Forskrift om renovasjon, Hvaler kommune, Østfold

DatoFOR-2016-09-08-1079
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forHvaler kommune, Østfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort22.09.2016   kl. 14.00
KorttittelRenovasjonsforskrift, Hvaler

Hjemmel: Fastsatt av Hvaler kommunestyre 8. september 2016 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 26, § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85.

§ 1.Formål

Sørge for at oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall tar hensyn til miljø, helse og samfunnsøkonomi.

§ 2.Definisjoner 

Abonnent

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den tvungne, kommunale renovasjonsordningen. Dersom eiendommen er festet bort, skal festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Abonnent skal betale renovasjonsgebyr til kommunen. En husholdning tilsvarer en abonnent og skal betale ett renovasjonsgebyr. 

Anneks

Mindre bygning som hører til en større. Bygningen har ikke status som egen boenhet. 

Avfall

Med avfall forstås kasserte gjenstander eller stoffer. Avfall skilles i to hovedfraksjoner; husholdningsavfall og næringsavfall. Disse fraksjonene skilles videre i underfraksjoner som farlig avfall, spesialavfall, papp og papir, glass- og metallemballasje, EE-avfall, plast, m.m. Egenskapen til visse typer avfall gjør at disse defineres innenfor flere underfraksjoner. Et eksempel er enkelte elektroniske produkter som defineres både som EE-avfall og farlig avfall. Avfall som blir igjen etter kildesortering, kalles restavfall. Avfall på avveier kalles her forsøpling. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. 

Boenhet (syn. bruksenhet)

Bolig med kjøkken, bad og oppholdsrom, som er lovlig, bygningsteknisk godkjent og matrikkelført som et sted å bo. Se også husholdning. 

EE-avfall

Elektriske og elektroniske produkter, også hvitevarer. 

Farlig avfall

Avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og derfor ikke skal behandles sammen med annet husholdnings- eller næringsavfall. Om avfallet skal klassifiseres som farlig avfall bestemmes av hvordan avfallet er oppført i EUs avfallskatalog, jamfør vedlegg 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 eller etter særskilte vurderinger av sammensetning og stoffenes egenskaper, jamfør vedlegg 3 i samme forskrift

Spillolje, maling, lim, lakk, impregnert trevirke eldre enn 2003, løsemidler, plantevernmidler, ulike typer kjemikalier, tomme spraybokser, fugepatroner og noen typer EE-avfall er eksempler på avfall som kan defineres som farlig, jamfør avfallsforskriften. Spesialavfall er en vanlig brukt betegnelse for denne type avfall, men er et uklart begrep i det det også kan bety grovavfall. 

Fritidshus

Bolig regulert som sekundærbolig og som ikke er definert som helårsbolig. Regulert bruksformål er ikke helårsbolig, men kun opphold i fritiden, for eksempel hytte. 

Grovavfall

Store gjenstander som avfallskontainerne ikke er laget for å ta imot. Miljøstasjonen tar imot grovavfall. 

Grunneiendom

Fast eiendom som er identifisert med eget gårds- og bruksnummer, eventuelt også feste- eller seksjonsnummer i offentlig eiendomsregister. 

Husholdning

Virksomhet som er knyttet til en boenhet, særlig matlaging og innkjøp og forvaltning av matvarer. Alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke benyttes regelmessig, herunder hytte, fritidshus, langtidsparkert campingvogn osv. defineres her som husholdning. Begrepet er definert for å belyse begrepet husholdningsavfall. Kommunen har bare ansvar for innsamling av avfall fra husholdninger. 

Husholdningsavfall

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger. Det er egne innsamlingskontainere for husholdningsavfall utplassert på flere returpunkter i kommunen. Hver kontainer brukes av flere boenheter. Eierløst avfall i kommunens oppsamlingsenheter på utfartssteder, opparbeidede friluftsområder og sterkt besøkte offentlige steder, er også husholdningsavfall. 

Kildesortering

Med kildesortering forstås i denne forskrift at abonnenten holder atskilt nærmere bestemte fraksjoner i avfallet og behandler eller leverer disse etter nærmere fastsatte regler. 

