Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, Aremark kommune, Østfold

DatoFOR-2016-06-16-1058
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.09.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forAremark kommune, Østfold
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§5, FOR-2004-06-01-931-§16-1
Kunngjort15.09.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om kommunale VA-gebyrer, Aremark

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Aremark kommunestyre 16. juni 2016 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)§ 16-1.

I. Generelle bestemmelser

Abonnentene betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer og bestemmelser (lokal forskrift). De viktigste er:

-Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5.
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), § 16-1.
-Forskrift 16. juni 2016 nr. 1058 om vann- og avløpsgebyrer, Aremark kommune, Østfold (denne forskrift).
-Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for vann- og avløpstjenesten kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder for alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent

Eier/fester av eiendom som er tilknyttet kommunens vannforsynings- og/eller avløpsanlegg, eller som er godkjent eller krevd tilknyttet.

Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1, § 27-2 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.: 

Tilknytningsgebyr:

Engangsgebyr for etablering/tilkobling av abonnement på kommunale vann- og/eller avløpstjenester. 

Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. 

Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. 

Kloakk- og vanngebyr (forbruksgebyr):

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). 

Stipulert forbruk:

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal og bruk. 

Målt forbruk:

Vannmengde målt med vannmåler. 

Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet fastsettes årlig gjennom vedtak i kommunestyret. 

Boenhet:

Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom med separat inngang, samt eget bad/WC og kjøkkendel. 

Bygning:

Bygning med eget bygningsnummer. 

Bruksareal (BRA):

Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er registrert i Matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS 3940. 

Bruksenhet:

Enebolig, enebolig med sekundærleilighet, fritidsbolig, boenheter i borettslag, eierseksjoner i sameie eller virksomhet i selvstendig lokale. 

Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet. 

Felles privat stikkledning:

Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning. 

Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. 

Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet 

Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr
-Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler
-Gebyr for kontroll av vannmåler
-Gebyr for plombering, stengning og gjenåpning av vannforsyning.

Gebyrsatser vedtas av kommunestyret i Aremark kommune i eget regulativ.

§ 5.Engangsgebyr for tilknytning 

5.1. Gebyrplikt

Engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester skal betales:

a.Ved nybygg
b.Eksisterende bygning som tilknyttes eller som kommunen krever tilknyttet. 

5.2. Utforming av gebyret

Engangsgebyret for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester beregnes pr. boenhet. 

5.3. Gebyrsats

Størrelsen på gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret i Aremark kommune og fremkommer av gebyrregulativet.

Midlertidige bygninger/anlegg (som plasseres inntil 2 år) betaler ikke engangsgebyr, men dekker kommunens faktiske kostnader knyttet til midlertidig tilkobling. 

5.4. Ansvar og betalingsfrist

Abonnenten har ansvaret for betaling av engangsgebyret for tilknytning.

For ny bebyggelse på eiendom som skal kobles til avløpsnettet: Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning samtidig med at igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis.

For eksisterende bebyggelse som skal kobles til avløpsnettet: Kommunen sender faktura når det er gitt igangsettingstillatelse (byggetillatelse) for tiltaket.

§ 6.Årsgebyrer 

6.1. Gebyrplikt og ikrafttreden

Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som:

a)er tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsanlegg
b)er pålagt tilknytning i medhold av lov og fristen for tilknytning er utløpt. 

6.2. Ansvar for gebyrene

Abonnenten har ansvar for betaling av gebyr, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten eller annen regningsmottaker. 

6.3. Utforming av gebyrene

Gebyret skal dekke kommunens årlige kostnader knyttet til henholdsvis vann- og avløpstjenester. Gebyrene fastsettes på bakgrunn av et overslag over forventede inntekter og kostnader knyttet til tjenestene. Overslagene skal omfatte kommunens antatte kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds- og eventuelle kapitalkostnader for den kommunale delen av vann- og/eller avløpsanlegget, samt forventede inntekter fra årsgebyrer, engangsgebyrer for tilknytning og annet. Gebyrene fastsettes på denne måten etter selvkostprinsippet.

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-Abonnementsgebyr (fast avgift)
-Kloakk- og vanngebyr (forbruksgebyr).

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vanntjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til vanntjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale avløpstjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori, hhv. næring og bolig. Alle abonnenter i én brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av gebyrregulativet. 

Abonnementsgebyr for næring

Betales av næringseiendommer og offentlige virksomheter. 

Abonnementsgebyr for bolig/fritidsbolig

Betales for hver boenhet.

Abonnenter med blandet boliger og næring vil bli belastet med abonnentgebyr for antall boenheter i tillegg til abonnentgebyr for næring. 

Kloakk- og vanngebyr (forbruksgebyr)

Der det ikke er installert vannmåler, beregnes forbruket etter 200 m³ . Stipulert forbruk blir fastsatt ut fra m³ og fastsettes av Aremark kommune.

Der det er krav om installert vannmåler, betaler abonnentene dette forbruksgebyret basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengden regnes lik vannmengde, se dog § 7. 

6.4. Beregning av gebyr

Samme forbruk i m³ legges til grunn for beregning av både vanngebyr og avløpsgebyr.

Med vannmåler: Forbruksgebyret baseres på målt vannforbruk med en sats pr. m³ . Vannmåleren kan kreves plombert. Se eget vedlegg for bestemmelser om vannmålere.

Uten vannmåler: For abonnenter som ikke har installert vannmåler beregnes forbruket ut fra 200 m³ . 

Helårsboliger:

For boliger beregnes årsgebyrets faste del separat for den enkelte bruksenhet. Årsgebyrets faste del er lik for alle bruksenheter.

