Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Nes kommune, Akershus

DatoFOR-2016-05-10-514
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse10.05.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNes kommune, Akershus
HjemmelFOR-2002-06-26-922-§9-2, LOV-2002-06-14-20
Kunngjort26.05.2016   kl. 13.40
KorttittelForskrift om fyrverkerigebyr, Nes i Akershus

Hjemmel: Fastsatt av Nes kommunestyre 10. mai 2016 med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

§ 1.Formål

Forskriften skal bidra til at kommunen får dekket sine utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn med slik handel.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for Nes kommune, Akershus.

Det skal betales gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri, både publikumstilgjengelige i klasse II og III samt profesjonelt i klasse IV. Videre skal det betales gebyr for gjennomført tilsyn.

§ 3.Gebyrenes størrelse

Gebyrsatsene vedtas ved ikrafttredelse av forskrift av kommunestyret. Gebyrsatsene fremgår av prisliste for Øvre Romerike Brann og Redning IKS og indeksreguleres årlig i forbindelse med budsjettbehandling.

§ 4.Delegering av myndighet

Kommunens myndighet etter lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med tilhørende forskrifter er delegert Øvre Romerike Brann og Redning IKS.

§ 5.Klage

Gebyrfastsettingen i den enkelte sak er ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.