Kjørbar vei

Som kjørbar vei regnes vei som har tilfredsstillende snuplass/vendehammer for renovasjonskjøretøy, eller gjennomkjøring og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle et renovasjonskjøretøy med akseltrykk 10 tonn. Kjørevei skal ha veibredde minimum 3 meter, ha fri høyde på minst 4,5 meter og maksimal stigning under 10 %. 

Miljøstasjon

Betjent avfallsmottak for kildesortert og blandet avfall fra en ubestemt gruppe abonnenter/brukere, tilgjengelig for alle kommunens husholdningsabonnenter. En miljøstasjon skal legge til rette for at fraksjoner som ikke hentes av renovatør, kan leveres inn her. Store gjenstander, trevirke og farlig avfall er eksempler på slike fraksjoner. 

Næringsavfall

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner eller næringseiendommer. Det avgjørende vil være om det rent faktisk drives virksomhet på stedet. Det er ikke nødvendig at virksomhetene har et økonomisk formål eller om en juridisk enhet har adresse på stedet. Avfall fra småbåthavner (marina) og campingplasser er således næringsavfall. 

Oppsamlingsenhet

Kontainer. 

Renovasjonskjøretøy

Med renovasjonskjøretøy menes 2-akslet lastebil med komprimatorpåbygg beregnet for avfall. 

Renovasjonsteknisk plan

Dokument som viser hvordan oppsamling og henting av husholdningsavfall planlegges utført i et reguleringsområde eller for en grunneiendom. 

Restavfall

Avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering av hovedfraksjonene husholdningsavfall og næringsavfall. 

Returpunkt

Lokalt ubetjent oppsamlingssted, også kalt hentested eller kontainerplass, hvor publikum kan levere en eller flere avfallsfraksjoner, bestemt av kommunen, for eksempel glass- og metallemballasje og/eller papp og papir. 

Spesialavfall

Farlig avfall er spesialavfall. Grovavfall er også spesialavfall. Spesialavfall behandles ikke sammen med annet husholdnings- eller næringsavfall. 

Varmkompostering

Biologisk nedbrytning og stabilisering av våtorganisk avfall, dvs. lett nedbrytbart organisk avfall som for eksempel matavfall, løv, planterester og vått husholdningspapir, med luft-, energi- og fuktighetstilgang hvor det frigjøres energi i form av varme, og det skjer formolding.

§ 3.Virkeområde
-Denne forskriften gjelder for alle registrerte grunneiendommer i Hvaler kommune, og der det oppstår husholdningsavfall.
-Alle typer boliger, helårs-, fritidsboliger og lignende, med privat husholdning er pålagt å delta i kommunal renovasjonsordning.
-Forskriften omhandler abonnentenes plikt til å sortere og oppbevare avfall og kommunens ansvar for innsamling, transport, behandling og avhending av husholdningsavfall i medhold av forurensningsloven.
-Farlig avfall fra private husholdninger, offentlige virksomheter og næringsvirksomheter reguleres av denne forskrift. Kommunen drifter bemannet stasjonært mottak av farlig avfall, jamfør avfallsforskriften § 11-10.
-Næringseiendommer og offentlige steder hvor det oppstår næringsavfall omfattes av denne forskrift.
-Renovasjonsordningen er tvungen.
-Renovasjonsordningen er en helårstjeneste, også for abonnenter med fritidsbolig.
-Kommunen har ansvaret for renovasjon, men kan delegere oppgaver til private. Kommunen er fri til å endre eller etablere nye sorterings- og avfallsløsninger.
-Septik og slam er ikke regulert i denne forskriften.
-Forskriften hjemler renovasjonsgebyr for abonnenter i renovasjonsordningen.
-Kommunen skal gjennomføre forskriftens bestemmelser.
§ 4.Unntak

Kommunen kan unnta bestemte områder og etter søknad også bestemte eiendommer fra denne forskriften. Skriftlig søknad om helt eller delvis fritak fra deltakelse i renovasjonsordningen skal eventuelt sendes til Hvaler kommune.

§ 5.Abonnentens plikter

Abonnent plikter å betale renovasjonsgebyr.

Ved endringer i abonnementsforholdet skal kommunen varsles uten ugrunnet opphold.

Abonnenten skal bruke oppsamlingsenhetene i samsvar med denne forskriften.

