Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2016-09-22-1110
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.10.2016
Sist endretFOR-2017-01-20-55 fra 01.02.2017
EndrerFOR-2016-03-17-253
Gjelder forNord-Trøndelag
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-3
Kunngjort29.09.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om vegliste, Nord-Trøndelag

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region midt, 22. september 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av køyretøy § 5-3 nr. 2 bokstav a og b. Endres ved forskrift 20 jan 2017 nr. 55 (i kraft 1 feb 2017).

I

Det er fastsatt forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Nord-Trøndelag. For gjeldende bestemmelser om vekter og dimensjoner vises til forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy kapittel 5.

En pdf-versjon kan leses her:   pdf.gif  

Fra 1 feb 2017 oppheves Modulvogntoglisten jf. forskrift 20 jan 2017 nr. 55.

II

Denne forskriften gjelder fra 1. oktober 2016. Fra samme dato blir forskrift 17. mars 2016 nr. 253 om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Nord-Trøndelag opphevet.