Forskrift om skolekretsgrenser, Lillehammer kommune, Oppland

DatoFOR-2016-05-26-553
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse01.08.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forLillehammer kommune, Oppland
HjemmelLOV-1998-07-17-61-§8-1
Kunngjort02.06.2016   kl. 14.55
KorttittelForskrift om skolekretsgrenser, Lillehammer

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Lillehammer kommunestyre 26. mai 2016 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 8-1.

Kapittel 1. Formål, virkeområde og ansvar

§ 1-1.Formål

Forskriften skal bidra til rask, forutsigbar og likeverdig behandling av søknad, vedtak og klager på tildeling av skoleplass. Informasjon, tidsfrister og nødvendige skjemaer skal ligge tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

§ 1-2.Virkeområde

Forskriften omfatter alle barn, bosatt i Lillehammer kommune som har rett og plikt til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 2-1.

§ 1-3.Ansvar
(1)Rådmannen har overordnet ansvar for å ivareta denne forskriften.
(2)Rektorene har ansvar for opptak av elever med bostedsadresse innen egen skolekrets, slik den er definert i denne forskriften.
(3)Skolesjefen fatter vedtak i søknader om å gå på skole utenfor opprinnelig skolekrets, og i alle klager på bakgrunn av denne forskriften.

Kapittel 2. Skolekretsgrensene

§ 2-1.Skolekretser for barnetrinnene
(1)Lillehammer kommune har ni skoler med barnetrinn; Buvollen, Ekrom, Hammartun, Jørstadmoen, Kringsjå, Røyslimoen, Søre Ål, Vingar og Vingrom skoler. Alle bostedsadresser i kommunen sogner til en gitt skolekrets i henhold til adresseliste gjengitt i vedlegg til denne forskriften.
§ 2-2.Skolekretser for ungdomstrinnet
(1)Lillehammer kommune har tre skoler med ungdomstrinn; Hammartun skole og Smestad og Åretta ungdomsskoler.
(a)Hammartun skole

Elever som er bosatt i hjem som hører til Hammartun og Vingar skolekretser, eller som tidligere er innvilget skolebytte til en av disse skolene, sogner til ungdomstrinnet på Hammartun skole.

(b)Smestad ungdomsskole

Elever som er bosatt i hjem som hører til Buvollen, Jørstadmoen, Kringsjå og Ekrom skolekretser, eller som tidligere er innvilget skolebytte til en av disse skolene, sogner til Smestad ungdomsskole.

(c)Åretta ungdomsskole

Elever som er bosatt i hjem som hører til Røyslimoen, Søre Ål og Vingrom skolekretser, eller som tidligere er innvilget skolebytte til en av disse skolene, sogner til Åretta ungdomsskole.

§ 2-3.Vedlikehold av lokal forskrift om skolekretsgrenser
(1)Rådmannen har ansvar for å foreta nødvendige og regelmessige beregninger av forventet elevtall, både kortsiktig og langsiktig gjennom fremskrevne prognoser, slik at eventuelle kretsgrensejusteringer kan foretas så skånsomt som mulig.

