Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Aurskog-Høland kommune, Akershus

DatoFOR-2016-06-20-1077
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2009-03-30-400
Gjelder forAurskog-Høland kommune, Akershus
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§5, FOR-2004-06-01-931-§16-1
Kunngjort22.09.2016   kl. 14.00
KorttittelForskrift om VA-gebyr, Aurskog-Høland

Hjemmel: Fastsatt av Aurskog-Høland kommunestyre 20. juni 2016 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 annet ledd.

§ 1.Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter, samt av kommunale forskrifter, bestemmelser og vilkår. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

-Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 16
-Forskrift 20. juni 2016 nr. 1077 om vann- og avløpsgebyr, Aurskog-Høland kommune (dette dokumentet)
-Gebyrregulativ for det enkelte år
-KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser
-KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske bestemmelser.
§ 2.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Sanitærinstallasjoner/innvendige vann- og avløpsinstallasjoner: Abonnenteide rør, installasjoner og utstyr innenfor husets yttervegg, som er tilknyttet vann- og/eller avløpsanlegg.
b)Privat vann- og avløpsanlegg: Abonnenteide private ledninger (stikkledninger) og utstyr utenfor husets yttervegg, som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsanlegg.
c)Abonnement: Avtale mellom abonnent og kommunen om vannforsynings- og/eller avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg til kommunens vann- og avløpsanlegg. Det er ikke en betingelse at avtalen er skriftlig. Avtale om tilknytning via privat fellesledning regnes som abonnement.
d)Abonnent: Eier/fester av eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsanlegg direkte eller gjennom felles stikkledning.

Det samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i Matrikkelen (tinglyst), men der festeren eier de bygninger som er plassert på tomten, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For næring kan annen enn eiendomseier/fester være abonnent etter avtale med kommunen.

e)Eiendom: Fast eiendom registrert som selvstendig enhet i Matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
f)Bygning: Konstruksjon/byggverk med eget bygningsnummer.
g)Boenhet: Bolig eller fritidsbolig med separat inngang, med adgang til vann og toalett uten å gå gjennom annen bruksenhet.
h)Næringsenhet: En næringsenhet er selvstendige lokaler/avgrenset areal som er eid/leid eller utleid til næringsvirksomhet, eller offentlig virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.
i)Fritidsbolig: Bygning som er registrert som fritidsbolig i Matrikkelen.
j)Bruksareal (BRA): Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er beregnet med utgangspunkt i NS 3940. Bruksarealet er registrert i Matrikkelen. Garasjer og utvendige boder regnes ikke som bruksareal.
k)P-rom: Primærrom for en bygning eller bruksenhet som er beregnet med utgangspunkt i NS 3940.
l)Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.
§ 3.Gebyrtype

Gebyrtypene er:

a)Engangsgebyr for tilknytning til vann.
b)Engangsgebyr for tilknytning til avløp.
c)Årsgebyr for vann (summen av fast og variabel del).
d)Årsgebyr for avløp (summen av fast og variabel del).
e)Gebyr for leie av vannmåler.
f)Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler.
g)Gebyr for stenging og gjenåpning av vannforsyning.
h)Gebyr for manglende innsending av vannmålerstand.
§ 4.Gebyrsatser

Gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret, og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer. Gebyrsatsene fremkommer av gebyrregulativet, og finnes tilgjengelige på Aurskog-Høland kommunes hjemmesider.

Gebyrsatsen for tilknytningsgebyret skal være det som var gjeldende gebyrsats da kommunen godkjente søknad om tilknytning eller krevde tilknytning.

§ 5.Arealberegningsmetode

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse skal grunnlaget for gebyrfastsettelsen være P-rom for boliger og BRA for andre bygninger.

§ 6.Tilknytningsgebyr 

§ 6-1. Gebyrplikt og tidspunkt for inntredelse

Tilknytningsgebyr for tilknytning til kommunalt vann og/eller avløp skal betales for:

a)nybygg som knyttes til kommunalt vann og/eller avløpsanlegg.
b)tilknytning av eksisterende bygninger, eller bygninger som kommunen krever tilknyttet.
c)tilbygg, påbygg eller bruksendring, dersom dette fører til en utvidelse av det gebyrpliktige arealet med mer enn 15 m²;.
d)eksisterende bygninger med tilknytning som ikke er godkjent.

