Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Skiptvet kommune, Østfold

DatoFOR-2016-09-13-1081
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.10.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkiptvet kommune, Østfold
HjemmelLOV-2012-03-16-12, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort22.09.2016   kl. 14.00
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Skiptvet

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skiptvet kommunestyre 13. september 2016 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16.

1. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

a)Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg
b)Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer
c)Forskrift 13. september 2016 nr. 1081 om vann- og avløpsgebyrer i Skiptvet kommune (dette dokumentet)
d)Øvrige dokumenter:
-Betalingsregulativ for Skiptvet kommune.
§ 1-1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 1-2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 1-3.

§ 1-3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Abonnent: Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller festenummer eller seksjonsnummer, som er tilknyttet kommunens vannforsynings- og//eller avløpsanlegg, eller som er godkjent eller krevd tilknyttet.

Videre gjelder det for fester av eiendom der festeavtalen ikke er tinglyst, men der festeren eier de på eiendom plasserte bygninger, og utøver festerett slik det fremgår av lov om tomtefeste.

b)Bruksareal (BRA): Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er registrert i Matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS 3940.
c)Boenhet: Bolig eller fritidsbolig med ett eller flere rom, separat inngang kjøkken og/eller bad. Har enheten felles trappeoppgang/inngang med den andre boenheten, vil den regnes som separat dersom det er egen inngang innenfor hovedinngangen.
d)Stipulert forbruk: Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal eller gjennomsnitt forbruk de siste 5 år.
e)Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.
§ 1-4.Gebyrtyper

Gebyrtypene er:

a)Engangsgebyr for tilknytning for henholdsvis vann og avløp
b)Årsgebyr for henholdsvis vann og avløp
c)Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler
d)Gebyr for manglende avlesing av vannmåler
e)Gebyr for kalibrering av vannmåler
f)Gebyr for måleleie.
§ 1-5.Innkreving av gebyrer, jf. lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 6

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med lovpant i eiendommen etter panteloven § 6-1. Både årsgebyr og engangsgebyr for tilknytning er tvangsgrunnlag for utlegg. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter reglene for innkreving av skatt.

§ 1-6.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av rådmannen. Myndigheten kan videredelegeres.

§ 1-7.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak kan påklages. Klage sendes den instans som har fattet vedtaket.

§ 1-8.Betalingsregulativ

Vedtak om gebyrenes størrelse (betalingsregulativet) er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5 og forvaltningsloven kapittel VII. Satsene oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

§ 1-9.Ansvar og innbetaling
a)Generelt

Abonnenten har ansvar for betaling av engangsgebyr for tilknytning og årsgebyr.

Abonnenten skal melde endringer i abonnentsforholdet til kommunen, og betaler årsgebyr som tidligere inntil kommunen har mottatt melding om endring.

Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes normalt ikke.

b)Engangsgebyr for tilknytning

Ved fastsettelse av engangsgebyr for tilknytning skal gjeldende gebyrsats da kommunen mottok komplett byggesøknad eller søknad om tilknytning legges til grunn. For eksisterende bygg betales tilknytningsgebyr etter gjeldende sats på det tidspunktet krav om godkjent tilknytning fremsettes.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledningsnett. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

c)Årsgebyr

Årsgebyrene innkreves på felles faktura og fordeles over minst 2 terminer pr. år.

Avlesning av målt vannforbruk foretas hvert år. Årsgebyret betales à konto basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plugget er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal være utført i henhold til kommunens VA-norm, jf. standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske bestemmelser.

Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for årsgebyret. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for forbruksdelen av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.

2. Engangsgebyr for tilknytning

§ 2-1.Gebyrplikt

Engangsgebyr for tilknytning skal betales i følgende tilfeller:

a)Nybygg
b)Eksisterende bygg som tilknyttes eller som kommunen krever tilknyttet.
§ 2-2.Utforming av gebyret

Engangsgebyret fastsettes med en fast sats pr boenhet/næringsenhet. Satsen reguleres årlig i betalingsregulativet for Skiptvet kommune.

