Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Gjøvik kommune, Oppland

DatoFOR-2016-06-02-742
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse23.06.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjøvik kommune, Oppland
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§5, FOR-2004-06-01-931-§16-1
Kunngjort23.06.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om vann- og avløpsgebyr, Gjøvik

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Gjøvik kommunestyre 2. juni 2016 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 annet ledd.

1. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler gebyrer for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter samt av kommunale forskrifter og abonnementsvilkår. Sentrale og lokale bestemmelser når det gjelder vann- og avløpsgebyrer, er følgende:

-Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del 4A kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer.
-Forskrift 2. juni 2016 nr. 742 om vann- og avløpsgebyr, Gjøvik kommune
-Gebyrregulativ for det enkelte år.
-Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser i Gjøvik kommune.
§ 1-0.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer abonnentene skal betale for vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 1-1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon § 1-2.

§ 1-2.Definisjoner
-Abonnement:

Avtale mellom abonnent og kommunen om vannforsynings- og/eller avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg til kommunens vann- og avløpsanlegg. Det er ikke en betingelse at avtalen er skriftlig. Avtale om tilknytning via privat fellesledning regnes som abonnement.

-Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del, som skal dekke deler av kommunens faste kostnader for vann- og eller avløpstjenester.

-Abonnent:

Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste.

Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningsloven § 27-1, § 27-2 og § 27-3 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.

-Boenhet:

Bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel. Med «separat inngang» menes ikke nødvendigvis egen ytterdør. I en boligblokk kan f.eks mange leiligheter ha felles ytterdør, trappeoppgang, heis og korridor. Dette er imidlertid felles trafikkarealer, og hver leilighet har egen eller separat (låsbar) inngang til sine private oppholdsrom. Hver leilighet i en boligblokk regnes derfor som egen boenhet.

-Bruksareal (BRA):

Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er beregnet i henhold til NS 3940. Bruksarealet er registrert i Matrikkelen.

-Bygg:

Konstruksjon//byggverk med eget bygningsnummer.

-Eiendom:

Fast eiendom registrert som selvstendig enhet i Matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.

-Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og avløpstjenester.

-Fritidsbolig/hytte:

Bygning som er registrert som fritidsbolig i Matrikkelen, (Bygningstype 161-163) eller fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. Helårsbolig og brukt som hytte får gebyrer lik fritidsbolig/hytte.

-Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del, som betales etter forbruk (målt eller stipulert).

-Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyr. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

-Hybel:

Rom beregnet som bosted for en eller flere personer, som har tilgang til vann og toalett. Hybel er ikke selvstendig boenhet.

-Hybler i hybelbygg:

Hver hybel blir ikke regnet som selvstendig boenhet. Hybelbygg regnes som næringseiendom.

-Målt forbruk:

Forbruk målt ved bruk av vannmåler levert av kommunen.

-Næringseiendom:

Ervervsmessig virksomhet, næringseiendom i kombinasjon med bolig, offentlige virksomheter, hybelbygg og grendehus.

-Privat vann- og avløpsanlegg:

Abonnenteide private ledninger (stikkledninger) og utstyr utenfor husets yttervegg fram til og med anboring til kommunalt nett.

-Sanitærinstallasjoner/innvendige vann- og avløpsinstallasjoner:

Abonnenteide rør, installasjoner og utstyr innenfor husets yttervegg, som er tilknyttet vann- og/eller avløpsanlegg.

-Stipulert forbruk:

Forventet gjennomsnittsforbruk hos en abonnent, fastsatt på basis av bebyggelsens areal (BRA).

-Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenten for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Gebyr for leie av vannmåler kommer i tillegg for de som betaler etter målt forbruk.

§ 1-3.Gebyrtyper

Gebyrtypene er:

Følgende gebyrtyper gjelder for vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for nytt abonnement/tilknytning (tilknytningsgebyr).
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr).
-Gebyr for leie av vannmåler.
-Gebyr for plombering/stenging og gjenåpning vanninntak
-Gebyr for manglende avlesing av vannmåler 2 år på rad.

Gebyrsatser vedtas av kommunestyret i eget regulativ.

§ 1-4.Fritidsboliger

For fritidsboliger gjelder tilsvarende regler som for bolig.

2. Engangsgebyr for tilknytning

§ 2-1.Gebyrplikt

Engangsgebyr for tilknytning skal betales i følgende tilfeller:

-Nybygg (boliger og næringseiendom)
-For boligeiendom som ved tilbygg fører til økning i antall boenheter.
-For næringseiendom ved utvidelse av bygningsarealet.
-Eksisterende bygg som tilknyttes eller som kommunen krever tilknyttet.
-Eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent av kommunen.
-Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv.

Engangsgebyret for tilknytning betales ikke i følgende tilfeller:

-Bygg med midlertidig tilknytning, f.eks brakkerigg. Midlertidig tilknytning gjelder for opptil ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. Alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.
-Særskilt tilknytning av sprinkleranlegg.
§ 2-2.Utforming av gebyret 

Boligeiendommer

For boligeiendommer beregnes gebyret pr. boenhet.

