Forskrift om renovasjon, Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad kommuner, Nordland

DatoFOR-2016-05-18-878
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse07.07.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§27, LOV-1981-03-13-6-§29, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§31, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83
Kunngjort07.07.2016   kl. 14.00
KorttittelForskrift om renovasjon SHMIL

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Alstahaug kommunestyre 30. september 2015, Brønnøy kommunestyre 17. desember 2015, Dønna kommunestyre 15. desember 2015, Grane kommunestyre 14. oktober 2015, Hattfjelldal kommunestyre 20. april 2016, Herøy kommunestyre 27. oktober 2015, Leirfjord kommunestyre 24. september 2015, Sømna kommunestyre 17. september 2015, Vefsn kommunestyre 18. mai 2016, Vega kommunestyre 26. november 2015 og Vevelstad kommunestyre 7. oktober 2015 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 27, § 29, § 30, § 31, § 33, § 34, § 79 og § 83.

1. Generelle bestemmelser

SHMIL på vegne av kommunen utarbeider forslag til felles renovasjonsforskrift jf. forurensningsloven § 83. Forskriften vedtas i det enkelte kommunestyre.

§ 1.Retningslinjer til forskrift

SHMIL utarbeider og oppdaterer retningslinjer til renovasjonsforskriften. Retningslinjene skal godkjennes av styret i SHMIL.

§ 2.Definisjoner 

Med kommune menes i denne forskriften den enkelte kommune. Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL) er et interkommunalt avfallsselskap som eies av de 11 kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad. Der SHMIL opptrer på vegne av kommunen brukes betegnelsen SHMIL. 

Som Husholdningsavfall regnes ordinært avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende jf. forurensningsloven § 27. Som husholdning regnes også hytter, fritidsboliger og andre boliger som ikke er permanent i bruk. 

Som Næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner jf. forurensningsloven § 27. Disse omfattes ikke av denne forskrift. Eiendommer som nyttes til virksomhet (eks. seterdrift) omfattes ikke av denne forskrift. 

Som Farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med husholdningsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. 

Med Gjenbruksstasjon forstås i disse forskrifter mottak, sortering, kontroll, mellomlagring og omlasting av avfall før transport til godkjent mottaksanlegg. Det er en gjenbruksstasjon i hver kommune. 

Med Returpunkt forstås i disse forskrifter en ubemannet felles sentral oppsamlingsplass for mottak av sortert husholdningsavfall. Kunden bringer selv avfallet sortert til plassen. 

Med kildesortering forstås i denne forskriften at abonnenten, eller en annen avfallsprodusent, holder visse avfallstyper atskilt og leverer hver av dem iht. det oppsamlingssystemet som SHMIL til enhver tid har etablert, eller bringer dem til godkjent mottak og følger de retningslinjer som finnes på mottaket. 

Med boenhet menes en bolig slik den er definert av Statens Kartverk/SSB. En boenhet/bolig

-består av ett eller flere rom, utenom kjøkkenet, og
-er bygd eller ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og
-har egen adkomst til rommet/rommene uten at en må gå igjennom en annen bolig.

Antall boenheter i et flerboligbygg er lik summen av leiligheter og hybler.

Det beregnes ett abonnement pr. boenhet. 

For definisjon av leilighet, hybel og rom, henvises til retningslinjene (jf. § 1). 

Med fritidsbolig menes eiendom som bidrar til å gi beboerne rom for hvile og/eller anledning til matstell. (Jamfør brev fra MD 27. juni 2013.) 

Med abonnent regnes eier av en eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Leier av en eiendom kan unntaksvis stå som abonnent dersom dette avtales skriftlig mellom kommunen og eieren. Eieren kan uansett gjøres økonomisk ansvarlig for leierens forpliktelser overfor kommunen. Dersom eiendommen er festet bort for minst 30 år, eller der festet kan forlenges utover 30 år, skal festeren regnes som abonnent jf. forurensningsloven § 34. Hver abonnent skal ha ett eller flere abonnement avhengig av hvor mange boenheter som omfattes av eiendommen (se definisjon av boenhet). 