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye/lave kostnader.

3. Årsgebyr

§ 3-1.Gebyrplikt

Alle abonnenter som er tilknyttet eller kommunen har krevd tilknyttet kommunalt vann- og avløpsanlegg, plikter å betale årsgebyr. For nybygg blir fastavgifter og forbruk beregnet fra den dato midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger.

Vannforbruket til sprinkleranlegg er ikke gebyrpliktig.

§ 3-2.Utforming av gebyrene

Det beregnes årsgebyr for henholdsvis vannforsyning og avløp etter en todelt gebyrmodell med et fastledd og en forbruksdel.

For abonnenter med vannmåler beregnes fastleddet ut i fra dimensjonen på vannmåleren. For abonnenter uten vannmåler beregnes fastleddet ut i fra antall boenheter.

§ 3-3.Betaling etter målt forbruk

For alle eiendommer skal det installeres vannmåler eid av Skiptvet kommune. Vannmåleren gir grunnlag for forbruksdelen av årsgebyret for vann og avløp. Kommunen kan likevel i det enkelte tilfelle tillate eller kreve betaling etter stipulert forbruk.

Stipulert forbruk fastsettes på basis av bruksareal i henhold til NS-3940 eller bestemmes ut i fra historisk forbruk for abonnenten.

Der det ikke er mulig å måle forbruket hos den enkelte abonnent, eller det ikke finnes gjennomsnittstall for forbruk de siste 5 år, beregnes forbruksdel basert på beregning av bruksareal i henhold til NS-3940, og pris pr. m³ . Omregningsfaktor for stipulert forbruk (m³ /m² ) defineres i gebyrregulativet.

§ 3-4.Beregning av gebyr

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde er lik vannmengde, med følgende unntak:

a)Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte eller stipulerte vannforbruk, kan årsgebyret for avløp etter særskilt avtale baseres på målt eller stipulert avløpsmengde (utslipp).
b)For avløpsvann som avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan kommunen fastsette et tillegg til avløpsgebyret til dekning av merkostnadene. I slike tilfeller inngås det en separat avtale mellom kommunen og abonnenten.
c)Det betales ikke årsgebyr for avløpsvann som ikke går til kommunens avløpsnett.
§ 3-5.Forbruk på grunn av lekkasjer

Ved unormalt høyt forbruk på grunn av lekkasjer, kreves avgift for maksimalt 3 ganger gjennomsnittsforbruket de 3 foregående år. Maksimalgrensen forutsetter at det ikke er utvist uaktsomhet av abonnenten og at vannlekkasjen blir varslet til kommunen så raskt som mulig.

§ 3-6.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen skal betale årsgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av betalingsregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens Tekniske bestemmelser, jf. 1. Generelle bestemmelser.

Kommunens kostnader i forbindelse med midlertidig tilknytning og tilleggsgebyr faktureres særskilt.

4. Vannmåler

§ 4-1.Installasjon

Kommunen bestemmer:

-hvor mange vannmålere den enkelte abonnenten skal ha
-type, størrelse og plassering
-når måler skal installeres.

Ved oppdeling av eksisterende eiendom med vannmåler i nye boenheter, skal hver av de nye boenhetene ha egen vannmåler og betale gebyr for vann og avløp fastsatt i kommunens betalingsregulativ.

Abonnenter kan samarbeide om felles vannmåler der det vil være uforholdsmessig kostbart å installere egen måler for hver enhet. Årsgebyret fordeles på abonnentene etter reglene i § 1-9 bokstav c), siste ledd.

Pålagt vannmåler for ny eiendom skal være installert senest når det gis brukstillatelse eller eiendommen tas i bruk, og for eksisterende eiendom når den tilknyttes. Unnlates dette skal abonnenten for boligeiendommen betale stipulert årsgebyr etter § 3-3, annet ledd.