Gebyret beregnes etter følgende satser:

Høy sats:

Bolig- og fritidsbebyggelse utenom kommunalt/privat byggefelt og/eller som ikke har betalt noe refusjon/opparbeidingskostnader for offentlig vann- og avløpsanlegg.

Lav sats:

Bolig- og fritidsbebyggelse i kommunalt og/eller privat byggefelt som har betalt interne opparbeidingskostnader for vann og avløp i tomteprisen. 

Næringseiendommer

For næringseiendommer beregnes gebyret etter bebyggelsens størrelse. Byggets areal beregnes som bruksareal (BRA). Gebyret beregnes etter egen sats pr. m² .

-Ved gjenoppbygging og ved utvidelse (tilbygg/påbygg) beregnes gebyret etter økning i arealet.
-For eiendom med næringsbygg i kombinasjon med bolig, beregnes gebyret etter bebyggelsens størrelse for næringsdelen og pr. boenhet for boligdelen.

Ved avtale kan det fastsettes avvikende gebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye/lave kostnader for kommunen, eller dersom byggherren for egen regning anlegger ledning som kommunen skal overta til drift og vedlikehold i henhold til utbyggingsavtale.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning.

§ 2-3.Gebyrsats

Størrelsen på gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Gebyrsatsen skal være det som var gjeldende gebyrsats da kommunen mottok komplett byggesøknad eller søknad om tilknytning.

For eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent, betales tilknytningsgebyr etter gjeldende sats på det tidspunktet kravet fremsettes.

§ 2-4.Ansvar og betalingsfrist

Abonnenten har ansvaret for betaling av engangsgebyret for tilknytning. Gebyret skal være betalt når tilknytning foretas.

3. Årsgebyr

§ 3-1.Gebyrplikt og ikrafttreden

Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som:

-Er tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsanlegg.
-Er pålagt tilknytning i medhold av lov og fristen for tilknytning er utløpt.

Årsgebyret beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

§ 3-2.Eiendom uten godkjent tilknytning eller frakobling

Er tilknytning ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr fra og med det tidspunkt tilknytningen er foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, utmåles gebyret etter skjønn. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen.

Er frakobling ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr inntil frakoblingen er godkjent.

§ 3-3.Ansvar for gebyrene

Abonnenten har ansvar for betaling av gebyr, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten eller annen regningsmottaker.

Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdevariabel del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.

§ 3-4.Utforming av gebyrene

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av 2 deler:

-Abonnementsgebyr
-Forbruksgebyr

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori, henholdsvis bolig og næringseiendom.

-For boliger og fritidsboliger beregnes abonnementsgebyret pr. boenhet.
-For næringseiendommer beregnes abonnementsgebyret pr. vannmåler etter vannmålerstørrelse.
-For næringseiendommer i kombinasjon med bolig beregnes abonnementsgebyret etter vannmålerstørrelse for næringsarealet og pr. boenhet for boligarealet.

Ved midlertidig tilknytning skal abonnementsgebyr og forbruksgebyr betales etter målt forbruk. 

Forbruksgebyr

Boliger/fritidsboliger betaler forbruksgebyr enten etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, samt pris pr. m³ eller faktisk (målt) vannforbruk. Omregningsfaktor for stipulert forbruk (m³ /m² ) er definert i gebyrregulativet.

Næringseiendommer og eiendommer med svømmebasseng betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler.

§ 3-5.Ansvar for opplysninger som abonnent

Abonnenten skal melde endringer i abonnementsforholdet til kommunen.

Inntil kommunen har mottatt melding og inntil kommunen har oppdatert abonnentdata fra Matrikkelen, skal abonnenten betale årsgebyr som tidligere.

§ 3-6.Beregning av gebyr

Samme forbruk i m³ legges til grunn for beregning av både vanngebyr og avløpsgebyr.

Vannforbruk til sprinkleranlegg er ikke gebyrpliktig.

Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for fradrag i gebyr. Gebyr betales inntil stikkledning er frakoblet (plugget) ved hovedledningen.

For næringseiendommer der forbruket av vann til produksjon medfører at mengden av avløpsvann avviker vesentlig fra målt vannforbruk, kan kommunen basere avløpsgebyret på egen måling av tilført avløpsvann til kommunalt nett, eller på særskilt avtale.

For avløpsvann som avviker fra vanlig husholdningsavløp, kan kommunen fastsette et tillegg til avløpsgebyret til dekning av merkostnadene. I slike tilfeller inngås det en separat avtale mellom kommunen og abonnenten, påslippstillatelse.

§ 3-7.Betaling etter stipulert forbruk

Boliger skal betale gebyr etter stipulert forbruk, dersom abonnenten eller kommune ikke krever at det skal betales etter målt forbruk.

Stipulert forbruk beregnes ut fra boligens størrelse (bruksareal iht. NS 3940), der det i gebyrregulativet fastsettes en omregningsfaktor mellom bruksareal og vannvolum.

Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr) faktureres fordelt på årets terminer.

