Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Hemnes kommune, Nordland

DatoFOR-2016-09-22-1268
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse03.11.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forHemnes kommune, Nordland
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§3, FOR-2004-06-01-931-§16-1, FOR-2004-06-01-931-§11-4
Kunngjort03.11.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift om VA-gebyr, Hemnes

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Hemnes kommunestyre 22. september 2016 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 og § 11-4.

1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.Generelt

Vann- og avløpstjenestene tilhører kommunens sjølkostområde og finansieres av abonnentene gjennom gebyr på tjenestene. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter. Foruten denne forskrift gjelder Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (Oslo 2008). Viktige bestemmelser er gitt i følgende dokumenter:

1.Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsavgifter
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensing av forurensing, kapittel 16 om kommunale vass- og avløpsgebyr
3.Forskrift 22. september 2016 nr. 1268 om vann- og avløpsgebyr, Hemnes kommune, Nordland (dette dokumentet)
4.Gebyrregulativ for det enkelte år.
§ 1-2.Forskriftens virkeområde og formål

Denne forskriften gjelder for alle kommunens abonnenter og gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 1-3.Definisjoner
a)(Felles) privat stikkledning: Ledning eid av abonnent(er) som knytter dennes/deres sanitærinstallasjoner til kommunalt nett. For vann regnes ledningen fra bygningen til hovedvannledningen inkludert anboringsklave. For avløp og overvann regnes ledningen til hovedledningen inkludert grenrør på denne.
b)Abonnent: Eier eller fester av eiendom som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsanlegg direkte eller gjennom privat stikkledning. En abonnent kan også være en fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken, men der festeren eier bygningene på tomta og utøver festerett slik som det fremgår av tomtefesteloven. For festeavtaler med kort festetid kan det avtales at andre enn fester skal være abonnent. Abonnenten kan være pålagt tilknytning etter plan- og bygningslovens kapittel 27.
c)Abonnement: Avtale mellom abonnenten og kommunen om vann- eller avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitærinstallasjoner, og tilknytning av private vann- og avløpsanlegg til kommunens vann- og avløpsanlegg. Avtalen må ikke være skriftlig. Avtalen kan omfatte tilknytning via privat fellesledning.
d)Eiendom: Fast eiendom registrert som sjølstendig enhet i matrikkelen. Som eiendom regnes også seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner.
e)Bruksenhet: Rom eller samling rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av en bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksrettshaver. En bruksenhet kan være en bygning, flere bygninger eller del av bygning.
f)Bygg: Bygning/byggverk/konstruksjon med eget bygningsnummer i matrikkelen.
g)Fritidsbolig: Bygning som er registrert som fritidsbolig i matrikkelen (bygningstype 161-163).
h)Bruksareal (BRA): Bruksareal for bygg eller fritidsbolig som er registrert i matrikkelen.
i)Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløps- og overvann.
j)Næringsvirksomhet: Ervervsmessig virksomhet.
k)Offentlig virksomhet: Virksomhet drevet av staten, fylkeskommunen eller kommunen.
l)Foreningslokale: Lokale for private sammenslutninger som driver virksomhet som ikke har erverv som formål.
§ 1-4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for kommunens vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning til vann og/eller avløp
-Årsgebyr som deles i et fastledd og et forbruksledd
-Gebyr for vannmåler
-Gebyr for stengning og gjenåpning av vannforsyning.

2. Nærmere om de enkelte gebyr

§ 2-1.Engangsgebyr

Engangsgebyret betales for tilknytning til kommunens vann- og avløpsnett av både bebygd eiendom og ved førstegangsoppføring av bruksenhet. Gebyret beregnes etter to satser.

a)Normal sats: Det betales normal sats når nybygg/tilbygg tilknyttes kommunalt nett uten at det betales refusjon eller annen form for opparbeidingskostnader. Satsen beregnes etter bruksareal. Kommunestyret kan vedta redusert sats for nærmere angitte tomter.
b)Lav sats: Det betales lav sats for tilknytning av eksisterende bygg og anlegg og for nybygg/tilbygg når det er betalt refusjon eller annen form for opparbeidingskostnad for VA-anlegg, og dette er utført etter planer godkjent av kommunen.

