Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Larvik kommune, Vestfold

DatoFOR-2016-05-11-592
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse03.10.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort09.06.2016   kl. 14.20
KorttittelForskrift om påslipp av avløpsvann, Larvik

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Larvik kommunestyre 11. mai 2016 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 15A-4.

Kap. 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.Formål

Lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann har til formål å hindre skade på eget avløpsanlegg, samt at driften av dette ikke vanskeliggjøres. Forskriften skal sikre at olje og fett fjernes ved virksomheten som er opphav til forurensningen, og skal påse at olje- og fettutskillere driftes riktig slik at kravene til påslipp overholdes.

§ 1-2.Definisjoner
a)Avløpsvann: fellesbetegnelse for alt vann som har blitt brukt, enten det er blitt forurenset eller ikke. Gjelder både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.
b)Oljeholdig avløpsvann: spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. I dette ligger også spillvann fra vask og avfetting av kjøretøyer, motorvask og lignende.
c)Fettholdig avløpsvann: avløpsvann som inneholder vegetabilsk og animalsk fett.
d)Frityrfett: fett som brukes til fritering av mat.
e)Sanitært avløpsvann: avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.
f)Påslipp: tilførsel av avløpsvann til offentlig avløpsnett oppstrøms et renseanlegg.
g)Separatsystem: Avløpssystem med to ledninger, én for spillvann og én for overvann/drensvann/takvann.
h)Utskiller: enhet for å fjerne fett eller olje fra avløpsvann.
i)Sandfang: enhet for å fjerne sand fra avløpsvann.
j)Slamavskiller: enhet for å fjerne sedimenterbart stoff og flytestoffer fra avløpsvann.
k)Oppsamlingstank: tank for oppsamling av utskilt fett eller olje
l)Innløpsledning: avløpsledning som fører avløpsvann inn i utskiller
m)Utløpsledning: avløpsledning som fører avløpsvann ut av utskiller
§ 1-3.Virkeområde

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for følgende eller tilsvarende virksomheter og anlegg med olje- eller fettholdig avløpsvann som det kan være nødvendig å regulere påslipp for:

1.Bensinstasjoner
2.Vaskehaller for kjøretøy
3.Mekaniske verksteder
4.Anlegg for understellsbehandling
5.Tunellanlegg
6.Restauranter
7.Storkjøkken
8.Gatekjøkken
9.Kolonialbutikk med grill
10.Meierier
11.Slakterier
12.Bakerier
13.Næringsmiddelindustri med fettholdig avløpsvann.

Kap. 2. Generelle bestemmelser

§ 2-1.Søknad om tillatelse

Installering av utskiller og påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann er et søknadspliktig tiltak som skal godkjennes av kommunen. Den ansvarlige skal sørge for at det er utarbeidet en skriftlig søknad. Kommunens eget søknadsskjema skal benyttes.

Ingen kan installere utskillere eller sette i verk nye påslipp, øke påslipp vesentlig (>25 %) eller foreta bruksendringer uten at tillatelse er gitt i medhold av denne forskriften.

§ 2-2.Behandling av søknad

Søknad skal avgjøres av kommunen uten ugrunnet opphold.

Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker påslippskrav, fastsette krav til påslippssted eller nekte etablering av påslipp. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

§ 2-3.Klage

Klageadgang følger av forvaltningsloven. Klageinstans er Fylkesmannen.

§ 2-4.Kommunens rett til kontroll

Virksomheten plikter å gi kommunen de opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av gjøremål etter loven, jf. forurensningsloven § 49.

Kommunen, eller den kommunen bemyndiger, har rett til å inspisere virksomheten til enhver tid, og kan kreve å få lagt fram dokumenter og annet materiale som kan ha betydning for dens gjøremål etter loven, jf. forurensningsloven § 50.

§ 2-5.Nedleggelse

Dersom virksomheten nedlegges eller stanses, skal siste driver gi melding til kommunen så snart som mulig og senest 1 måned etter nedleggelsen/stansen.

Utskillere som permanent tas ut av bruk skal fjernes og leveres til godkjent avfallsmottak. Dokumentasjon på utført arbeid skal sendes inn så snart som mulig og senest 1 måned etter utført arbeid.

I særlige tilfeller kan det gis tillatelse til at utskilleren rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for fjerning. Dette må det søkes spesielt om.

