Forskrift for tømming av slamavskillere, priveter, tette tanker mv., Aurskog-Høland kommune, Akershus

DatoFOR-2016-06-20-1078
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forAurskog-Høland kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort22.09.2016   kl. 14.00
KorttittelForskrift for tømming av slamavskillere mv., Aurskog-Høland

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Aurskog-Høland kommunestyre 20. juni 2016 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 26, § 30 og § 34.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere, minirenseanlegg tette, tanker for sanitært avløpsvann og gråvann, i hele kommunen. Unntatt fra virkeområdet er mindre renseinnretninger som produserer tørrslam.

Forskriften gjelder også tømme- og behandlingsgebyr.

§ 2.Definisjoner 

Mindre renseinnretninger og tette tanker: Alle typer innretninger som har som formål å samle opp og/eller rense sanitært avløpsvann og gråvann fra en eller flere eiendommer som ikke er tilknyttet et kommunalt avløpsrenseanlegg. 

Sanitært avløpsvann: Avløp fra husholdning og næringsvirksomhet hvor vannklosett er tilkoblet. 

Gråvann: Tilsvarer sanitært avløpsvann hvor avløp fra vannklosett ikke er tilkoblet. 

Tørrslam: Slam som er tørkebehandlet (høy tørrstoffprosent). 

Abonnent: Eier/fester av eiendom som omfattes av den kommunale tømmeordning.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i Matrikkelen (tinglyst), men der festeren eier de bygninger som er plassert på tomten, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. for næring kan annen en eiendomseier/fester være abonnent etter avtale med kommunen. 

Tømmer: Firma eller firmaets representant som tømmer anlegg på vegne av kommunen.

Kap. 2. Tømming av slam fra slamavskiller mv.

§ 3.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er gjort tilgjengelig for tømming med tømmebil. Overdekking av kumlokk med snø, is, jord, o.l. skal fjernes av abonnenten før tømming kan utføres.

Alle slamavskillere og tette tanker skal ha kjørbar adkomstvei for tømmebil i annonsert tømmeperiode. Tømmebil skal uten hindringer kunne manøvreres; det skal om vinteren være brøytet og ev. strødd; om sommeren skal adkomstvei være ryddet for trær, busker og kratt.

Statens Vegvesens vegnormal Håndbok N 100 for lastebil (kjøretøytype L) legges til grunn for definisjon av kjørbar adkomstvei.

Ved tvist om hvorvidt en vei er kjørbar etter ovenstående, er kommunens syn avgjørende.

Dersom tømming ikke kan foretas som følge av brudd på abonnentens plikter, vil abonnenten bli fakturert et oppmøtegebyr.

I tilfeller hvor tømming ikke kan gjennomføres, vil abonnent få beskjed om dette. Abonnenten plikter, innen 2 uker fra mottatt beskjed, å avtale dato for ny tømming.

Abonnenten plikter å sørge for tilstrekkelig tømming av eget anlegg.

§ 4.Kommunens plikter

Varsel om tømming gis gjennom kommunens nettside, presse eller på annen måte kommunen finner hensiktsmessig.

Kommunen er ansvarlig for forhold mellom tømmer og abonnent. Kommunen plikter å organisere og følge opp tømmeordningen. Ved tvist er kommunens syn avgjørende.

§ 5.Tømming av anlegg

Alle eiendommer med private avløpsløsninger skal foreta nødvendig tømminger av slamutskillere og/eller tanker for å opprettholde en riktig drift av avløpsanlegget. Det er abonnentens ansvar å påse at anlegget oppfyller kravet i den enkeltes utslippstillatelse og påse at avløpsanlegget får en riktig tømmefrekvens. Hva som er inkludert i kommunal tømming av private slamutskillere og/eller tanker vil fremkomme av kommunens gebyrregulativ.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig tømmeutstyr på eiendommen.

Tømming skal utføres slik at beboere ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand; grinder, porter og dører skal lukkes og eventuelt låses.

Tørrslam tømmes av servicepersonell ved pålagt servicebesøk i henhold til forskriftsmessig godkjenning av anleggstypen. Tørrslam leveres til godkjent mottak.

§ 6.Unntak

Eiendom som av særskilte grunner ikke produserer avløp over lengre periode enn 6 måneder, kan etter søknad innvilges midlertidig fritak fra ordningen beskrevet i § 5. Anlegg som ikke skal være i drift skal tømmes. Eier skal gi beskjed til kommunen uten ubegrunnet opphold om endringer i bruksforhold av eiendommen.

Som vilkår for midlertidig fritak kan kommunen kreve plombering av innvendig stoppekran. Eier skal betale for plomberingen, og ingen andre enn kommunen har rett til å bryte plomberingen.

Fritak for gebyr for utført tømming innvilges ikke jf. § 3 femte ledd.

§ 7.Opphør av tømming

Ved tilkobling til kommunalt avløpsnett, riving av bygning eller annet som fører til permanent opphør av tømming, skal abonnent sørge for sluttømming og sanering av avløpsanlegget.

Kap. 3. Gebyr for tømming og behandling av slam

§ 8.Gebyr

Årsgebyret skal dekke kommunens kostnader for tjenesten. Kostnadene omfatter administrasjon, tømming av slam samt behandling av slam ved kommunens renseanlegg og videre sluttbehandling. Gebyrsatsene fremkommer av kommunens gebyrregulativ.

Abonnenten faktureres et oppmøtegebyr som fremkommer av kommunens gebyrregulativ dersom tømming ikke kan foretas.

Ved flere eiendommer tilknyttet samme minirenseanlegg kan disse søke om å bli behandlet som en abonnent etter denne forskrift og tilhørende gebyrregulativ.

Fakturering av tømmegebyr fordeles over det antall terminer som fremkommer av kommunens gebyrregulativ.

§ 9.Hvem skal betale gebyr

Abonnenten skal betale et årlig gebyr til kommunen. Gebyrets størrelse fastsettes av kommunestyret.

§ 10.Innkreving av gebyr

Gebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av gebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane, § 26 og § 27 tilsvarende.

Kap. 4. Avsluttende bestemmelser

§ 11.Sanksjoner

Dersom slamanlegg er overfylte eller ikke tilgjengelige for tømming i henhold til bestemmelsene, vil det bli gitt melding fra kommunen om at dette må rettes. Der kommunen mener det kan oppstå helsemessig eller forurensningsmessig fare, kan kommunen sørge for ekstra tømming av anlegget til abonnentens kostnad.

Dersom avløpsanlegget etter melding fortsatt ikke er tilgjengelig for tømming, kan kommunen for abonnentens kostnad iverksette tiltak for å gjøre avløpsanlegget tilgjengelig.

§ 12.Klage

Enkeltvedtak fattet etter denne forskrift kan påklages til kommunen i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Gebyrstørrelsen regnes som forskrift og kan ikke påklages jf. forvaltningslovens § 2 første ledd.

§ 13.Straff

Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter forurensningslovens § 79 annet ledd.

§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017. Samtidig oppheves vedtekter 21. mars 19961 for tømming av slam fra septiktanker, slamavskillere m.v., Aurskog-Høland kommune, Akershus.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.