Forskrift om endring i forskrift for husholdningsavfall, Sunndal kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2016-06-15-960
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2004-11-25-1587
Gjelder forSunndal kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort11.08.2016   kl. 13.50
KorttittelEndr. i forskrift for husholdningsavfall, Sunndal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sunndal kommunestyre 15. juni 2016 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 30, § 33, § 34 § 37, § 79, § 83 og § 85.

I

I forskrift 25. november 2004 nr. 1587 for husholdningsavfall, Sunndal kommune, Møre og Romsdal gjøres følgende endringer: 

I § 6 tilføyes nytt strekpunkt:

-Glass- og metallemballasje. 

§ 9 første punktum skal lyde:

Oppsamlingsenheten skal plasseres slik at avstanden til offentlig veg ikke overstiger 5 m på hentedagen.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2017.