Den enkelte abonnent må selv bringe sitt avfall til en av de utplasserte kommunale oppsamlingsenheter (kontainer/beholder). Ved returpunkter med kontainere for ulike fraksjoner av husholdningsavfall, eksempelvis glass- og metallemballasje og papp og papir, skal abonnenten sortere avfallet sitt.

Flytende avfall, varm aske, dyrekadaver, eksplosive eller selvantennende stoffer, spraybokser, sprøytespisser, skalpeller og annet smittefarlig avfall, større metallgjenstander, hvitevarer, møbler, stein jord, sand og grus, bygningsavfall, trevirke og hageavfall plikter eier selv å samle inn, sortere, oppbevare og bringe fram til godkjent mottak for dette. Grovavfall (store gjenstander) skal leveres mottaksanlegg. Avfall med konfidensielt innhold har eier ansvar for å makulere.

Abonnentene er ansvarlige for skader på oppsamlingsenhetene som beviselig skyldes deres feilaktige bruk, hærverk e.l. Reparasjon eller utskiftning som følge av dette, må de selv bekoste.

Dersom det oppstår skader på renovatøren eller materiellet, og disse skader beviselig kan tilbakeføres til misbruk av renovasjonsordningen fra abonnentens side, kan abonnenten bli erstatningspliktig.

Avfallsfraksjoner skal sorteres og legges i den enhet som er bestemt til det. Ved utilstrekkelig sortering eller forsøpling på egen eiendom, kan kommunen besørge ettersortering, opprydding eller annet nødvendig arbeid utført for abonnentens regning.

Den som driver næringsvirksomhet skal ha organisert oppsamling, tømming og transport av avfall som oppstår som følge av dette (næringsavfall). Vedkommende skal levere avfallet til godkjent mottakssted eller ha avtale med kommunen om dette. Ved forsøpling som følge av virksomheten, skal vedkommende rydde opp. Forrige ledd gjelder tilsvarende.

Ingen kan samle inn husholdningsavfall fra boenheter i Hvaler kommune uten godkjenning fra kommunen.

Å hensette avfall utenfor oppsamlingsenhet eller grave ned avfall som forsøpler miljøet er forbudt. Ved full kontainer skal kommunen kontaktes.

§ 6.Kommunens plikter

Kommunen skal informere, legge til rette og sørge for at abonnentene til enhver tid har et miljømessig, hygienisk forsvarlig og effektivt tilbud om å få sortert og levert husholdningsavfallet sitt. Kommunen kan sette tjenesten ut på anbud, men er likevel ansvarlig for tjenesten.

I Hvaler kommune er det ikke organisert oppsamling ved boenhetene, men felles hente-/returpunkt med kontainere. Ved et returpunkt skal det i det minste være oppsamlingskontainer for husholdningsavfall. Enkelte returpunkter har flere kontainere for at abonnent skal kunne sortere husholdningsavfallet sitt i ulike fraksjoner.

Kommunen har ansvar for å vedlikeholde oppsamlingsenhetene, men avgjør selv når det er nødvendig å reparere eller fornye dem. Kommunen skal passe på at bruken og plasseringen av oppsamlingsenhetene skjer i samsvar med denne forskriften. Ved tips om overfylte enheter, skal kommunen straks tømme disse, alternativt sette ut en ekstra, tom enhet. Kommunen har ansvar for å rydde unna snø og strø ved behov for å gjøre oppsamlingsenhetene tilgjengelig.

Ved Sandbakken miljøstasjon skal brukere kunne sortere avfallet i de fraksjoner som er beskrevet i avfallsforskriften, for eksempel EE-produkter eller farlig avfall. Kommunen har plikt til å informere om dette.

Kommunen skal deklarere farlig avfall på eget skjema og for øvrig følge regelverkets bestemmelser for oppbevaring, merking og håndtering av slikt avfall.

Kommunen skal sette opp og tømme avfallsbeholdere på utfartssteder og andre sterkt besøkte offentlige steder. I tilknytning til tømming plikter kommunen å rydde opp ved returpunkter og langs egne veier og friluftsområder etter forsøpling, så langt dette ikke påhviler noen etter § 35 i forurensningsloven.