Med bruker menes den som til daglig bruker oppsamlingsenheten. 

Eiendomsrett til avfallet SHMIL overtar eiendomsretten til avfallet når oppsamlingsenhetene tømmes i renovasjonsbilen, eller er levert til avfallsmottak.

§ 3.Virkeområde jf. forurensningsloven § 29 og § 30

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling, innsamling og behandling av husholdningsavfall samt fastsettelse av avfallsgebyrer i kommunen.

Forskriften gjelder:

-Alle typer avfall som kommunen etter forurensningsloven eller ved delegering fra overordnet forurensningsmyndighet er tillagt myndighet over.
-Boenheter/husholdninger i kommunen hvor det oppstår avfall eller som nevnt ovenfor.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) regulerer innsamling og behandling av en rekke avfallstyper.

§ 4.Tvungen renovasjonsordning

Alle husholdninger inkludert fritidsboliger omfattes av kommunens renovasjonsordning jf. forurensningsloven § 30.

SHMIL kan etter søknad unnta enkeltboliger fra kommunens renovasjonsordning, jf. § 15. Kommunen er klageinstans.

SHMIL kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle stille krav til den enkelte abonnent/avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmåte for ulike deler av avfallet som omfattes av denne forskriften. Dette for å sikre en økonomisk samt ressurs- og miljømessig best mulig håndtering og disponering av avfallet, herunder levering av sortert avfall til gjenbruksstasjoner.

SHMIL kan selv stå for innsamling av avfall som omfattes av denne forskriften, eller sette det ut til andre etter avtale. Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall. Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller ved forskrift eller enkeltvedtak bestemme at kommunens samtykke ikke er nødvendig jf. forurensningsloven § 30.

2. Innsamling og sortering

§ 5.Innsamling av husholdningsavfall

Eierkommunenes ansvar for levering, oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall og fritidsrenovasjon utføres av SHMIL IKS til selvkost, jf. forurensningsloven § 34 og det til enhver tid gjeldende selvkostregelverk.

SHMIL sørger for at de ulike avfallsfraksjoner avhentes regelmessig. Hentehyppigheten fastsettes gjennom retningslinjene for den enkelte avfallsfraksjon og slik at det ikke oppstår hygieniske problemer. Endringer i hentehyppighet og hentedager skal kunngjøres og meddeles de enkelte abonnenter i god tid.

Den som samler inn avfall er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenheten.

Sekker vil bare i spesielle tilfeller bli tillatt brukt som oppsamlingsenhet. Der sekker blir tillatt, må det ikke legges stikkende og/eller skjærende gjenstander i sekken som kan skade renovatøren.

SHMIL kan iverksette kontroll av innholdet i alle typer oppsamlingsenheter, containere og hjemmekompostbinger. Kontrollen kan skje uten varsling på forhånd.

SHMIL kan stille detaljerte krav til sortering og bruk av oppsamlingsutstyr i retningslinjene til forskriften (se § 1).

Innsamlingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støv, lukt og støy. Oppsamlingsenheten skal trilles tilbake og forlates i lukket og i oppreist tilstand.

Under transport skal avfallet være sikret slik at det ikke faller av eller forsøpler veg/plass.

SHMIL kan tilby egen innsamling av avfall som faller utenfor den kommunale innsamlingsordningen.

§ 6.Anskaffelse og fornyelse av oppsamlingsutstyr

Oppsamlingsenhetene er SHMILs eiendom. SHMIL besørger innkjøp og utlevering av oppsamlingsenheter. Kostnadene dekkes inn i årsgebyret. SHMIL kan sette krav til hvilken type oppsamlingsenhet som skal benyttes, og til det antall oppsamlingsenheter abonnenten skal ha. Størrelsen på enhetene tilpasses det til enhver tid gjeldende behov hos abonnenten. Bytte av beholder kan foretas etter henvendelse til SHMIL og abonnenten kan pålegges et gebyr jf. forurensningsloven § 34.