Tilknytningsgebyr for tilknytning til vann og/eller avløp betales ikke for

a)bygning som har midlertidig tilknytning i inntil to år, for eksempel brakkerigg. Dersom tilknytningen varer i mer enn to år, skal tilknytningsgebyr betales. 

§ 6-2. Beregning av gebyret

Tilknytningsgebyret fastsettes per m² P-rom for boliger og BRA for andre bygninger. For nybygg inntil 150 m² gjelder et minimumsgebyr som tilsvarer gebyret for 150 m² . Kommunen kan i særlige tilfelle bestemme at gebyret skal beregnes separat for den enkelte enhet.

Når det føres opp nybygg til erstatning for bebyggelse det tidligere er betalt engangsgebyr for, kan det gjøres fradrag for det antall m²; det tidligere er betalt gebyr for på samme gårds- og bruksnummer.

Fradragsadgangen gjelder i 5 år fra det tidspunkt kommunen godkjente riving av den opprinnelige bebyggelsen. Bestemmelsen omfatter også gjenoppbygging etter brann. 

§ 6-3. Avvik i tilknytningsgebyr

For eiendom med næringsvirksomhet, og annen virksomhet som har særlig lite vannforbruk og/eller avløpsmengde i forhold til byggets areal, for eksempel kaldt lager tilknyttet industribygning, idrettshaller og lignende bygninger, kan tilknytningsgebyret reduseres med 0-60 % i forhold til ordinært gebyr.

Bygning som ikke tilknyttes kommunalt vann- og/eller avløp belastes ikke med tilknytningsgebyr.

Tilknytningsgebyr for driftsbygninger i landbruket reduseres med 50 % for isolerte bygningsdeler samt areal beregnet for husdyrhold. Øvrig uisolert del av driftsbygning belastes ikke med tilknytningsgebyr.

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye/lave kostnader. 

§ 6-4. Ansvar og betaling

Den som er abonnent på det tidspunkt gebyrplikt oppstår, er ansvarlig for betaling av gebyret, og vil få tilsendt faktura. Gebyret faktureres ved gitt igangsettingstillatelse, og senest ved tilknytning.

§ 7.Årsgebyr 

§ 7-1. Gebyrplikt og tidspunkt for inntredelse

Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som:

a)er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg, direkte eller via privat vann- og/eller avløpsanlegg som deles av flere eiendommer.
b)er pålagt tilknytning i medhold av lov og fristen for tilknytning er utløpt.

For nybygg skal årsgebyret beregnes fra og med måneden etter at brukstillatelse/ferdigattest er gitt. For eksisterende bygninger løper abonnementsgebyret fra siste dag i måneden for tilknytning.

Gebyrplikten er uavhengig av om det er utendørs tappepunkt/vannpost eller innlagt vann. 

§ 7-2. Gebyrets oppbygning

Årsgebyrene for vann- og avløpstjenester består av to deler:

a)Abonnementsgebyr (fast del, «grunnavgift»)
b)Forbruksgebyr (variabel del). 

§ 7-3. Generelt om beregning av forbruksgebyr

Restriksjoner på vannforbruket, avbrudd i vannleveransen eller i mottak av avløpsvann gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.

Fraflytting eller fravær gir ikke automatisk grunnlag for reduksjon av gebyrene. Dersom bebyggelsen på eiendommen ikke benyttes eller er fjernet, betales årsgebyr frem til hovedkranen er plombert eller stikkledningen er plugget/frakoblet. Plombering utføres kun dersom den skal vare i minimum ett år.

Vannforbruk til sprinkleranlegg er ikke gebyrpliktig.

For abonnement som ikke tilhører kategorien bolig, og der avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn vannforbruket, kan avløpsgebyret beregnes ut fra målt avløpsmengde.

Der avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp, og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan kommunen fastsette et tillegg til avløpsgebyret til dekning av merkostnadene. I slike tilfeller inngås det en separat avtale mellom kommunen og abonnenten.

