Forskrift om gebyrregulativ for plan, regulering, byggesak, geodata og landbruk, Sørum kommune, Akershus

DatoFOR-2016-09-07-1060
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse07.09.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forSørum kommune, Akershus
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-2005-06-17-101-§32, FOR-2009-06-26-864-§16, LOV-1997-05-23-31-§7, FOR-2011-12-14-1336, LOV-1981-03-13-6, FOR-2004-06-01-930, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort15.09.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om gebyrregulativ for byggesak mv., Sørum

Hjemmel: Fastsatt av Sørum kommunestyre 7. september 2016 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32, forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 16, lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7, forskrift 14. desember 2011 nr. 1336 om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). 

Sørum kommune har fastsatt gebyrregulativ for plan, regulering, byggesak, geodata og landbruk. Forskriften kan leses i sin helhet på Sørum kommune sine hjemmesider www.sorum.kommune.no.

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 16. desember 20151 om gebyrregulativ, Sørum kommune, Akershus.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.