Avløpsledninger fra utskilleren skal plugges i forgreningspunkt. Alle sluk som har drenert til en oljeutskiller skal også plugges.

§ 2-6.Eierskifte

Dersom bedriften overdras til ny eier, skal det gis beskjed til kommunen så snart som mulig og senest 1 måned etter eierskiftet. Tidligere eier er ansvarlig for at melding om eierskifte blir innlevert. Kommunens eget eierskifteskjema skal benyttes.

Ny eier må søke om egen påslippstillatelse så snart som mulig og senest 1 måned etter eierskiftet.

§ 2-7.Erstatning for skade

Dersom virksomhetens olje- eller fettholdige avløpsvann medfører skader eller merutgifter på kommunalt avløpsnett, kan kostnadene for retting, utbedring og reparasjoner kreves dekket av virksomheten.

Kap. 3. Krav til olje- og fettutskillere

§ 3-1.Tilknytning til avløpsnett

Olje- og fettholdig avløpsvann skal passere godkjente utskillere før det ledes til kommunalt avløpsnett. Der ledningsnettet er separatsystem, skal avløp fra utskillere knyttes til spillvannsnettet. Det er forbudt å drive med virksomhet som fører olje- og fettholdig avløpsvann til kommunens overvannssystem. Kommunen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra forbudet på nærmere gitte vilkår.

§ 3-2.Sanitært avløpsvann og overvann

Sanitært avløpsvann og overvann skal ikke føres til olje- og fettutskillere.

§ 3-3.Forholdet til utslippskrav gitt av statlige myndigheter

For virksomheter som har egne utslippstillatelser fra statlige myndigheter, skal disse kravene betraktes som uavhengige av kommunens krav.

§ 3-4.Krav til avløpsvannets beskaffenhet

Oljeinnholdet i utløpet fra oljeutskiller skal ikke overstige 50 mg/l. Temperatur ut fra utskiller skal ikke overstige 45 °C.

Fettinnholdet i utløpet fra fettutskiller skal ikke overstige 150 mg/l. Temperatur ut fra utskiller skal ikke overstige 30 °C. Større konsentrerte fettmengder, som for eksempel frityrfett, må ikke ledes til utskilleren, men skal samles opp og leveres til godkjent mottak.

§ 3-5.Krav til bruk av vaske- og avfettingskjemikalier

For vaskehaller med oljeutskiller skal det benyttes hurtigseparerende vaskekjemikalier, mens petroleumsbaserte produkter generelt skal unngås.

Dersom virksomheten ikke innehar kompetanse selv, skal den innhente kompetanse for å optimalisere kjemikaliebruken med tanke på lavere påslipp av olje og fett. Alt innhold i kjemikalier skal være dokumentert miljøvennlig.

§ 3-6.Forbehandling

Oljeholdig avløpsvann skal før utskiller passere sandfang eller lignende renseinnretning dimensjonert for maksimal reell vannbelastning.

Fettholdig spillvann som inneholder sedimenterbart materiale skal passere en slamavskiller før det går inn på utskilleren. Grovere partikler skal fjernes ved innløpsrist før utskilleren.

Alkalisk reagerende olje-/fettholdig spillvann skal nøytraliseres før det ledes til utskiller.

§ 3-7.Utførelse

Oljeutskillere skal være godkjent i henhold til krav i NS-EN 858-1 og dimensjonert i henhold til NS-EN 858-2, eller til enhver tid gjeldende standard.

Fettutskillere skal være godkjent i henhold til krav i NS-EN 1825-1 og dimensjonert i henhold til NS-EN 1825-2, eller til enhver tid gjeldende standard.

§ 3-8.Prøvetakingskum

Det skal være tilrettelagt for å ta ut representative prøver av olje- og fettholdig avløpsvann nedstrøms utskilleren før påslipp til kommunalt avløpsnett. Alle nye utskillere skal derfor ha prøvetakingskum. Eksisterende utskillere skal også ha prøvetakingskum, men kommunen kan gi dispensasjon fra dette kravet dersom prøvetaking lar seg gjøre uten denne kummen.

Hvis virksomheten henter ut representative prøver fra annet sted enn fra en prøvetakingskum, skal prøvepunktet beskrives/dokumenteres og godkjennes av kommunen.

Prøvetakingskummen skal være tilgjengelig for inspeksjon til en hver tid.