Årsgebyrets variable del beregnes separat for den enkelte bruksenhet på grunnlag av vannforbruket. Flere bruksenheter kan måle vannforbruket felles når de tilhører samme eiendom.

Der det ikke er installert vannmåler, beregnes forbruket etter 200 m³ .

Både den enkelte abonnent og kommunen kan kreve at den variable delen av årsavgiften skal fastsettes ut fra faktisk (målt) vannforbruk. 

Fritidsboliger:

For eiendom godkjent som fritidsbolig beregnes årsgebyrets faste del separat for den enkelte fritidsbolig. Årsgebyrets faste del er lik for alle fritidsboliger, og er like stort som for en enebolig. Der det ikke er installert vannmåler, beregnes forbruket etter 200 m³ .

Både den enkelte abonnent og kommunen kan kreve at den variable delen av årsavgiften skal fastsettes ut fra faktisk (målt) vannforbruk.

Gebyrplikten for avløp er uavhengig av om det er utendørs tappepunkt/vannpost eller om det er innlagt vann. Kommunestyret kan vedta et redusert gebyr der hvor det kun er vann til vannpost.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett. 

Andre bygninger og næring:

Gebyrets variable del skal baseres på faktisk (målt) forbruk. Forbruket måles med installert vannmåler.

§ 7.Avvik i årsgebyret

For næringsvirksomhet der forbruket av vann til produksjon medfører at mengden av avløpsvann avviker vesentlig fra målt vannforbruk, kan kommunen basere avløpsgebyret på måling av tilført avløpsvann til kommunalt nett, eller gjennom særskilt avtale.

For avløpsvann som avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan kommunen fastsette et tillegg til avløpsgebyret til dekning av merkostnadene. I slike tilfeller inngås det en separat avtale mellom kommunen og abonnenten.

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

Abonnenter som unnlater å utbedre feil ved måler og feilen vedvarer etter årlig avlesning, vil bli å betrakte som om de ikke har måler installert og får årsgebyr beregnet som under pkt. 6.4.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i vannleveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

§ 8.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7. Iht. forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

§ 9.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for tilknytningsgebyr til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Årsgebyrene innkreves av Aremark kommune på felles faktura og fordeles over 4 terminer pr. år.

Kommunens kostnader i forbindelse med midlertidig tilknytning og tilleggsgebyr faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas en gang per år. Kommunen kan kreve flere avlesninger ved behov.

Årsgebyret betales a konto fordelt over 4 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakoples kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når kommunen har mottatt melding om at anboringspunktet er plombert. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakopling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten.

Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes normalt ikke.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 10.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av Aremark kommune etter regler for innkreving av skatt.

§ 11.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av rådmannen.

§ 12.Klage og omgjøring

Det er ikke klageadgang på gebyrer som er fastsatt iht. kommunens gebyrregulativ, jf. forvaltningslovens bestemmelser.

Enkeltvedtak truffet i medhold av forskriften kan påklages til kommunens klagenemnd.

Kommunen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det. Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget.

§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. september 2016.

Vedlegg. Bestemmelser om vannmålere

1.Installasjon

Kommunen kan bestemme:

-Om måler skal installeres
-Hvor mange vannmålere den enkelte abonnent skal ha
-Type, størrelse og plassering.

Ved oppdeling av eksisterende eiendom med vannmåler, i nye eiendommer, skal hver av de nye eiendommene ha egen vannmåler.

Hvis abonnenten ønsker flere målere for å skille ut spesielle kostnader, må dette først godkjennes av kommunen.

Installasjon av vannmåler utføres av et fagkyndig foretak, og skal gjøres i samsvar med gjeldende i abonnementsvilkår (tekniske bestemmelser) i kommunen.

2.Eierforhold

Den enkelte abonnent eier selv vannmåleren.

3.Kostnader

Abonnenten bekoster installasjon, drift og utskiftning av vannmålere.

4.Avlesing av vannmåler

Abonnenten skal lese av vannmåleren så nær fastsatt tidspunkt for avregning som mulig og sende resultatet til kommunen innen fastsatt frist.

Unnlater abonnenten å foreta avlesning, kan kommunen fastsette årsgebyret skjønnsmessig. Kommunen kan også selv foreta avlesning uten ytterligere varsel til abonnenten og kan kreve særskilt gebyr for dette.

5.Tilsyn og vedlikehold

Abonnenten skal holde måler lett tilgjengelig for avlesing og tilsyn.

Abonnenten skal føre tilsyn med måler. Blir en måler skadd eller går tapt, skal abonnenten straks melde fra til kommunen, og deretter sørge for installasjon av ny måler. Installasjon av måler skal meldes til kommunen omgående. Som skade regnes også når plombering av måler er brutt.

Kommunen kan føre tilsyn med måler. Kontrollør fra kommunen skal legitimere seg uoppfordret.

6.Nøyaktighetskontroll

Kommunen kan etter anmodning fra abonnenten eller på eget initiativ foreta kontroll av måleren. Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 10 % feil, utføres en justering, eventuelt utskiftning av vannmåleren, uten utgifter for kommunen.

7.Avregning ved feilmåling

Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres gebyret for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesingsperiode før feilen er oppstått og/eller etter at den er utbedret. Er plomberingen av måleren brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling.

Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke.

8.Utskifting og flytting

Er målenøyaktigheten for dårlig, bestemmer kommunen om måleren skal justeres eller skiftes ut. Når vanlig levetid for en måler er nådd, kan kommunen bestemme at måleren skal skiftes ut.

Kommunen kan kreve flytting av måleren som er plassert i strid med kommunens krav til plassering. Abonnenten bekoster slik flytting.