Forskrift om tilsyn i brannobjekt, Innherred samkommune, Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2016-06-02-596
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forLevanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort09.06.2016   kl. 14.20
KorttittelForskrift om tilsyn i brannobjekt, Levanger og Verdal

Hjemmel: Fastsatt av Innherred samkommunestyre 2. juni 2016 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13, 4. ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til å forebygge brann i nærmere bestemte bygninger eller områder som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter, samt bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.

§ 2.Virkeområde

Den lokale forskrift gjelder for følgende brannobjekter i kommunen:

1.Virksomheter, uansett driftsområde med mer enn en ansatt, som ikke er registrert som særskilt brannobjekt.
2.Kiosker, salgsboder, serveringssteder, mindre forsamlingslokaler, boenheter, som ikke er registrert som særskilt brannobjekt.
3.I brannobjekt hvor det etter brannvesenets risikovurdering er en særlig risiko for at brann kan oppstå og hvor brann kan og true liv, helse, miljø eller materielle verdier.
§ 3.Gjennomføring av tilsyn

Tilsyn skal gjennomføres i samsvar med planen for det forebyggende arbeidet, og på bakgrunn av hendelser, bekymringsmeldinger og lignende som gir ny kunnskap om risikoen for brann.

Gjennom tilsynet skal det vurderes om det er hensiktsmessig å la kravene til særskilte brannobjekt i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn gjelde helt eller delvis.

Ved tilsyn i boenheter skal det utføres tilstandskontroll av pålagt varslingsutstyr og slokkeutstyr i henhold til forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 7, og tilgjengelighet i rømningsveier § 11.

Tilsynsmyndighetenes rett til adgang, reguleres av brann- og eksplosjonsvernlovens § 34.

§ 4.Myndighet

Den myndighet som er tillagt kommunestyret delegeres til leder av brannvesenet.

§ 5.Pålegg

Den lokale tilsynsmyndigheten kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14, § 37 og § 39.

§ 6.Klage

Vedtak truffet av kommunestyret/leder av brannvesenet etter delegert myndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2016.