Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen, Rogaland

DatoFOR-2016-05-19-1179
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Stavanger, Hå, Randaberg og Sola kommuner, Rogaland
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§11-4, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort13.10.2016   kl. 15.30
Rettet20.02.2017, hjemmelsfeltet.
KorttittelForskrift om gebyrer for saksbehandling avløpsanlegg, Rogaland

Hjemmel: Fastsatt av Gjesdal kommunestyre 23. mars 2015, Time kommunestyre 16. juni 2015, Klepp kommunestyre 17. juni 2013, Sandnes bystyre 17. mars 2015, Stavanger bystyre 14. desember 2015, Hå kommunestyre 26. mars 2015, Randaberg kommunestyre 5. februar 2015 og Sola kommunestyre 19. mai 2016 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9.

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder for kommunens saksbehandling, kontroll og tilsyn i medhold av forurensningsforskriften kap. 11, 12, 13, 15 og 15A.

§ 2.Definisjoner
a)Avløpsanlegg:

Anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av disse hoveddelene: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning. Dette inkluderer slamavskillere og tette tanker.

b)Sanitært avløpsvann:

Avløpsvann som i hovedtrekk skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, inkludert avløpsvann fra vaskerom, kjøkken, bad e.l.

c)PE (PersonEkvivalent):

Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5 på 60 g oksygen pr. døgn. Avløpsanleggets størrelse i PE beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold på grunn av f.eks. kraftig nedbør.

d)Oljeholdig avløpsvann:

Spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white spirit, bensin o.l. Dette inkluderer også spillvann fra vask og avfetting av kjøretøyer, motorvask o.l., jf. forurensingsforskriften § 15-1.

e)Gebyrpliktig:

Den som har sendt inn søknad eller som et vedtak eller krav om tiltak retter seg mot. For eksisterende avløpsanlegg er eieren av anlegget i alle tilfelle gebyrpliktig.

§ 3.Gebyrpliktige tjenester

Kommunen kan kreve gebyr for:

a)Behandling av søknader etter forurensningsforskriften § 12-4, § 13-4 og § 15-4.
b)Påslippsvedtak etter forurensningsforskriften § 15A-4.
c)Kontrolltiltak som skal sikre at forurensningsforskriften kapittel 11–16 eller vedtak i medhold av disse kapitlene blir fulgt.
d)Krav om tiltak på eksisterende anlegg, både med og uten utslippstillatelse.
e)Krav om søknad for søknadspliktig anlegg uten utslippstillatelse.
f)Krav om søknad for anlegg der det er innført søknadsplikt i medhold av lokal forskrift med hjemmel i forurensningsforskriften § 12-16.
§ 4.Gebyrsatsene

Kommunen fastsetter gebyrregulativ. Regulativet med gebyrsatser vedtas årlig av kommunestyret/bystyret.

Gebyrsatsene skal utmåles med utgangspunkt i at gebyrene samlet sett skal dekke kommunens utgifter til tjenestene fullt ut. Eventuelt overskudd eller underskudd innarbeides i gebyrgrunnlaget for senere budsjettår.

Saksbehandlingsgebyr skal også betales ved avslag på søknad.

Gebyr for kontrolltiltak innkreves i etterkant av utført kontroll/tilsyn. Det kan fastsettes ulike gebyrer for ulike typer kontroll/tilsyn.

§ 5.Innbetaling og innkreving av gebyrer

Gebyrpliktig er ansvarlig for innbetaling av gebyr.

Kommunen kan sende faktura for behandling av søknad også før vedtak om avslag eller tillatelse er fattet. Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad er mottatt. Kontrollgebyr faktureres i etterkant av utført kontroll/tilsyn.

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og tvangsloven kapittel 7.

Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr, helt eller delvis.

§ 6.Klage og omgjøring

Vedtak om gebyrenes størrelse, som framkommer av gebyrregulativet, er forskrift og kan ikke påklages.

Enkeltvedtak fattet etter § 4 og § 5 i denne forskrift kan påklages til kommunen innen 3 uker fra meddelelse om vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 27 og § 28.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2016.