Forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring i Akershus fylkeskommune, 4-årig YSK-løp innen utdanningsprogrammet service og samferdsel ved Bleiker videregående skole

DatoFOR-2016-06-13-801
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.08.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forAkershus
HjemmelLOV-1998-07-17-61, FOR-2006-06-23-724-§1-3
Kunngjort30.06.2016   kl. 13.30
KorttittelForskrift om timefordeling, Bleiker videregående

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Akershus fylkesting 13. juni 2016 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova § 1-3 tredje ledd, jf. lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Kapittel 1. Formål og virkeområde

§ 1.Formål

Formålet med den endrede fag- og timefordelingen er å legge til rette for mer tilpassede tilbud i opplæringsløpet for elevgruppen som beskrives i forskriften, og kan være et virkemiddel for å øke andelen elever som fullfører og består videregående opplæring.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder alternativ fag- og timefordeling for utdanningsprogrammet service og samferdsel ved Bleiker videregående skole.

§ 3.Virketid

Forskriften gjelder for elver som tas inn på utdanningsprogrammet service og samferdsel ved Bleiker videregående skole høsten 2016.

Kapittel 2. Fag- og timefordelingen

§ 4.Elevene skal ha følgende fag- og timefordelingen:
FagVg1Vg2Vg3Vg4Sum
Fellesfag
Engelsk140
Kroppsøving5656
Naturfag140
Matematikk 1P+2P14084
Norsk5656112168
Samfunnsfag84
Historie140
Valgfrie programfag
Entreprenørskap og bedriftsutvikling (elevene velger)140
Internasjonal engelsk, skriftlig og muntlig140
Programfag:
Drift og oppfølging85
Kommunikasjon og service84
Planlegging112
Markedsføring og salg112
Sikkerhet85
Økonomi og administrasjon112
Prosjekt til fordypning i bedrift/skole (skolens opplærings- og vurderingsansvar)168253
Sum opplæring i skole8419823923082523
Opplæring i bedrift (V g1 + Vg2 skolens vurderingsansvar)196*168*855998
Sum opplæring i skole og bedrift i skoleåret10371150124713064740
Sum uketimer opplæring i skole og bedrift i skoleåret28303335125
Lærefaget i bedrift i 4 uker av skolens sommerferie + 1 uke vinterferie + 1 uke høstferie + 6 dager (planleggingsdager, deler av jule-/påskeferie)2252702702701035
*I V g1 og Vg2 foregår disse programfagstimene som opplæring i bedrift, men skolen har vurderingsansvar.

Opplæringsløpet har følgende kjennetegn:

-Elevene får etter endt løp både yrkeskompetanse og generell studiekompetanse.
-Lærekontrakt tegnes etter Vg2.
-Eleven kan ta fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget, salgsfaget eller sikkerhetsfaget.

Opplæringsløpet har følgende flytting av fag:

-Naturfag og matematikk følger den studieforberedende modellen med 140 timer på Vg1.
-Engelsk følger den studieforberedende modellen med 140 timer på Vg2.
-Elevene har norskfaget over 4 år, hvor de to første årene følger yrkesfaglig modell, mens skoleår 3 og 4 følger studieforberedende modell.
-Elevene har ett ekstra valgfritt programfag i Vg4.
§ 5.Nasjonale krav til den endrede fag- og timefordelingen

Den samlede fag- og timefordelingen for Vg1, Vg2 og Vg3 skal være lik den nasjonale fag- og timefordelingen for et gitt utdanningsprogram og programområde, og skal være i samsvar med læreplanverket, inkludert læreplaner for fag, og minstetimetallet i fag. Fagene må tas i den rekkefølgen som framgår av læreplanen, i tråd med progresjonen i faget.

§ 6.Elevens rettigheter

Eleven kan søke seg til et ordinært tilbud. Ved et slikt bytte må eleven ta eventuelle fag som eleven mangler for å få vitnemål. Ved bytte av skole i Akershus fylkeskommune har mottakerskolen ansvaret for at eleven får fagene eleven mangler. Dersom eleven ønsker det, kan mottaker skolen inngå avtale med eleven om at vedkommende tar faget som privatist.

I Asker og Bærum tilbys ordinære løp innen utdanningsprogrammet service og samferdsel ved Bleiker vgs. og Eikeli vgs. Begge skolene tilbyr programområdet salg, service og sikkerhet på Vg2. Bleiker vgs. tilbyr også IKT-servicefag på Vg2. Søkere til Vg2 kan i tillegg søke programområdene reiseliv og transport og logistikk ved skoler i Follo og på Romerike.

§ 7.Den endrede fag- og timefordelingen skal følge trekkordningen for eksamen

Trekkordningen for eksamen gjelder også for elever som følger en alternativ fag- og timefordeling. Yrkesfaglig opplæringsløp skal være en del av trekket i V g1 og Vg2 hvor inntil 20 % av elevene trekkes ut til eksamen i ett fag, sett over to år. Elevene skal opp til den obligatoriske tverrfaglige eksamen i programfag på Vg2. Alle elevene skal opp til obligatorisk eksamen i norsk hovedmål Vg4. I tillegg skal elevene trekkes ut til én skriftlig eksamen, og én muntlig eller muntlig-praktisk eksamen på Vg3/Vg4.

Kapittel 3. Søknad om inntak til V g1 og opptak til Vg2/Vg3/Vg4

§ 8.Inntak til V g1 i opplæringen med alternativ fag- og timefordeling

Vilkår for inntak følger bestemmelsene i Kap. 6, jf. forskrift § 6-13.

§ 9.Inntak til Vg2/Vg3

For inntak til Vg2 og Vg3 må søkeren ha bestått alle fagene på lavere nivå i tråd med den fastsatte alternative fag- og timefordelingen, jf. § 6-28 i forskrift til opplæringsloven. Elever som ikke har bestått alle fagene på V g1 eller Vg2, kan likevel flyttes opp til neste nivå dersom fylkeskommunen etter en helhetlig vurdering finner det forsvarlig jf. § 6-37, se forskriften kapittel 6.

Kapittel 4. Iverksetting

§ 10.Iverksetting

Den lokale forskriften trer i kraft 1. august 2016.