Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Brønnøy kommune, Nordland

DatoFOR-2016-06-15-1181
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forBrønnøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§6, LOV-2009-04-17-19-§8, LOV-2009-04-17-19-10, FOR-2010-12-20-1760
Kunngjort13.10.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Brønnøy

Hjemmel: Fastsatt av Brønnøy havnestyre 26. april 2016 og godkjent av Brønnøy kommunestyre 15. juni 2016 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 6 og § 8, og forskrift 20. desember 2010 nr. 1760 om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, samt delegering fra Brønnøy kommune iht. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 10.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder behandling av søknader om tiltak i sjø etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 27 første ledd, innenfor Brønnøy kommunes sjøområder hvor lov om havner og farvann gjelder.

§ 2.Gebyr for saksbehandling utført av Brønnøy Havn KF

Til dekning av Brønnøy Havn KF sine kostnader knyttet til behandling av søknader om tillatelse av tiltak i sjø, etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 27, 1. ledd skal tiltakshaver betale følgende gebyr:

a)Tiltaksklasse 1

Tiltak som «enkelt flytebrygge». Se gjeldende prisliste for Brønnøy Havn KF.

b)Tiltaksklasse 2

Fortøyningsinstallasjoner, kaier, (flyte)brygger, moloer, utdyping, dumping, opplag av fartøyer, ledninger, kabler og rør mv. Se gjeldende prisliste for Brønnøy Havn KF.

Oppfølging av tiltak som utføres i strid med tillatelsen skal det belastes etter medgått tid, minstesats kr 2000,- er da per tiltak. Se gjeldende prisliste for Brønnøy Havn KF.

For større tiltak med behov for befaring mv. vil gebyr bli fastsatt i samråd med søker.

Faktura utstedes når vedtak er fattet.

Det skal ikke ilegges gebyr for behandling av klage over vedtak.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2016.