§ 4-2.Eierforhold

Vannmåleren er kommunens eiendom dersom ikke annet er avtalt med abonnenten.

§ 4-3.Kostnader

Vannmåler som overfor kommunen skal nyttes som grunnlag for beregning av årsgebyr, bekostes av kommunen. Vannmålere ut over dette bekostes av abonnenten.

Kostnadene forbundet med drift, utskifting og utleie av vannmålere inngår i årsgebyret. Kommunen er kun ansvarlig for å skifte vannmålere som har stoppet pga normal slitasje.

Abonnenten har selv ansvar for installasjon av vannmålere.

§ 4-4.Avlesning av vannmåler

Abonnenten skal lese av vannmåleren så nær fastsatt tidspunkt for avregning som mulig og sende resultatet til kommunen innen fastsatt frist.

Unnlater abonnenten å foreta avlesning, kan kommunen fastsette årsgebyret skjønnsmessig etter purring. Kommunen kan også selv foreta avlesning og kan kreve kostnadene vedrørende dette dekket.

Ved tilfeller der vannet går gjennom en hovedmåler og fordeles videre til en tilknyttet boenhet med måler, skal kun hovedmåler leses av og forbruk beregnes etter målerstand på denne.

§ 4-5.Tilsyn og vedlikehold

Abonnenten skal holde måler lett tilgjengelig for avlesning og tilsyn.

Abonnenten skal føre tilsyn med måler. Blir en måler skadd eller går tapt, skal abonnenten straks melde fra til kommunen. Som skade regnes også at plombering av måler er brutt eller frostskade og lignende. Kommunen kan kreve erstatning for tap eller skade.

Kommunen kan føre tilsyn med måler. Kontrollør fra kommunen skal legitimere seg uoppfordret.

§ 4-6.Nøyaktighetskontroll 

Egenkontroll:

-Kommunen skal veilede abonnentene om egnet metode for egen kontroll av måler 

Enkel kontroll:

-Kontrollen foretas ved at Skiptvet kommune testkjører måleren.
-Både kommunen og abonnenten kan kreve ytterligere nøyaktighetskontroll av måler. 

Utvidet kontroll:

-Krever abonnenten ytterligere nøyaktighetskontroll av måler, skal abonnenten bære kostnadene ved slik kontroll dersom kontrollresultatet ligger innenfor feilmarginen etter § 4-7. I motsatt fall dekker kommunen kostnadene. 

Justering eller utskifting av måleren:

-Dersom målenøyaktigheten ikke er tilfredsstillende, skal måleren justeres eller skiftes ut. Krav om endret måleområde for ny måler skal vurderes.
§ 4-7.Avregning ved feilmåling

Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 5 % for høyt forbruk, har abonnenten krav på tilbakebetaling for feilmålingen. Er plomberingen av måleren brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling.

Tilbakebetalingen regnes fra det tidspunkt feilen må antas å ha oppstått.

Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke.

Viser måleren mer enn 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling etter tilsvarende regler.

§ 4-8.Utskifting og flytting

Er målenøyaktigheten for dårlig, bestemmer kommunen om måleren skal justeres eller skiftes ut. Når vanlig levetid for en måler er nådd, kan kommunen bestemme at måleren skal skiftes ut helt eller delvis.

Kommunen kan kreve flytting av måler som er plassert i strid med kommunens krav til plassering. Abonnenten bekoster slik flytting.

5. Overgangsbestemmelser

§ 5-1.Overgangsbestemmelser for abonnenter uten vannmåler

Abonnenter uten vannmåler skal ha installert vannmåler innen 1. januar 2018.

Fram til måler er installert, betaler abonnenter uten vannmåler etter stipulert forbruk etter reglene i § 3-3.

6. Ikrafttreden mv.

§ 6-1.Ikrafttreden og oppheving av tidligere forskrift

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2016.

Fra samme tidspunkt oppheves Sanitærreglementet fra 19821.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.