Endret organisatorisk tilhørighet for Namsfogden i Oslo

DatoFOR-2016-08-26-1010
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort30.08.2016   kl. 12.25
KorttittelEndret organisatorisk tilhørighet for Namsfogden i Oslo

Hjemmel: Fastsatt ved. kgl.res. 26. august 2016 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 16. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Namsfogden i Oslo overføres til Oslo politidistrikt som egen driftsenhet.

Endringen trer i kraft 1. januar 2017.