Forskrift om fag på avvikende trinn i videregående opplæring, Telemark fylkeskommune

DatoFOR-2016-06-07-645
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse01.08.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forTelemark
HjemmelFOR-2006-06-23-724-§1-3, LOV-1998-07-17-61
Kunngjort16.06.2016   kl. 12.20
KorttittelForskrift om fag på videregående opplæring, Telemark

Hjemmel: Fastsatt av Telemark fylkesting 7. juni 2016 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven § 1-3 tredje ledd, jf. lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for de videregående skolene til Telemark fylkeskommune.

§ 2.Formål

Formålet med forskriften er å tydeliggjøre hvilke fag som er lagt på andre trinn enn det som framgår av den nasjonale fag- og timefordelingen innen videregående opplæring.

§ 3.Skoler med tilbud om fag på avvikende trinn

I Telemark fylkeskommune er det fag på avvikende trinn på følgende skoler:

a)Skogmo vgs innen utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag.
b)Nome vgs innen utdanningsprogram for naturbruk.
§ 4.Avvikende fag på Skogmo vgs

I tillegg til ordinært løp innen utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag, tilbyr Skogmo videregående skole helse- og oppvekstfag med studiekompetanse. Fem timer naturfag gjennomføres på Vg1 (tilsvarende studieforberedende), dvs. tre timer naturfag flyttes fra Vg3 til Vg1. Matematikk 2P-Y flyttes fra Vg3 til Vg2. Timene til fellesfag som er flyttet fra Vg3 (totalt 8 timer), tas fra faget yrkesfaglig fordypning – 3 timer på Vg1 og 5 timer på Vg2. Dette gir følgende timefordeling og plasseringen på trinn for helse- og oppvekstfag med studiekompetanse (HAF-løpet): Fag Vg1 Vg2 Vg3

FagVg1Vg2Vg3
Engelsk32
Naturfag5
Norsk2210
Kroppsøving222
Matematikk35
Samfunnsfag3
Historie5
Sum fellesfag151417
Felles programfag1717
Programfag fra studiespesialisering13
Yrkesfaglig fordypning (tidl. Prosjekt til fordypning)34
Sum programfag og PTF202113
Totalt353530
§ 5.Avvikende fag på Nome vgs

I tillegg til ordinært løp innen utdanningsprogram for naturbruk, har Nome videregående skole et tilbud med spesiell studiekompetanse. Tre timer naturfag flyttes fra Vg3 til Vg1. For matematikk er normalløpet 3 + 0 + 5. Faget prosjekt til fordypning i Vg2 er i sin helhet benyttet til fag fra studieforberedende utdanningsprogram mens 5 av 6 timer i V g1 benyttes på samme måte. Totalt uketimetall er økt til 36 i vg2 mens normalløpet har 35 uketimer. Dette gir denne timefordelingen og plassering på trinn:

FagVg1Vg2Vg3
Engelsk32
Naturfag5
Kjemi
Biologi
Enten 5 (KJ1)
Eller 5 (BI1)
Enten 5 (KJ2)
Eller 5 (BI2)
Norsk2210
Kroppsøving222
Matematikk5 (1T)5 (R1)5 (R2)
Eller 5 (KJ1)
Eller 5 (BI1)
Geofag X3
Samfunnsfag3
Historie5
Sum fellesfag171930
Felles programfag17175
Prosjekt til fordypning10
Sum programfag og PTF18175
Totalt353635
0Som en overgangsordning skoleåret 2016/17 vil elever på vg2 ikke ha 5 timer R1, men 2 timer med 1T i matematikk
§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 1. august 2016.