Forskrift om delvis forbud mot bruk av fyrverkeri, Time kommune, Rogaland

DatoFOR-2016-06-14-743
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forTime kommune, Rogaland
HjemmelFOR-2002-06-26-922-§2-10a, LOV-2002-06-14-20
Kunngjort23.06.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om forbud mot fyrverkeri, Time

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Time kommunestyre 14. juni 2016 med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.Formål

Formålet med forskriften er å forebygge risikoen for fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier ved forbud mot bruk av fyrverkeri på erfaringsmessig utsatte områder i Time kommune.

§ 1-2.Virkeområde

Forskriften retter seg mot brukere av fyrverkeri i Time kommune.

Forskriften regulerer enhver bruk av fyrverkeri innenfor nærmere angitte områder på privat og offentlig sted i Time kommune. Utenfor forbudssonen er forskrift 27. august 2009 nr. 1134 om politivedtekt for Time kommune gjeldende.

Vedlegg med spesifikt angitte soner med forbud mot bruk av fyrverkeri er å anse som en integrert del av denne forskriften.

§ 1-3.Definisjoner

I forskriften skal følgende uttrykk forstås slik:

a)Fyrverkeri: pyroteknisk artikkel beregnet til underholdning.
b)Pyroteknisk artikkel: artikkel som inneholder eksplosjonsfarlig stoff eller en eksplosiv blanding av stoffer beregnet til å utvikle varme, lys, lyd, gass eller røyk eller en kombinasjon av disse ved hjelp av eksoterme kjemiske reaksjoner, som holder seg selv i gang.

Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser

§ 2-1.Plikter

Bruk av fyrverkeri innenfor forskriftens angitte områder i § 1-2 er til enhver tid forbudt.

Time kommune kan ved særlige grunner gi dispensasjon fra forbudet i § 2-1 første ledd etter skriftlig søknad.

§ 2-2.Rettigheter

Bruk av fyrverkeri utenfor denne forskriftens angitte forbudssone, på ikke offentlig sted, er tillatt på nyttårsaften mellom kl. 18.00 og kl. 02.00.

§ 2-3.Forvaltningsorgan

Myndighet til å håndheve forbudsbestemmelsen i § 2-1 er politiet.

§ 2-4.Sanksjoner og straff

Ved overtredelser av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, gjelder bestemmelsene i brann- og eksplosjonsvernlovens § 42 på tilsvarende måte.

§ 2-5.Ikraftsetting

Forskriften gjelder fra 31. desember 2016.

Vedlegg:

Kart med spesifikt angitte soner med forbud mot bruk av fyrverkeri. 

pdf.gif