§ 3-8.Betaling etter målt forbruk

Gebyr etter målt forbruk skal betales ved:

-Næringseiendom
-Næringseiendom i kombinasjon med bolig
-Annet anlegg med varig eller midlertidig tilknytning i henhold til § 2-1.
-Eiendom med utvendig eller innvendig svømmebasseng.

Boligabonnent har rett til å få montert vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk. Kommunen kan pålegge abonnent med stipulert forbruk etter § 3-7 å installere vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk.

Boligabonnent som har installert måler frivillig, kan kreve abonnementet endret til betaling etter stipulert forbruk.

4. Vannmåler

§ 4-1.Installasjon

Kommunen bestemmer:

-Hvor mange vannmålere den enkelte abonnent skal ha.
-Type, størrelse og plassering.
§ 4-2.Eierforhold

Vannmåleren er kommunens eiendom dersom ikke annen ordning er avtalt med abonnenten.

§ 4-3.Kostnader

Kostnader for installasjon og avlesning dekkes av abonnenten. Pris for leie av vannmåler fremkommer av gebyrregulativet.

Forbruksgebyret betales a-konto fordelt over årets terminer basert på de siste års forbruk. Avregning skjer på 1. termin (faktura) året etter.

§ 4-4.Avlesning av vannmåler

Avlesning av målt vannforbruk foretas en gang pr. år.

Abonnenten skal lese av vannmåler så nær fastsatt tidspunkt for avregning som mulig og sende resultatet til kommunen innen fastsatt frist.

Ved manglende innmelding av målerstand to år på rad, vil abonnenten bli avkrevd et gebyr. Kommunen kan foreta avlesing uten ytterligere varsel til abonnenten.

§ 4-5.Tilsyn og vedlikehold

Abonnenten skal holde måler lett tilgjengelig for avlesing og tilsyn.

Abonnenten skal føre tilsyn med måler. Blir en måler skadd eller går tapt, skal abonnenten straks melde fra til kommunen. Som skade regnes også at plombering av måler er brutt.

Kommunen kan føre tilsyn med måler. Kontrollør fra kommunen skal legitimere seg uoppfordret.

§ 4-6.Nøyaktighetskontroll 

Egenkontroll:

-Kommunen skal veilede abonnentene om egnet metode for egen kontroll av måler 

Enkel kontroll:

-Både kommunen og abonnenten kan kreve ytterligere nøyaktighetskontroll av måler. Kommunen avgjør om kontrollen skal foretas av kommunen eller av ekstern kontrollinstans.
-Kontrollen skal foretas med måleutstyr og prosedyrer for måling som er akseptert av Justervesenet. Kontrollen skal gjelde hele det aktuelle måleområdet. 

Utvidet kontroll:

-Krever abonnenten ytterligere nøyaktighetskontroll av måler, skal abonnenten bære kostnadene ved slik kontroll dersom kontrollresultatet ligger innenfor feilmarginen etter § 4-7. I motsatt fall dekker kommunen kostnadene. 

Utskifting av måleren:

-Dersom målenøyaktigheten ikke er tilfredsstillende, skal måleren skiftes ut. Krav om endret måleområde for ny måler skal vurderes.
§ 4-7.Avregning ved feilmåling

Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 5 % for høyt forbruk, har abonnenten krav på tilbakebetaling for feilmålingen. Viser måleren mer enn 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling. Er plomberingen av måleren brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling.

Tilbakebetalingen regnes fra det tidspunkt feilen må antas å ha oppstått.

Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke.

§ 4-8.Utskiftning og flytting

Er målenøyaktigheten for dårlig, bestemmer kommunen om måleren skal justeres eller skiftes ut. Når vanlig levetid for en måler er nådd, kan kommunen bestemme at måleren skal skiftes ut helt eller delvis.

Kommunen kan kreve flytting av måler som er plassert i strid med kommunens krav til plassering. Abonnenten bekoster slik flytting.

5. Pålegg

§ 5-1.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg (stikkledning) innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7. Iht. forurensningsloven § 73 kan det fattes et vedtak om tvangsmulkt dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått.

Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan pålegge abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist.

Dersom forholdet ikke er utbedret innen fristen er utgått, faktureres stipulert forbruk på lekkasjen.

6. Fritak

§ 6-1.Fritak av abonnement

Etter skriftlig søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Abonnementet opphører når plugging eller plombering av påkoblingspunktet er godkjent av kommunen.

Ved ny tilknytning av eiendommen senere kreves ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning.

Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

7. Klage

§ 7-1.Klage

Det er ikke klageadgang på gebyrer som er fastsatt iht. kommunens gebyrregulativ, jf. forvaltningslovens bestemmelser.

Enkeltvedtak truffet i medhold av forskriften, kan påklages til ansvarlig politisk organ.

8. Avsluttende bestemmelser

§ 8-1.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret i pant i eiendommen jf. lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn etter regler for innkreving av skatt.

§ 8-2.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av Gjøvik kommune.

§ 8-3.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.

Fra samme tid oppheves forskrift 13. desember 20011 om vann- og avløpsgebyrer i Gjøvik kommune, Oppland.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.