Renovasjon og tilhørende bestemmelser skal i alle deler og til enhver tid være slik at sentrale myndigheters og den kommunale helsemyndighets krav til hygienisk avfallshåndtering blir oppfylt.

Helsemyndighetene i kommunen har et selvstendig ansvar for å se til at helseforskriftene om oppbevaring av avfall følges, og kan på eget grunnlag sette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

§ 7.Krav til oppsamlingsenhetene

Ved hentepunkter kan tilbudet av oppsamlingsenheter variere. Noen steder kan det være enheter for flere avfallsfraksjoner, for eksempel glass- og metallemballasje og papp og papir. Andre steder er det kun oppsamlingsenhet for restavfall fra husholdningene.

Oppsamlingsenhetene eies av kommunen. De skal være av en slik beskaffenhet at brukerne ikke skades ved tiltenkt bruk. Avfallet skal sikres mot rotter og andre skadedyr og ikke føre til hygieniske ulemper. Utformingen av oppsamlingsenhetene bestemmes av kommunen.

§ 8.Plassering av oppsamlingsenheter og krav til vei

Kommunen bestemmer hvor oppsamlingsenhetene skal stå. For at kommunen skal kunne gjennomføre lovpålagt avfallsinnsamling, må grunneier stille nødvendig grunn til disposisjon og:

-sørge for at vei er kjørbar. Kommunen avgjør om veien er kjørbar (se for øvrig under definisjoner)
-langs veien må det ikke være greiner eller annet som kan hindre renovasjonsbilen. Dersom kommunens pålegg om beskjæring av vegetasjon innen en bestemt frist ikke etterkommes, kan kommunen foreta slik beskjæring på grunneiers bekostning.
-Om vinteren må veien og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig sandstrødd. Ved tvist om hvor vidt en privat vei er kjørbar etter ovenstående, er kommunens syn avgjørende.
-Plasseringen av utstyret må være slik at abonnenter og renovatør til enhver tid ikke hindres av snø, vann eller andre sperringer.
§ 9.Bruk av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenhetene må kun brukes til oppsamling av husholdningsavfall. Enheter hvor kildesortert avfall kastes, skal kun inneholde den type avfall som enheten er merket med.

Kommunen er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med forskriftene.

Abonnent må selv levere farlig avfall på miljøstasjon, Sandbakken.

§ 10.Innsamling av husholdningsavfall

Avfallet hentes rutinemessig etter den tømmerutine som kommunen bestemmer. Kommunen kan bestemme en annen tømmehyppighet.

Innsamlingen skal foretas slik at beboerne og andre ikke unødig sjeneres av støv, lukt eller støy. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller skitner til plass eller vei.

§ 11.Omfang av renovasjonsordningen for hytter, fritidshus og lignende

I Hvaler kommune er det tvungen renovasjonsordning som omfatter hytter og fritidshus og andre bygg som nyttes som fritidshus. Renovasjonsordningen gjelder hele året. Kompostavtale med kommunen er imidlertid frivillig og et tilbud til fastboende, men også eiere av fritidshus.

Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 12.Kompostering

Kommunen ønsker å redusere avfallsmengden og øke gjenvinningsgraden i tråd med forurensningslovens § 34. Abonnenter i Hvaler kommune kan derfor inngå avtale med kommunen om å få kompostere sitt våtorganiske avfall fra egen husholdning. Å inngå avtale er frivillig, men avtalen har vilkår som må følges for at den skal være gyldig. Vilkårene er beskrevet i søknad om avtale. Alle vilkår må være oppfylt for at avtalen skal være gyldig. Søknaden blir omgjort til avtalekontrakt i det den eventuelt godkjennes og underskrives av begge parter.

Kommunen kan føre uanmeldt kontroll med at avtalen etterleves og annullere avtalen ved mislighold. Annullering av avtale betyr endret renovasjonsavgift for abonnenten, hvor innrømmet rabatt i renovasjonsavgiften opphører. Endring i avgiften er vedtak og skal følge forvaltningsregler for saksbehandling. Annullering av avtale skal derfor varsles og vedtak fattes. Vedtak om annullering kan påklages.

