Forskrift om innkreving av finansieringsbidrag til bygging av offentlig veg i Tromsø kommune, Troms

DatoFOR-2016-08-08-1015
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.09.2016
Sist endret
EndrerFOR-2012-07-02-667
Gjelder forTromsø kommune, Troms
HjemmelLOV-1963-06-21-23-§27a
Kunngjort01.09.2016   kl. 14.20
KorttittelForskrift om finansieringsbidrag til veg, Tromsø

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 8. august 2016 med hjemmel i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar (veglova) § 27A.

§ 1.Formål

Denne forskriften gjelder innkreving av lokalt finansieringsbidrag til bygging av offentlig veg i Tromsø kommune i samsvar med Stortingets vedtak (Tromsøpakke 3, trinn 1), jf. Prop.126 S (2015-2016) og Innst.406 S (2015-2016).

§ 2.Definisjoner 

Med finansieringsbidrag menes et særbidrag eksklusive merverdiavgift som legges på omsetning av hver liter drivstoff til motorvogn. 

Med omsetning menes all levering av drivstoff mot vederlag. 

Med drivstoff menes bensin, petroleum, gassolje, solarolje, autodiesel, dieselolje, lett fyringsolje og lignende med unntak av oljer merket i samsvar med Finansdepartementets forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 kap. 3-11.

§ 3.Finansieringsbidragets størrelse

Finansieringsbidragets størrelse fastsettes av Samferdselsdepartementet, jf. vegloven § 27A.

Bidragets størrelse kan endres av Samferdselsdepartementet etter søknad fra styret for Tromsø Veg AS. Søknad fremmes for Statens vegvesen Region nord som etter uttalelser fra kommunen og fylkeskommunen oversender sin vurdering til Vegdirektoratet. Vegdirektoratet gir på bakgrunn av dette en tilråding til Samferdselsdepartementet.

§ 4.Innkreving

Oljeselskapene og andre som omsetter drivstoff i kommunen skal innkreve finansieringsbidraget hos forhandlere og forbrukere. Det innkrevde finansieringsbidraget skal innbetales til Tromsø Veg AS.

Innbetaling av finansieringsbidraget skal skje månedlig med 30 dagers innbetalingsfrist etter innkrevingsmånedens utløp.

§ 5.Refusjon

Busselskaper som driver rutegående passasjertransport i kommunen kan for slik transport etter søknad kreve refusjon for den del av drivstoffprisen som tilsvarer det innbetalte finansieringsbidraget, eksklusiv merverdiavgift av finansieringsbidraget.

I nærmere avgrensede områder av kommunen hvor omsetningen av drivstoff er begrenset, kan den enkelte forhandler søke om tilsvarende refusjon som etter første ledd, inkludert merverdiavgift av finansieringsbidraget. Rett til refusjon etter dette ledd kan tilbakekalles dersom omsetningen øker vesentlig eller forholdene ellers endrer seg.

Tromsø Veg AS treffer vedtak etter at kommunen, fylkeskommunen og Norsk Petroleumsinstitutt har uttalt seg.

§ 6.Klage

Vedtak etter § 5 kan påklages til Statens vegvesen Region nord i medhold av forvaltningslovens kap. VI. Klagefristen er tre uker etter at underretning om vedtaket er kommet fram. Klagen inngis til Tromsø Veg AS.

§ 7.Administrasjon

Tromsø Veg AS er administrativt ansvarlig for forvaltningen av de midler som innbetales som finansieringsbidrag.

Det inngås særskilt avtale mellom Samferdselsdepartementet og Tromsø Veg AS.

§ 8.Kontroll

Regiondirektør for tollregion Nord-Norge gis kontrollmyndighet overfor oljeselskapene og andre når det gjelder omsetning av drivstoff, jf. § 2 og § 4.

Bestemmelsen om taushetsplikt i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 12-1 gjelder tilsvarende.

§ 9.Utøvelse av utleggsretten

Statens vegvesen Region nord utøver utleggsretten etter vegloven § 59 nr. 3.

§ 10.Straff

Overtredelse av disse forskrifter straffes etter vegloven § 61 hvis ikke overtredelsen rammes av strengere straffebud.

§ 11.Andre bestemmelser

Tromsø Veg AS kan utarbeide nærmere skriftlige rutiner for gjennomføring av denne forskriften.

§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften gjelder fra 1. september 2016. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 2. juli 2012 nr. 667 om innkreving av finansieringsbidrag til bygging av offentlig veg i Tromsø kommune, Troms.