Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Rogaland

DatoFOR-2016-06-22-808
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endret
EndrerFOR-2016-05-09-481
Gjelder forRogaland
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-3
Kunngjort30.06.2016   kl. 13.30
KorttittelForskrift om vegliste, Rogaland

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Statens vegvesen Region Vest 22. juni 2016 med heimel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-3 nr. 2 bokstav a.

I

Det er fastsett forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar i Rogaland. Nærare reglar om lovleg vekt og dimensjon er gitt i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy kapittel 5.

Ein pdf-versjon kan lesast her: 

pdf.gif

II

Denne forskrifta gjeld frå 1. juli 2016. Frå same dato er forskrift 9. mai 2016 nr. 481 om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegar, Rogaland, oppheva.