenseverdier.

Kap. 2.3 Krav om rutiner

§ 8.Driftsjournal/-logg

Virksomheten skal kunne dokumentere at grenseverdiene i tabell 1 blir overholdt.

Virksomheten skal føre driftsjournal for hver fettutskiller.

§ 9.Sikkerhet mot akutt påslipp

Virksomheten skal varsle kommunen umiddelbart om det oppstår akutte påslipp av fett over tillatte grenseverdier. Det skal gis opplysninger om type fett, mengde, hvor påslippet har skjedd og tidspunkt. Varsling og oppfølging av hendelsen skal dokumenteres.

§ 10.Prøvetaking

Virksomheten skal regelmessig ta prøver av avløpsvannet fra fettutskilleren.

Kommunen kan ved behov kreve at virksomheten tar prøver for analyse av grenseverdier angitt i tabell 1.

Prøvene skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene.

§ 11.Tømming

Virksomheten skal inngå avtale med et godkjent firma for regelmessig tømming og kontroll av fettutskilleren. Kommunen skal ha en kopi av avtalen. Det skal til enhver tid foreligge en gyldig tømmeavtale. Virksomheten skal sørge for at kopi av tømme- og inspeksjonsrapporter blir sendt kommunen etter hver tømming. Tømmehyppigheten skal være tilpasset fettutskilleren og aktiviteten ved virksomheten. Kommunen kan stille krav om tømmehyppighet av fettutskilleren. Utskilt fett skal leveres til godkjent mottak.

§ 12.Vedlikehold

Dersom ikke strengere krav er oppgitt i leverandørens spesifikasjon om drift og vedlikehold av fettutskilleren, skal volumet minst en gang pr. år tømmes fullstendig og rengjøres med varmt vann under trykk. Vann som benyttes til rengjøring skal ikke føres til kommunal avløpsledning. Alle overflater skal samtidig etterses og vedlikeholdes.

§ 13.Rapportering

Virksomheten skal innen en fastsatt frist hvert år oversende kommunen en årsrapport for hver fettutskiller for foregående år (1. januar–31. desember). Kommunens skjema for årsrapport skal brukes.

Kap. 2.4 Krav til dokumentasjon

§ 14.Krav til dokumentasjon

Følgende dokumentasjon skal foreligge og fremlegges kommunen på forespørsel:

-Beskrivelse av fettutskilleren, herunder dimensjoner og koblinger
-Drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon fra leverandøren av fettutskilleren
-Virksomhetens rutinebeskrivelse for bruk av fettutskilleren
-Driftsjournal/-logg for bruken av fettutskilleren.

Kap. 3. Generelt

§ 15.Registrering/melding

Virksomheten skal melde påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunen på eget registreringsskjema. Dette gjelder ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved vesentlig endring av påslipp av fettholdig avløpsvann.

Kommunen kan kreve at påslippet skal meldes på nytt.

§ 16.Overgangsbestemmelser

Virksomheter som har påslipp av fettholdig avløpsvann når denne forskriften trer i kraft skal ha installert fettutskiller før 6 md. frem i tid i forhold til ikrafttredelsestidspunkt for denne forskriften.

Virksomheter som allerede har installert fettutskiller skal registrere påslippet til kommunen før 6 md. frem i tid i forhold til ikrafttredelsestidspunkt for denne forskriften.

Fettutskilleren skal være dimensjonert og montert etter gjeldende Norsk Standard på installeringstidspunktet.

§ 17.Kontroll

Kommunen har rett til å komme på uanmeldt kontroll og prøvetaking.

§ 18.Tvangsmulkt

For å sikre at bestemmelsene i denne forskrift blir gjennomført, kan kommunen treffe vedtak om tvangsmulkt i medhold av forurensningsloven § 73, jf. forurensningsforskriften § 41-6.

§ 19.Klage

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskrift kan påklages til Fylkesmannen jf. forurensningsforskriften § 41-5. Klagen sendes den instans som har fattet vedtaket.

§ 20.Ikrafttredelse

Denne forskrift gjelder fra kunngjøring i Norsk Lovtidend.