Ved flytting skal dunken ikke tas med uten etter nærmere avtale med SHMIL. Dunken forblir SHMILs eiendom.

Det skal beregnes ett abonnement for hver boenhet når aktuelle dunkstørrelser skal fastsettes for en eiendom.

Flere abonnenter og /eller abonnement kan søke om avtale vedr. samarbeid der to eller flere naboer/boenheter kan ha felles dunk(er). Det kan da gis rabatt etter nærmere bestemte regler fastsatt av SHMIL. I særskilte tilfeller kan SHMIL pålegge flere abonnenter og/eller abonnement å dele oppsamlingsdunk eller container.

SHMIL avgjør når en dunk må repareres eller fornyes.

På gjenbruksstasjoner og returpunkter har SHMIL ansvar for driften av plassen og vedlikeholdet av oppsamlingsenheten.

§ 7.Hjemmekompostering

Abonnenter kan som alternativ til å levere våtorganisk avfall til SHMILs eget oppsamlings- og innsamlingssystem, kompostere i egen beholder. Det gis ikke rabatt for hjemmekompostering.

§ 8.Abonnentens plikter

Abonnentene er pålagt å sortere i de fraksjoner som SHMIL til enhver tid har etablert hente- eller bringeordninger for jf. forurensningsloven § 33.

Dersom det viser seg at avtalte antall og volum på oppsamlingsenhetene ikke er tilstrekkelig for eiendommen, er det abonnentens plikt å ordne med utvidelse av abonnementet.

Oppsamlingsenheten må ikke overfylles slik at lokket ikke kan lukkes, eller pakkes så hardt at det er vanskelig å få avfallet ut av beholderen ved tømming.

Skarpe gjenstander må pakkes godt inn. Likeledes bør fuktig avfall pakkes godt inn, slik at lukt og tilgrising av avfallsbeholderen blir minst mulig.

Renhold av dunken(e) besørges av abonnenten som også er ansvarlig for skader på dunk som skyldes feilaktig bruk, mangelfull sikring mot vær og vind, hærverk, tyveri o.l. Dersom abonnenten ikke følger ev. pålegg om renhold, kan SHMIL utføre slikt renhold på abonnentens regning.

§ 9.Plassering og tømming av oppsamlingsutstyr

Avfallsdunken må plasseres slik at den er lett tilgjengelig for tømming og ikke er til sjenanse for andre verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. Abonnentene skal rette seg etter SHMILs anvisninger vedrørende korrekt plassering av dunker som skal tømmes. Detaljerte krav om dunkplassering spesifiseres i retningslinjene til forskriften.

Den som samler inn avfall for kommunen er bare pliktig til å ta med avfall som er plassert i selve oppsamlingsdunken. Det samme gjelder returpapir som samles inn i sekker. Avfallet (og papiret) skal hentes rutinemessig i henhold til en fast tømmeplan. I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen hentehyppighet, eller at innsamling bare skal foretas visse deler av året. Abonnenter som enkelte ganger kan ha behov for større tømmekapasitet, kan benytte de tilleggstjenester som SHMIL tilbyr.

Renovatøren kan nekte å tømme oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge eller på annen måte er fylt opp i strid med bestemmelsene i forskriften m/retningslinjer.

§ 10.Krav til kjørbar vei

Som kjørbar vei regnes vei som har tilfredsstillende snuplass eller gjennomkjøring og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle de kjøretøy som benyttes til renovasjon. Se for øvrig retningslinjer til denne forskriften.

§ 11.Hygieniske krav

Renovasjon og tilhørende bestemmelsene skal i alle deler og til enhver tid være slik at sentrale myndigheters og lokale helsemyndigheters krav til hygienisk avfallshåndtering oppfylles.

