Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, mindre enn 50 pe, Horten kommune, Vestfold

DatoFOR-2016-06-20-969
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forHorten kommune, Vestfold
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort18.08.2016   kl. 11.10
KorttittelForskrift om utslipp av sanitært avløpsvann, Horten

Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre 20. juni 2016 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9. 

Denne forskriften har hjemmel i forurensningsforskriftens § 12-6, og erstatter kravene i forurensningsforskriftens § 12-7 til og med § 12-13. For øvrig gjelder bestemmelsene i forurensningsforskriften.

§ 1.Formål

Formål med forskriften er å redusere forurensningsbidraget fra mindre avløpsanlegg, for å etterkomme gjeldende utslippskrav (§ 6) og ivareta hensynet til resipient. Forskriften setter krav til renseløsninger knyttet til eksisterende, vesentlig økning, nye avløpsanlegg og forvaltningsmessige forhold i Horten kommune.

Hensikten med forskriften er å gi kommunen hjemmel for å sette krav til nye utslipp og pålegge nødvendig forbedring av eksisterende utslipp.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter med innlagt vann, som ikke er tilkoblet kommunalt ledningsnett, og hvor utslippet ikke overstiger 50 pe.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp.

For bygninger som kun slipper ut gråvann, gjelder forskriften bare om det er innlagt vann eller der det skal legges inn vann.

§ 3.Forholdet til krav i medhold av andre regler

Forskriften påvirker ikke kommunens myndighet til å regulere arealbruk og avløpsløsninger i henhold til andre regler, for eksempel:

Å stille krav om tilknytning til offentlig avløpsanlegg i henhold til plan- og bygningsloven eller forurensningsloven.

Å avgrense soner og gi regler for omfang og lokalisering av spredt bebyggelse gjennom kommuneplan med bestemmelser.

§ 4.Definisjoner

Definisjoner er gitt i forurensningsforskriftens § 11-3 med følgende tillegg:

a)Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs.
b)Svartvann: avløpsvann fra toaletter og/eller urinaler og lignende.
c)Tot-P: Total fosfor (summen av alle fosforforbindelser P).
d)BOF5: Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann.
e)TKB: Termotolerante koliforme bakterier. Hovedsakelig tarmbakterier, indikator på fersk fekal forurensning.
f)E.coli: Tarmbakterie. Indikator på fersk fekal forurensning.
g)Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, sjø, innsjø, tjern).
h)Renseløsninger: Fellesbegrep for installasjoner med formål å rense avløpsvann.
i)Lukkede infiltrasjonsanlegg: Avløpsanlegg hvor sanitært avløpsvann etter slamavskilling infiltreres i løsmasser i grunnen via infiltrasjonsgrøfter.
j)Filterbedanlegg: Avløpsanlegg bestående av prefabrikkerte kummer og filterbasseng med tilkjørt filtermasse.
k)Jordhaugsinfiltrasjon: Avløpsanlegg hvor sanitært avløpsvann etter slamavskilling infiltreres tilførte masser på terreng og videre ned i stedegne løsmasser.
l)Minirenseanlegg: separat, høygradig typegodkjent renseanlegg. En nedskalert utgave av store konvensjonelle renseanlegg.
m)Minirenseanlegg klasse 1: biologisk og kjemisk rensing.
n)Minirenseanlegg klasse 2: biologisk rensing.
o)Minirenseanlegg klasse 3: kjemisk rensing.
p)Tett tank: Oppsamlingstank for avløpsvann.
q)Gråvannsanlegg: Avløpsanlegg for rensing av gråvann.
r)Sandfilteranlegg: Avløpsanlegg hvor vannet hovedsakelig renses ved vertikal strømning i et filter med tilkjørt masse.
§ 5.Krav til planlegging og prosjektering

Avløpsanlegg skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke er til sjenanse, verken med hensyn til inngrep i naturen, utseende eller lukt.

Avløpsanlegg skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet det ligger.

Avløpsanlegg skal, uten at det medfører uforholdsmessige store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til:

a)avløpsvannets mengde og egenskaper,
b)forebygging av lekkasjer, og
c)begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp.

Vannforsyning og avløpsløsning skal ses i sammenheng, og det skal vurderes om enkeltanlegg eller fellesanlegg for flere eiendommer er mest hensiktsmessig, med tanke på miljøhensyn og infrastruktur for øvrig. Der dette er hensiktsmessig, skal fellesanlegg omsøkes og etableres.

Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN-12566-3 eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Øvrige renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.

Det skal ved prosjektering og utbedring/rehabilitering av infiltrasjonsanlegg utføres grunnundersøkelse av nøytral fagkyndig med hydrogeologisk og avløpsteknisk kompetanse. Det skal dokumenteres at anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. Dokumentasjon skal omfatte grunnundersøkelse og inneholde informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning, og vedlegges søknad om utslipp.

Ved krav om etterrensing og/eller ved utslipp av renset avløpsvann til stedegne løsmasser, skal hydraulisk kapasitet dokumenteres.