Det gis anledning til at eiere av eiendommer i samme bygning (for eksempel seksjonerte leiligheter) etter avtale med kommunen kan faktureres felles. 

§ 7-4. Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori. Alle abonnenter i én brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av gebyrregulativ for vann og avløp.

For bolig og fritidsbolig beregnes abonnementsgebyret som en fast sats per boenhet. Hver abonnent betaler abonnementsgebyret selv om flere abonnenter samarbeider om felles vannmåler. For eiendom med andre formål enn bolig beregnes abonnementsgebyret som en fast sats per vannmåler, eventuelt avløpsmåler.

For en bolig med maksimalt én tilhørende utleieleilighet eller næringsenhet betales kun ett abonnementsgebyr. For hver utleieleilighet eller næringsenhet som overstiger dette skal det betales abonnementsgebyr per enhet. Det skal betales ut fra den kategorien som gir høyest abonnementsgebyr. 

§ 7-5. Forbruksgebyr etter målt forbruk

Forbruksgebyr etter målt forbruk skal betales for:

a)Alle næringseiendommer, inkludert landbrukseiendommer og gartnerier.
b)Abonnenter med permanent utvendig eller innvendig svømmebasseng på over 6 m³ .
c)Midlertidig tilknytning, for eksempel en brakkerigg i forbindelse med oppføring av bygning eller anlegg.

Disse eiendommene skal:

a)Ha installert vannmåler.
b)Lese av vannmåleren en gang i året, og levere resultatet til kommunen.

Både kommunen og den enkelte abonnent kan kreve at forbruksgebyret skal fastsettes etter målt forbruk.

For midlertidige tilknytninger kan kravet om vanlig vannmåler fravikes dersom vannforbruket kan fastsettes på andre måter. 

§ 7-6. Forbruksgebyr etter stipulert forbruk

For boliger og fritidsboliger som ikke har vannmåler skal forbruksgebyret betales etter stipulert forbruk.

Stipulert forbruk beregnes ut fra boligenes størrelse (P-rom) i henhold til et forholdstall (mellom bruksareal og vannvolum) som er fastsatt i gebyrregulativet. 

§ 7-7. Kombinasjonsbygg

For kombinasjonsbygg (bygning som består av en eller flere bolig-/næringsenheter) gjelder følgende:

a)For boligenhetene beregnes forbruksgebyret som hovedregel etter stipulert forbruk.
b)For virksomhetene beregnes forbruksgebyret etter målt forbruk.
c)Dersom det er en felles måler for boligenhetene og virksomhetene, beregnes forbruksgebyret samlet etter målt forbruk. 

§ 7-8. Ansvar for opplysninger om abonnement

Abonnenten skal melde til kommunen om endringer i abonnementsforholdet.

Inntil kommunen har mottatt melding og oppdatert abonnementsdata fra Matrikkelen, skal abonnenten betale årsgebyr som tidligere. 

§ 7-9. Ansvar for gebyrene

Abonnenten har ansvar for betaling av årsgebyret, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten eller annen regningsmottaker.

Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdevariabel del av gebyret i samsvar med sin eierandel. Dette gjelder med mindre annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet. 

§ 7-10. Retting av feil gebyrberegning

Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes normalt ikke.

§ 8.Innbetaling av årsgebyr 

§ 8-1. Innbetaling

Faktura sendes til abonnent. Hvis annet ikke er avklart med kommunen.

For kombinasjonsbygg med felles måler, faktureres hver abonnent separat med mindre annet er avtalt med kommunen.

Kombinasjonsbygg med felles måler som har avtalt med kommunen at de skal faktureres felles, faktureres via en eier/fester av eiendommen eller særskilt avtalt regningsmottaker. 

§ 8-2. Manglende innbetaling

Kommunen kan ilegge den gebyrpliktige et tilleggsgebyr i forbindelse med avstengning og påsetting av vannforsyningen. Tilleggsgebyret vil fremkomme av gebyrregulativet.