Helsemyndighetene i kommunen har et selvstendig ansvar for å se til at helseforskriftene om oppbevaring av avfall følges, og kan på eget grunnlag sette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

3. Gebyrer

§ 12.Satser for avfallsgebyr

Gebyrsatsene utarbeides av SHMIL og vedtas av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.

§ 13.Hvem skal betale gebyr

Abonnenten skal betale årlig renovasjonsgebyr. Beløpet pr. år kreves inn av SHMIL iht. forurensningslovens § 34, på vegne av den enkelte kommune. Abonnenter som ikke vil delta i tvungen renovasjonsordning, etter at kommunestyret har fattet lovlig vedtak om dette, er pliktig til å betale fullt renovasjonsgebyr.

Avfallsgebyret med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 1-6. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende. Det er kommunen som i hvert enkelt tilfelle tar stilling til hvorvidt det skal begjæres tvangssalg.

SHMIL skal på vegne av kommunene utarbeide gebyrregulativ for de tjenester som tilbys.

§ 14.Meldinger om endringer av abonnement

Abonnenten plikter å melde til SHMIL endringer som kan ha betydning for abonnementet på eiendommen, herunder alle eierskifter og eventuelle bruksendringer.

§ 15.Fritidsrenovasjon

Abonnenter med fritidseiendom i en av SHMIL sine 11 eierkommuner faktureres årlig et gebyr som fastsettes en gang pr. år ut fra de samlede kostnadene for ordningen med fritidsrenovasjon. Abonnenter som ønsker egen dunk vil bli fakturert ut fra gjeldende satser for husholdningsrenovasjon.

4. Dispensasjoner, klager og sanksjoner

§ 16.Dispensasjoner og klager

Følgende fritaksregelverk gjelder:

-En eiendom/boenhet kan søke om fritak for de måneder i året den står ubebodd jf. retningslinjer til forskriften (§ 1) Skriftlig søknad om fritak skal sendes SHMIL i forkant av ønsket fritaksperiode. Dette gjelder ikke for fritidsboliger.
-Fritak opphører så snart boligen tas i bruk eller blir solgt.
-Eiendommer/boenheter på et utvalg steder navngitt i retningslinjen.
-Fritak for renovasjon for fritidsbolig må i hvert enkelt tilfelle søkes på, jf. retningslinjer punkt 7.

Utover dette skal alle eiendommer/boenheter betale renovasjonsavgift jf. forurensningsloven § 30.

SHMIL skal stå for den administrative behandlingen av fritakssøknadene.

Gebyrberegninger og andre avgjørelser foretatt av kommunen eller SHMIL, kan påklages etter forvaltningsloven av 10. februar 1967. Det vises særlig til kapittel VI om klage og omgjøring. Klager på vedtak fattet av kommunen eller SHMIL med hjemmel i denne forskriften, avgjøres i kommunens vanlige klagenemd.

§ 17.Sanksjoner

SHMIL kan pålegge abonnenten å øke dunkvolumet hvis det anses nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet, eller for å hindre at avfallet oppbevares på en uheldig måte, jf. § 8.

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskriften m/retningslinjer, vil det bli gitt melding fra SHMIL til abonnenten om at dette må rettes.

For å unngå eventuelle hygieniske problemer kan SHMIL i slike tilfeller, for abonnentens regning, sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet. For dette kan abonnenten ilegges et feilsorteringsgebyr.

Ved ulovlig hensetting av avfall på returpunkter, ved samlingspunkt for fritidsrenovasjon eller ved SHMILs Gjenbruksstasjoner kan SHMIL ilegge gebyr samt omkostninger jf. forurensningsloven § 34.

§ 18.Straff

Overtredelse av renovasjonsforskriften kan utover dette straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, andre ledd.

§ 19.Ikrafttredelse

Disse forskrifter trer i kraft etter godkjenning i kommunestyret i hver kommune og etter kunngjøring jf. forvaltningsloven.