Kap. 4. Krav vedrørende drift, vedlikehold og dokumentasjon

§ 4-1.Drift

Dersom virksomheten ikke kan dokumentere kompetanse selv, skal den engasjere en nøytral fagkyndig til å forestå driftskontroll av anlegget. Hensikten er å dokumentere at anlegget er i forskriftsmessig stand og drives i henhold til gjeldende krav.

Det skal være inngått avtale om tømming og kontroll av utskilleren. Signert avtale skal tilsendes kommunen senest sammen med første årsrapport etter oppstart eller overtagelse av virksomhet.

§ 4-2.Vedlikehold

Alle renseanleggsvolumer (utskiller, sandfang, slamavskiller, oppsamlingstank, inn- og utløpsledninger) skal rengjøres årlig.

Alle anleggsvolumer i oljeutskilleren skal tømmes minst 1 gang per år, og ellers når det måtte være nødvendig for å overholde påslippskravet.

Alle anleggsvolumer i fettutskilleren skal tømmes minst 4 ganger per år, og ellers når det måtte være nødvendig for å overholde påslippskravet.

Dersom akkumulert mengde olje eller fett er liten over tid, kan virksomheten søke om mindre hyppig tømming.

Virksomheten er forpliktet til jevnlig å gjennomføre egenvurderinger med tanke på redusering av forurensinger i avløpsvannet som tilføres det kommunale avløpsnettet.

§ 4-3.Disponering av utskilt olje, fett, slam og sand

Utskilt olje, fett, slam og sand betraktes som farlig avfall og skal leveres på godkjent mottak.

§ 4-4.Kontroll og dokumentasjon

Den ansvarlige plikter å ha jevnlig ettersyn av hele utskilleranlegget.

Følgende dokumentasjon skal tilsendes kommunen innen 1. februar for det foregående året:

-Tømmerapport for utskilleren inkl. alle renseanleggets øvrige volumer.
-Analyserapport for uthentede prøver av avløpsvannet.
-Årsrapport for utskilleren.

Kommunens eget årsrapportskjema skal benyttes.

§ 4-5.Prøvetaking og analyser

Den ansvarlige for olje- eller fettutskilleren plikter å gjennomføre representative målinger for å dokumentere kvaliteten av påslippet til kommunalt avløpsnett. Prøvene skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene.

Det skal tas ut minimum 2 representative prøver per år, henholdsvis i sommer- og vinterhalvåret. For sesongbaserte virksomheter med fettutskiller som er aktive mindre enn seks måneder i løpet av året, skal det hentes ut minimum 1 representativ prøve per år. Kommunen kan, for alle virksomheter, kreve hyppigere prøvetaking ved høy belastning eller omfattende kjemikaliebruk.

Dersom analyseresultatene over tid viser stabilt lave verdier, kan det søkes om redusert prøvetakingsfrekvens.

§ 4-6.Avvikshåndtering

Dersom analyseresultatene overskrider de fastsatte grenseverdiene, skal det umiddelbart hentes ut en ny prøve for analyse. Dersom de nye analyseresultatene også viser for høye verdier, skal tiltak iverksettes og følgende tilsendes kommunen umiddelbart:

-Analyseresultater
-Plan for korrigerende tiltak.

Kap. 5. Beredskap mot akutt forurensning

§ 5-1.Forebygging av akutte påslipp og beredskapsplikt

Virksomheten plikter å gjennomføre risikoanalyse og forebyggende tiltak for å unngå, eventuelt begrense, risikoen for akutte påslipp til spillvannsnett og/eller overvannsnett.

Beredskapet skal stå i rimelig forhold til sannsynligheten for akutte, skadelige påslipp til avløpsnettet og omfanget av de skader og ulemper som kan forårsakes. Beredskapsrutinene skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet og skal dokumenteres.

§ 5-2.Varslingsplikt

Dersom det som følge av virksomhetens aktiviteter skulle oppstå akutte påslipp til kommunens avløpsanlegg, skal kommunen straks varsles. Det skal gis informasjon om hva som har blitt sluppet på, tidspunkt for påslipp og hvor dette har skjedd, samt om påslippet er stanset.

Virksomheten vil være økonomisk ansvarlig for konsekvenser av akutte påslipp.

Kap. 6. Ikrafttredelse

§ 6-1.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 3. oktober 2016.