Forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring i Akershus fylkeskommune, 3-årig opplæringsløp til generell studiekompetanse innen utdanningsprogrammet service og samferdsel ved Frogn videregående skole

DatoFOR-2016-06-13-800
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.08.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forAkershus
HjemmelLOV-1998-07-17-61, FOR-2006-06-23-724-§1-3
Kunngjort30.06.2016   kl. 13.30
KorttittelForskrift om timefordeling, Frogn videregående

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Akershus fylkesting 13. juni 2016 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova § 1-3 tredje ledd, jf. lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Kapittel 1. Formål og virkeområde

§ 1.Formål

Formålet med den endrede fag- og timefordelingen er å legge til rette for mer tilpassede tilbud i opplæringsløpet for elevgruppen som beskrives i forskriften, og kan være et virkemiddel for å øke andelen elever som fullfører og består videregående opplæring.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder alternativ fag- og timefordeling for utdanningsprogrammet service og samferdsel ved Frogn videregående skole.

§ 3.Virketid

Forskriften gjelder for elver som tas inn på utdanningsprogrammet service og samferdsel ved Frogn videregående skole høsten 2016.

Kapittel 2. Fag- og timefordelingen

§ 4.Elevene skal ha følgende fag- og timefordelingen:
FagVg1Vg2Vg3Sum
Fellesfag
Engelsk8456
Kroppsøving565656
Naturfag5684
Matematikk 1P+2P84140
Norsk112113168
Samfunnsfag84
Historie140
Valgfrie programfag
Entreprenørskap og bedriftsutvikling140
Reiseliv &språk 1140
Programfag:
Drift og oppfølging168
Kommunikasjon og service140
Planlegging169
Markedsføring og salg169
Sikkerhet140
Økonomi og administrasjon168
Prosjekt til fordypning i bedrift/skole168113
Sum opplæring i skole103710387282804

Opplæringsløpet innebærer følgende flytting av fag:

-Norskfaget følger den studieforberedende modellen og er lagt over tre år.
-Elevene benytter 140 årstimer fra faget prosjekt til fordypning på Vg2 for å ta et relevant programfag innenfor utdanningsprogrammet service og samferdsel.
§ 5.Nasjonale krav til den endrede fag- og timefordelingen

Den samlede fag- og timefordelingen for Vg1, Vg2 og Vg3 skal være lik den nasjonale fag- og timefordelingen for et gitt utdanningsprogram og programområde, og skal være i samsvar med læreplanverket, inkludert læreplaner for fag, og minstetimetallet i fag. Fagene må tas i den rekkefølgen som framgår av læreplanen, i tråd med progresjonen i faget.

§ 6.Elevens rettigheter

Eleven kan søke seg til et ordinært tilbud. Ved et slikt bytte må eleven ta eventuelle fag som eleven mangler for å få vitnemål. Ved bytte av skole i Akershus fylkeskommune har mottakerskolen ansvaret for at eleven får fagene eleven mangler. Dersom eleven ønsker det, kan mottakerskolen inngå avtale med eleven om at vedkommende tar faget som privatist.

I Follo tilbys ordinære løp innen utdanningsprogrammet service og samferdsel ved Drømtorp, Frogn og Vestby vgs. Alle tre skolene tilbyr programområdet salg, service og sikkerhet på Vg2. Drømtorp vgs. tilbyr også IKT-servicefag og reiseliv på Vg2. Vestby vgs. tilbyr i tillegg programområdet transport og logistikk.

§ 7.Den endrede fag- og timefordelingen skal følge trekkordningen for eksamen

Trekkordningen for eksamen gjelder også for elever som følger en alternativ fag- og timefordeling. Yrkesfaglig opplæringsløp skal være en del av trekket i V g1 og Vg2 hvor inntil 20 % av elevene trekkes ut til eksamen i ett fag, sett over to år. Elevene skal opp til den obligatoriske tverrfaglige eksamen i programfag på Vg2. Alle elevene skal opp til obligatorisk eksamen i norsk hovedmål Vg3. I tillegg skal elevene trekkes ut til én skriftlig eksamen, og én muntlig eller muntlig praktisk eksamen på Vg3.

Kapittel 3. Søknad om inntak til V g1 og opptak til Vg2/Vg3

§ 8.Inntak til V g1 i opplæringen med alternativ fag- og timefordeling

Vilkår for inntak følger bestemmelsene i Kap. 6, jf. forskrift § 6-13.

§ 9.Inntak til Vg2/Vg3

For inntak til Vg2 og Vg3 må søkeren ha bestått alle fagene på lavere nivå i tråd med den fastsatte alternative fag- og timefordelingen, jf. § 6-28 i forskrift til opplæringsloven. Elever som ikke har bestått alle fagene på V g1 eller Vg2, kan likevel flyttes opp til neste nivå dersom fylkeskommunen etter en helhetlig vurdering, finner det forsvarlig jf. § 6-37, se forskriften kapittel 6.

Kapittel 4. Iverksetting

§ 10.Iverksetting

Den lokale forskriften trer i kraft 1. august 2016.