Alle avløpsanlegg, med unntak av infiltrasjonsanlegg, skal ha godt tilrettelagt mulighet for prøvetaking av renset avløpsvann (for eksempel prøvetakingskum). Kommunen kan kreve prøvetakingskum ettermontert på eksisterende anlegg.

§ 6.Utslippskrav

Anlegg som slipper ut sanitært avløpsvann skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner.

ForurensningsparameterHøyeste utslippskonsentrasjon
Tot-P< 1,0 mg/l (tilsvarer en renseeffekt på > 90 %)
BOF5< 25 mg/l (tilsvarer en renseeffekt på > 90 %)

Der hvor særskilte brukerinteresser (for eksempel fiske, bading, drikkevann) kan bli berørt av tiltaket, kan kommunen stille krav til utslipp av bakterier (TKB og/eller E.coli).

I særskilte tilfeller kan kommunen stille skjerpede krav.

Dersom det kun slippes ut gråvann, skal gråvannet minimum gjennomgå rensing med renseløsninger som beskrevet i § 8. Utslipp av gråvann er søknadspliktig.

§ 7.Utslippssted

Utslippssted må legges slik at det ikke kommer i konflikt med andre brukerinteresser, slik som uttak for drikkevann, vanningsvann, badeplasser eller rekreasjon.

Utslippet skal, der det er mulig, gå til naturlig infiltrasjon.

Alle overflateresipienter som mottar renset avløpsvann skal ha årssikker vannføring (jf. § 3 i lov om vassdrag og grunnvann).

Utslipp til sjø og ferskvann skal lokaliseres minst 2 meter under laveste vannstand. Kommunen kan ved brukerinteresser sette strengere krav til lengde og dybde på utslippsledning.

§ 8.Renseløsninger for avløp

Avhengig av stedlige forhold og anleggets formål er følgende renseløsninger godkjente:

-Lukkede infiltrasjonsanlegg.
-Jordhauginfiltrasjonsanlegg.
-Filterbedanlegg (konstruert våtmark).
-Minirenseanlegg klasse 2 med kjemisk rensing (med etterpoleringstrinn) eller klasse 1 med biologisk/kjemisk rensing.
-Tett tank for svartvann.
-Prefabrikkerte gråvannsanlegg.
-Sandfilteranlegg for gråvann.

Denne listen er ikke uttømmende, og andre løsninger som dokumenterer overholdelse av rensekrav i § 6, kan etter søknad godkjennes.

§ 9.Krav til drift og vedlikehold

Slamavskillere og tette tanker skal tømmes regelmessig i kommunal regi. Hyppigere tømminger skal utføres av kommunal/godkjent renovatør og bekostes av anleggseier, jf. forskrift 10. juni 1996 nr. 629 om tømming av slamavskillere, privet, tette tanker, fettavskillere m.v. og for gebyr, Borre (Horten) kommune, Vestfold. Ettersyn utføres av kommunal renovatør i forbindelse med ordinær tømming, og eventuelle avvik rapporteres til kommunen.

For andre avløpsanlegg krever kommunen skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale mellom anleggseier og firma med nødvendig kompetanse.

Dersom et godkjent foretak er konkurs, eller bringes til opphør av annen årsak, plikter anleggseierne å inngå avtaler med annet godkjent foretak.

Service, vedlikehold og tømming skal som et minimum utføres med følgende tidsintervall:

a.Minirenseanlegg: krav fastsatt av leverandør i serviceavtale.
b.Filterbedanlegg: service 1 gang per år for hytter, 2 ganger per år for boliger.
c.Infiltrasjonsanlegg: service i tilknytning til tømming: hvert 4. år for hytter, hvert 2. år for boliger.
d.Sandfilteranlegg: service i tilknytning til tømming: hvert 4. år for hytter, hvert 2. år for boliger.
e.Tett tank: årlig tømming.
f.Prefabrikkert gråvannsanlegg: service 1 gang per år for hytter, 2 ganger per år for boliger.

Årsrapport for anlegg med service- og vedlikeholdsavtale skal sendes til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Den skal minimum inneholde følgende:

-Kort beskrivelse av anlegget.
-Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer og håndtering av avvik.
-Eventuelle resultater fra analyser.
-Vurderinger av nødvendige utbedringer, herunder utskifting av filtermedium.
§ 10.Tilsyn og kontroll

Kommunen, eller den kommunen bemyndiger, har anledning til å foreta tilsynsbesøk til avløpsanleggene, og kan ta utløpsprøver for kontroll av at rensekravene overholdes. Utløpsprøvene kan tas som enkeltprøver.

§ 11.Eldre utslipp

Utslipp etablert før 1. januar 2007 og som på det tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tids gjeldende regelverk, er ulovlige fra dato for ikrafttredelse. Utslippene kan likevel bestå inntil det gis pålegg om opprydding.

§ 12.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. juli 2016.