Forskrift om sammenslåing av Rissa kommune i Sør-Trøndelag fylke og Leksvik kommune i Nord-Trøndelag fylke

DatoFOR-2016-06-17-695
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse17.06.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forRissa og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2001-06-15-70
Kunngjort20.06.2016   kl. 13.50
KorttittelForskrift om sammenslåing av Rissa og Leksvik

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. juni 2016 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 4 og § 17.

§ 1.Rissa kommune og Leksvik kommune skal med virkning fra 1. januar 2018 slås sammen til én kommune. Navnet på den nye kommunen fastsettes til Indre Fosen kommune. Kommunen vil ligge i Trøndelag fylke. Dersom tidligere fylkesinndeling benyttes som valgdistrikt ved stortingsvalget i 2021, skal den nye kommunen regnes med til Sør-Trøndelag.
§ 2.Fram til konstitueringen etter ordinært kommunestyrevalg i 2019, skal kommunestyret i Indre Fosen kommune bestå av Leksvik og Rissa kommunestyrer, dvs. 25 representanter fra Leksvik og 23 fra Rissa. Kommunestyret vil få 48 representanter. Det gjøres unntak fra kommuneloven § 7 nr. 2 for å ivareta dette.
§ 3.Det avholdes ikke ekstraordinært valg forut for sammenslåingen. Det nye kommunestyret kalles sammen til konstituerende møte innen utgangen av oktober 2017. Lederen av fellesnemnda kaller sammen og leder møtet inntil ny ordfører er valgt. Ellers gjelder reglene i kommuneloven § 17 nr. 1 til 3. Funksjonsperioden for kommunestyrene i Rissa og Leksvik varer inntil tidspunktet for iverksetting av sammenslåingen. I perioden fra konstituering av nytt kommunestyre til sammenslåingen trer i kraft, er deres ansvar og fullmakter likevel avgrenset til det som er nødvendig for å avslutte virksomheten i de eksisterende kommunene.
§ 4.Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Rissa og Leksvik kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i Indre Fosen kommune inntil nye lokale vedtekter og forskrifter er gitt av kommunestyret. Frist for fastsetting av nye vedtekter og forskrifter settes til 30. juni 2018. Kommuneplanene etter plan- og bygningsloven kapittel 11, inkludert arealdelen, gjelder inntil det nye kommunestyret har vedtatt nye planer for den nye kommunen. Det samme gjelder reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 12.
§ 5.Senest innen ett år etter konstituering av det nye kommunestyret høsten 2017 skal det foreligge en samlet kommunal planstrategi, jf. plan- og bygningsloven § 10-1.
§ 6.Fellesnemnda skal sørge for at sammensetningen av kommunens forliksråd er i tråd med domstolloven § 27 og § 57 i perioden fra sammenslåingstidspunktet 1. januar 2018 til nytt forliksråd i den nye kommunen trer i kraft 1. januar 2021. Fellesnemnda kan fastslå at det skal være to forliksråd i denne perioden.
§ 7.Kommunestyret skal oppnevne to medlemmer til kommunal heimevernsnemnd i perioden fra sammenslåingstidspunktet 1. januar 2018, jf. forskrift til lov om Heimevernet pkt. 22 og 23.
§ 8.Forskriften trer i kraft straks.