§ 9.Vannmåler 

§ 9-1. Anskaffelse, installasjon og gebyr for leie av vannmåler

Vannmåler som overfor kommunen skal nyttes som grunnlag for beregning av årsgebyr er kommunens eiendom og bekostes av kommunen. Vannmålere ut over dette bekostes av abonnenten.

Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren, tilpasset forbruket.

Abonnenten må selv bekoste installasjon av vannmåler i konsoll og ev. flytting av måleren. Installasjon av måler skal utføres av en godkjent rørlegger i samsvar med det til enhver tid gjeldende reglement. Etter montasje skal vannmåleren plomberes av kommunen eller av godkjent rørlegger engasjert av kommunen.

For anskaffelse og vedlikehold av vannmåleren, betales årlig vannmålerleie iht. satser fastsatt i gebyrregulativet for vann og avløp. 

§ 9-2. Avlesning

Avlesning av vannmåleren foretas én gang hvert år. Abonnenten foretar avlesning så nær fastsatt tidspunkt for avregning som mulig og sender resultatet til kommunen innen fastsatt frist.

Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke innmeldes til kommunen stipuleres årsforbruket. Kommunen kan ev. selv velge å foreta avlesning av forbruket for abonnentens regning (avlesningsgebyr). Avlesningsgebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet for vann og avløp. 

§ 9-3. Tilsyn og vedlikehold

Kommunen skal ha adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesning til varslet dato og tid. Vannmåleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning og revisjon/utskifting.

Abonnenten skal føre tilsyn med måler. Abonnenten er også ansvarlig for å følge med på forbruksutviklingen slik at lekkasjer eller feil oppdages snarest mulig. Blir en måler skadd eller går tapt, skal abonnenten straks melde fra til kommunen. Som skade regnes også at plombering av måler er brutt. Kommunen kan kreve erstatning for tap eller skade. 

§ 9-4. Nøyaktighetskontroll

Både kommunen og abonnenten kan kreve nøyaktighetskontroll av måleren. Krever abonnenten nøyaktighetskontroll av måler, skal abonnenten bære kostnaden ved en slik kontroll dersom kontrollresultatet ligger innenfor feilmarginen etter punkt 4.2. I motsatt fall dekker kommunen kostnadene.

Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 5 % for høyt forbruk, har abonnenten krav på tilbakebetaling av for mye betalt årsavgift som følge av feilmålingen. Er plomberingen brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling.

Tilbakebetalingen regnes fra det tidspunkt feilen antas å ha oppstått.

Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke.

Viser måleren mer enn 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling etter tilsvarende regler.

Dersom det ikke lar seg gjøre å beregne feilmålte mengder nøyaktig, uten at dette medfører store kostnader, justeres gebyret for den perioden det er tvil om etter gjennomsnitt av nærmeste avlesningsperiode før feilen ble påvist, og/eller etter at den er utbedret. 

§ 9-5. Flere tilknytninger

Hver eiendom skal normalt kun ha én tilknytning. I de tilfeller en eiendom har flere tilknytninger, skal det installeres en måler for hver tilknytning. Eventuelle interne målere er kommunen uvedkommende. 

§ 9-6. Annet

Når vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten kommunens samtykke.

Dersom vannmåler ikke kan plasseres frostsikkert, skal gebyret baseres på stipulert forbruk etter vedtatte beregningsregler.

Blir en måler som er i bruk borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade. Plomberte målere kan kun åpnes av kommunens personell eller under oppsyn av kommunens personell. Er en plombe brutt fastsettes vannforbruket for vedkommende termin til antatt forbruk ganger 4.

For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser.

§ 10.Avsluttende bestemmelser 

§ 10-1. Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter panteloven § 6-1. Både årsgebyr og tilknytningsgebyr er ellers tvangsgrunnlag for utlegg. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt. 

§ 10-2. Klage

Enkeltvedtak fattet etter denne forskrift kan påklages til kommunens klageutvalg i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

Gebyrstørrelsen regnes som forskrift og kan ikke påklages, jf. forvaltningslovens § 2 første ledd c.

§ 11.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.

Fra samme tid oppheves forskrift 30. mars 2009 nr. 400 om vann- og avløpsgebyrer, Aurskog-Høland kommune Akershus.