Tilbud om kompostavtale og reduksjon i renovasjonsgebyr kan opphøre hvis kommunen bestemmer. Ved eventuell innføring av nye ordninger for våtorganisk avfall, kan for eksempel dette være aktuelt. Kommunen kan også bringe avtale og dertil hørende rabatt i avgiften til opphør for:

-bestemte kategorier boenheter, for eksempel hytter og fritidshus
-bestemte typer kompostbeholdere
-Bestemte komposteringsordninger, for eksempel felleskompostering.

Hageavfall bør komposteres i egen hage eller leveres til egen mottaksplass for hageavfall. Kompostering av hageavfall holdes utenfor kompostavtalen.

Å brenne hageavfall og annet avfall er forbudt i tiden 15. april–15. september, og kan bare skje etter spesifikk tillatelse fra brannsjefen (jamfør forskrift 10. mai 2012 nr. 425 om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Hvaler kommune, Østfold).

§ 13.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal renovasjonsordning. Kommunen har ikke ansvar for innsamling av næringsavfall. Produsent har ansvar for handteringa av avfall fra næring. Kommunen kan imidlertid kontrollere om håndtering av slikt avfall er reglementert, jamfør forurensingsloven § 48.

Næringsavfall er ikke husholdningsavfall og må skilles fysisk fra dette der det oppstår. Det er ikke et konkret skille mellom næringsavfall og husholdningsavfall, og tvilstilfeller kan derfor oppstå. Nærmere grensedragning mellom avfallstypene avgjøres av kommunen.

For næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfall, kan Hvaler kommune tilby innsamling sammen med husholdningsavfallet i henhold til eget betalingsregulativ.

Farlig avfall skal skilles fra øvrig husholdningsavfall og ikke kastes i oppsamlingskontainer. Abonnenten plikter å vurdere hva som er farlig avfall, jamfør avfallsforskriften § 11-2, 3. ledd. Avfallet skal leveres i originalemballasjen, hvis ikke må emballasjen merkes med innhold.

Eier av disse typer avfall plikter å bringe avfallet til godkjent miljøstasjon, jamfør avfallsforskriften § 11-5, 8. Næringsvirksomheter må deklarere avfallet ved levering til miljøstasjonen.

§ 14.Renovasjonsgebyr

Gebyr skal betales av den som eier eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Hver enkelt abonnent betaler et gebyr som tilsvarer de utgifter kommunen har til innsamling, transport, behandling og deponering av avfall.

Gebyr kan også kreves ved levering av avfall direkte til mottaks- og behandlingsanlegg.

Renovasjonsgebyr for lovpålagt kommunal renovasjonsordning fastsettes årlig av kommunestyret. Beregning av gebyr skal skje etter selvkostprinsippet, hvor totale kostnader skal dekkes, men uten at det oppstår overskudd. Kommunen kan differensiere gebyrene. Etter søknad kan kommunen frita eiere av bestemte eiendommer fra gebyrplikt. Endring i gebyret skal følge forvaltningsregler for vedtak.

Ved registrering av ny abonnent, blir renovasjonsgebyr regnet fra og med påfølgende termin. For nybygg gjelder at ny abonnent registreres når midlertidig brukstillatelse gis. Ved søknad om å endre abonnementet, skjer likeledes endringen fra og med påfølgende termin etter at søknaden er godkjent. Endringer i abonnementsforholdet, som nedriving, brann m.m., skal meldes skriftlig til kommunen. Ved eierskifte skjer dette ved tinglysning og behøves ikke å melde. Kompostavtale gjelder for eier og følger ikke med ved salg av eiendom, jamfør vilkår i kompostavtale.

Abonnenter som kan dokumentere at en bolig står ubebodd som følge av sykdom eller omplassering på aldershjem, vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret i 1 kalenderår av gangen. For eventuelt å få forlenget fritaket, må det derfor søkes kommunen om dette hvert år. Søknaden må være poststemplet før 31. desember for å få fritak året etter. Hvis søknaden er poststemplet i det året søknaden gjelder for, får du fritak fra kvartalet etter at søknaden er godkjent. Hvis du for eksempel sender søknaden i januar, går du glipp av gebyrfritak 1. kvartal. Denne informasjonen skal også ligge på kommunens hjemmeside. Andre særskilte årsaker til at en bolig står ubebodd over lenger tid, kan gi fritak for renovasjonsgebyr etter individuell vurdering.

Renovasjonsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av renovasjonsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunen § 26 og § 27. 

Kriterier for å fastsette renovasjonsgebyret 

Eneboliger/rekkehus

Ett abonnement pr. husholdning. Eiendom med bolighus skal ha ett abonnement og dermed betale ett renovasjonsgebyr. Ved utleie av boenheter i bolighuset eller på eiendommen, må det tegnes ett ekstra abonnement for hver enhet. Det forutsettes at boenheten er lovlig, med andre ord bygningsteknisk godkjent og matrikkelført som et sted å bo. 

Hybelhus

Ett abonnement pr. kjøkken, med tilhørende hybler. 

Leilighetsbygg

Ett abonnement pr. leilighet. 

Hytte og lignende

Eiendom med hytte/fritidshus, med tilhørende anneks, betaler ett renovasjonsgebyr.

To eller flere hytter plassert på hver sin utskilte eiendom betaler hvert sitt gebyr, selv om de eies av samme eier.

Eiendom med utleiehytter/utleieenheter betaler ett gebyr pr. hytte/enhet.

Langtidsparkert campingvogn (over 3 måneder i året), som har hyttelignende funksjon, genererer ett renovasjonsgebyr. Avfall fra disse vurderes i all hovedsak ikke å ha sitt opphav i den virksomheten som feriesenteret (campingplassen) driver og er derfor husholdningsavfall. Vogna er eid av privatpersoner, som nytter den som ei hytte, og som under bruken genererer avfall som etter sin art ikke skiller seg fra avfall ved alminnelig hyttebruk. Den ansvarlige for renovasjonsgebyret er grunneier, jamfør forurensningsloven § 34 fjerde ledd første punktum. 

Næringseiendom og offentlig eiendom

Eiendom med næringsavfall skal ikke betale renovasjonsgebyr, da avfallet ikke inngår i innsamlingsordningen. Unntak er når vedkommende har særavtale med kommunen om innsamling.

§ 15.Renovasjonsteknisk plan
a)Plikt til renovasjonsteknisk plan

Enhver som fremmer forslag til reguleringsplan i kommunen, plikter å utarbeide en renovasjonsteknisk plan for det området planforslaget omfatter. Planen skal godkjennes av Hvaler kommune.

Ansvarlig søker for søknader om tillatelse til bygging eller fradeling av grunneiendom plikter å legge fram renovasjonsteknisk plan for den eller de eiendommer som søknaden gjelder.

b)Omfang og innhold i renovasjonsteknisk plan

En renovasjonsteknisk plan skal vise hvordan oppsamling og innsamling av avfall skal løses for planområdet, samt hvordan andre eiendommer eventuelt berøres. Kart eller tegning med beskrivende tekst skal brukes til å vise dette.

Planen skal ha med følgende:

1.Avfallskategorier i driftsperioden (husholdnings-/næringsavfall)
2.Tekniske løsninger for oppsamling (type beholder), samt dimensjonering av disse, jamfør § 7
3.Plassering av oppsamlingsenheter, dvs. hentested/returpunkt
4.Mulighet til seinere å utvide ved eventuelt flere/større oppsamlingsenheter
5.Adkomst og stoppested for renovasjonsbil (målsatt vendehammer etc.)
6.Stedfestede plikter og rettigheter (servitutter) som er relevant for renovasjon
7.Hvordan nabo- og gjenboereiendommer berøres av foreslåtte løsning.

Adgangen til å stille slike krav er begrenset til de tilfeller der dette er nødvendig for å sikre at arealbruk og bebyggelse tilrettelegges slik at det blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet, jamfør plan- og bygningsloven § 1-1 og § 12-1.

Krav om at utbygger skal bekoste hele eller deler av områdets infrastruktur for husholdningsavfall må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang, jamfør plan- og bygningsloven § 17-3.

§ 16.Klage

Enkeltvedtak som er fattet av kommunen i medhold av denne forskriften, kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28.

§ 17.Straff

Overtredelse av denne forskriften kan straffes med bøter etter forurensningsloven § 79, annet ledd.

§ 18.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017. Samtidig oppheves forskrift 7. november 19901 for innsamling av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og avfallsgebyr, Hvaler kommune, Østfold.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.