Kapittel 3. Vedtak om skoleplass

§ 3-1.Adresse i folkeregisteret
(1)Alle elever får første gangs vedtak om skoleplass ved barne- og ungdomsskole ut fra den adressen barnet står registret med i folkeregisteret.
§ 3-2.Vedtak om skoleplass for kommende førsteklassinger
(1)Skolestartere får tilsendt enkeltvedtak om skoleplass etter opplæringsloven § 8-1, første ledd, sammen med registreringsskjema for skolestartere. Vedtak fattes og sendes ut fra den skolen som er elevens nærskole etter denne forskrift.
(2)Som hovedregel skal det fattes vedtak for alle elever det året eleven fyller 6 år. Første gangs vedtak sendes som hovedregel ut i januar det året eleven skal begynne på skolen.
(3)Skolene fatter fortløpende nye vedtak ettersom elever flytter inn i skolekretsen.
§ 3-3.Om skolenes kapasitet
(1)Alle skolene i Lillehammer har i utgangspunktet en begrenset kapasitet til å ta imot skolestartere. I de årene skoler har ekstra store årskull søkes dette løst ved at elever får plass ved annen nærskole. Hensyn omtalt under § 3-5 (1) vil vektlegges i denne sammenheng.
(2)Skolenes kapasitet til å ta imot skolestartere er:
-Buvollen skole 15 elever
-Ekrom skole 27 elever
-Hammartun skole 54 elever
-Jørstadmoen skole 50 elever
-Kringsjå skole 54 elever
-Røyslimoen skole 54 elever
-Søre Ål skole 54 elever
-Vingar skole 27 elever
-Vingrom skole 27 elever.
§ 3-4.Vedtak om skoleplass for tilflyttende elever
(1)Tilflyttende elever får tilsendt enkeltvedtak om skoleplass etter opplæringsloven § 8-1, første ledd, sammen med tilhørende registreringsskjema etter mottatt flyttemelding.
(2)Vedtaket fattes og sendes ut fra den skolen som eleven sogner til etter denne forskrift.
§ 3-5.Vedtak om skoleplass utenfor skolekretsen
(1)Skolesjefen fatter vedtak om skoleplass utenfor skolekretsen etter søknad. For at en slik søknad skal innvilges skal det foreligge særlige hensyn. Elever kan få innvilget søknad om skoleplass utenfor skolekretsen når dette kan begrunnes med at:
a)Eleven har søsken ved en skole utenfor skolekretsen
b)Eleven har som har særskilte behov av sosial karakter
c)Eleven har farlig skolevei, og vil få en tryggere skolevei ved skoleplass utenfor skolekretsen
d)Eleven har flyttet ut av kretsen og ønsker å fortsette skolegangen ved opprinnelig skole for å opprettholde sosiale relasjoner.
(2)Dersom eleven går på skole i en annen skolekrets enn den eleven er folkeregistrert i etter ønske fra eleven/foresatte, faller retten til gratis skoleskyss bort.
§ 3-6.Bytte av skole som følge av adresseendring
(1)I tilfeller der flytting internt i kommunen medfører at eleven blir tilhørende en annen skolekrets, plikter foresatte umiddelbart å gi skolen beskjed.
(2)Når en elev melder flytting ut av skolekretsen, skal tidligere skole varsle skolen som blir ny skole etter denne forskrift. Ny skole skal fatte nytt vedtak om skoleplass.
(3)Nytt vedtak kan påklages eller det kan søkes om skolegang ved tidligere skole eller annen skole ut fra særlige forhold. Skolesjefen behandler eventuelle klager eller søknader. Ingen elever kan begynne ved ny skole før vedtak er fattet og foresatte har samtykket i at de godtar vedtaket eller klagefristen har utgått. Dersom foresatte påklager et eventuelt vedtak, eller søker om skolegang ved annen skole, fortsetter eleven på tidligere skole til saken er sluttbehandlet.
§ 3-7.Utsettelse eller fremskynding av skolebytte som følge av adresseendring
(1)Det åpnes for at eleven kan søke om å utsette skolebytte til inneværende skoleår er fullført. Vedtak om utsatt skolebytte fattes av skolesjefen i samråd med berørte skoler. Et slikt vedtak opphever ikke vedtak om tilhørighet i ny skolekrets, men utsetter iverksettingen av vedtaket.
(2)Dersom det er ønskelig at elever begynner på ny skole før eleven faktisk har flyttet, er dette å anse som søknad om skolegang ved annen skole. Skolesjefen behandler slike søknader, jf. § 3-5.
§ 3-8.Vedtak om skolebytte som tiltak etter opplæringsloven § 8-1 fjerde ledd
(1)Dersom det er nødvendig at en elev bytter skole for å ivareta andre elevers rettigheter etter opplæringsloven § 9a-1, fattes vedtak om dette av skolesjefen med hjemmel i opplæringsloven § 8-1, fjerde ledd.
(2)Vedtaket skal fattes i tråd med reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. I vedtaket skal det opplyses om den enkelte skoles forutgående arbeid.
§ 3-9.Vedtak om skolebytte som tiltak etter opplæringsloven kapittel 9a
(1)Dersom det er nødvendig at en elev bytter skole for å få oppfylt sin rett til et godt fysisk og psykososialt miljø i henhold til opplæringsloven § 9a-1, fattes vedtak om skolebytte etter opplæringsloven § 9-3a av skolesjefen.
(2)Vedtaket skal fattes i tråd med reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. I vedtaket skal det opplyses om den enkelte skoles foregående arbeid.

Kapittel 4. Diverse bestemmelser

§ 4-1.Bestemmelse om ikraftsetting
(1)Denne forskriften er gjeldende fra 1. august 2016.
§ 4-2.Klagebehandling
(1)Alle enkeltvedtak om skoleplass og avslag på søknader om skolegang ved annen skole kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser om klage på enkeltvedtak, jf opplæringsloven § 15-1. Klagefristen er tre uker etter mottatt vedtak.
(2)Skolesjefen behandler alle eventuelle klager på vedtak eller avslag på søknader om skoleplass. Dersom skolesjefen opprettholder opprinnelig vedtak, vil saken oversendes Fylkesmannen i Oppland som fatter endelig vedtak.

Vedlegg: Adresseregister 

xls.gif