Vedtekter for skolefritidsordning, Lillehammer kommune, Oppland

DatoFOR-2016-05-26-594
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse26.05.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forLillehammer kommune, Oppland
HjemmelLOV-1998-07-17-61-§13-7
Kunngjort09.06.2016   kl. 14.20
KorttittelVedtekter for skolefritidsordning, Lillehammer

Hjemmel: Fastsatt av Lillehammer kommunestyre 26. mai 2016 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13-7.

§ 1.Formål

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til alle elever på 1.–4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 5.–7. årstrinn. Det skal legges til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal bygge på skolens verdigrunnlag, den enkelte skoles pedagogiske plattform og kommunal målsetting for Lillehammer-skolen (opplæringsloven § 13-7).

Opplæringslovens krav om elevers rett til et godt fysisk og psykososialt miljø, er også gjeldende i skolefritidsordningen (opplæringsloven § 9a).

§ 2.Eierforhold

Lillehammer kommunestyre er eier av skolefritidsordningen. Det administrative ansvaret er delegert skolesjefen.

§ 3.Opptaksmyndighet

Rektor ved den enkelte skole er opptaksmyndighet.

§ 4.Opptakskriterier

Alle barn på 1.–4. årstrinn og barn med særskilte behov på 5.–7. års trinn skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på.

§ 5.Opptaksperiode

Hovedopptak er 1. april for oppstart i august. Det kan utover dette søkes om plass gjennom hele året.

§ 6.Prosedyrer for søknad

Det søkes elektronisk gjennom søkerportalen via skolens eller kommunens hjemmeside.

Barn på 5.–7. årstrinn med særskilte behov for SFO-plass må i tillegg søke Lillehammer kommune v/ skolesjefen. Søknaden må begrunnes med bakgrunn i en sakkyndig vurdering. Vedtak fattes med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, pkt. 2. Tjenesten er gratis for disse barna.

§ 7.Oppsigelse og endring

Oppsigelsestiden er én måned, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder også ved reduksjon av plass. Oppsigelse og endring gjøres gjennom søkerportalen via skolens eller kommunens nettside.

§ 8.Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen vedtas årlig av kommunestyret.

Oppholdsavgiften betales med forfall den 20. i hver måned. En avkortning i foreldrebetalingen gis i juni og august ut fra sluttdato i juni og startdato i august. Det betales t.o.m. den dato man har plass i vårhalvåret og f.o.m. oppstartsdato i høsthalvåret.

Tilbudet i høst- og vinterferien inngår i månedspris.

Det gis søskenmoderasjon kun på hel plass. Moderasjonen utgjør 50 % reduksjon for 2. barn, og 75 % reduksjon for 3. barn eller flere.

Betalingsfritak fra SFO kan innvilges ved langvarig, dokumentert sykdom og lignende. Søknad sendes daglig leder for SFO ved den enkelte skole.

§ 9.Mislighold

Ved mislighold vil plassen bli sagt opp av kommunen etter gjeldende regler.

Ubetalt oppholdsavgift for tidligere kommunal plass i barnehage eller skolefritidsordning, for dette barnet eller søsken, må betales før SFO-plassen kan benyttes.

Blir barnet hentet etter stengetid, kan det gis skriftlig advarsel. Ved ytterligere tilfeller der åpningstiden ikke overholdes, kan barnet miste plassen.

§ 10.Leke- og oppholdsareal

SFO bruker skolens ordinære undervisningslokaler og uteareal. Det skal være sambruk av lokalene.

Inne skal arealene være ca. 4 kvadratmeter pr. barn. Arealene ute og inne skal være tilpasset den aktivitet som drives, og det fysiske miljøet i SFO skal være i samsvar med gjeldende retningslinjer i forskrift om miljørettet helsevern i skoler.

§ 11.Oppholdstid

Det gis tilbud om 20 %, 40 %, 50 %, 60 %, 80 % og 100 % plass, basert på hele dager over en fast turnus som avtales med skolens SFO. Morgenåpent benyttes fritt uansett plasstørrelse.

Det gis også tilbud om å benytte SFO kun om morgenen, unntatt i skolens ferier. For dette betales én pris uavhengig av hvor mange morgener som benyttes.

Ordinær åpningstid er kl. 07.30–16.30. Åpningstiden kan utvides til kl. 07.00–17.00 ved de skolefritidsordningene der det er minst 5 barn, som har fast behov for et slikt tilbud.

SFO har 3 planleggingsdager i året og SFO er da stengt. SFO holder stengt i forbindelse med jul og påske.

SFO gir heldagstilbud i høst- og vinterferien, samt 1–2 uker etter skoleslutt og 2–3 uker før skolestart.

§ 12.Bemanning og ledelse

SFO er bemannet med SFO-leder, i tillegg til minimum én assistent pr. 18 barn.

Rektor har det pedagogiske og økonomiske ansvaret for skolefritidsordningen. SFO-leder har delegert myndighet fra rektor og har ansvaret for daglig drift.

SFO-leder skal ha relevant pedagogisk høyskoleutdanning. Det øvrige personalet bør ha minimum barne- og ungdomsarbeiderkompetanse.

For ansettelse i SFO kreves det tilfredsstillende politiattest, jf. opplæringsloven § 10-9.

Personalet har taushetsplikt jf. forvaltningsloven § 13.

§ 13.Virksomhetsplan

Alle kommunens skolefritidsordninger skal ha planer for sin virksomhet.

§ 14.Ikrafttredelse

Disse vedtektene gjøres gjeldende fra 26. mai 2016.

Rådmannen gis myndighet til å godkjenne endringer i vedtektene.