For bolighus, borettslag og fritidsbolig betales engangsgebyr for tilknytning per bruksenhet. For tilbygg/påbygg som medfører ny bruksenhet, betales nytt tilknytningsgebyr.

For foreningslokale betales tilknytningsgebyr for en bruksenhet for det arealet som nyttes til formålet.

For offentlig virksomhet og næringsvirksomhet inkludert driftsbygninger på gårdsbruk betales tilknytningsgebyr per bruksenhet. Kontor- og forretningslokaler i boligbygg betaler tilknytningsgebyr for en bruksenhet for areal brukt til formålet.

Gebyrplikten inntrer ved tilknytning.

Størrelsen på gebyret fastsettes av kommunestyret i gebyrregulativet.

Kommunen v/Teknisk- og miljøutvalget kan inngå særavtaler med utbygger om avvikende engangsgebyr for tilknytning i tilfeller som gir stor ulikhet i gebyrbelastning.

§ 2-2.Årsgebyr

Årsgebyret betales av alle abonnenter og består av

-fastledd og
-forbruksledd.

Gebyrplikt inntrer ved tilknytning for abonnenter med stipulert forbruk og ved montering av vannmåler for abonnenter med målt forbruk.

Årsgebyrets fordeling mellom fastledd og forbruksledd og gebyrets størrelse fastsettes av kommunestyret i gebyrregulativet.

Fastleddet er likt for alle abonnenter.

Forbruksleddet beregnes etter pris per volumenhet for vann og faktisk eller stipulert forbruk.

Faktisk forbruk er målt forbruk.

Stipulert forbruk er beregnet etter abonnentens BRA (bruksareal) oppgitt i matrikkelen og et stipulert forbruk per arealenhet. Fritidsboliger har et redusert stipulert forbruk. Kommunestyret fastsetter det stipulerte forbruket i gebyrregulativet.

Næringsvirksomhet, offentlig virksomhet og abonnenter med antatt avvikende forbruk skal ha vannmåler, og forbruksleddet gjøres opp etter faktisk vannforbruk.

Alle andre abonnenter har rett til å kreve vannmåler installert. Kommunen kan pålegge abonnenter å installere vannmåler. Installering og vedlikehold av vannmåler bekostes av abonnenten.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se § 2-5.

§ 2-3.Gebyr for vannmåler

Alle vannmålere eies av kommunen og leies ut til abonnenten på de vilkår kommunestyret fastsetter i Gebyrregulativet. Abonnenten dekker alle kostnader knyttet til installasjon og drift, herunder avlesing.

§ 2-4.Gebyr for stengning av vannforsyning

Stengning av vannforsyning kan skje enten ved plombering av ledningen på synlig sted eller ved avstengning på anboringsklave. Alle kostnader ved avstengning skal bæres av abonnenten.

Kommunen skal inspisere/kontrollere avstengningen. Gebyr for dette fastsettes i gebyrregulativet.

§ 2-5.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksleddet for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde.

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker betydelig fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag på forbruksleddet for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

For restriksjoner på vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse av VA-tjenester vises til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

§ 2-6.Midlertidig tilknytning

Midlertidig tilknytning gjelder for bygg og anlegg som bruker vann- og avløpstjenester i et begrenset tidsrom. Midlertidig tilknytning gjelder fra tilkobling har skjedd til tilkoblingen er avstengt.

Abonnenten vil normalt være tiltakshaveren for det midlertidige bygget eller anlegget og har ordinær gebyrplikt med satser fastsatt av kommunestyret i gebyrregulativet.

§ 2-7.Tilleggsgebyr

Tilleggsgebyr kan ilegges der abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av eget vann- og/eller avløpsanlegg innen gitt frist, og der dette medfører merkostnader eller risiko for andre abonnenter eller kommunen.

Gebyret skal faktureres raskt etter at en frist er utløpt. Gebyrets størrelse bestemmes av kommunen og skal stå i forhold til kommunens kostnader knyttet til forholdet.

§ 2-8.Betaling av gebyr

Abonnenten er ansvarlig for at gebyrene betales sjøl om fakturamottaker er en annen (se § 3-1).

Engangsgebyr for tilknytning faktureres når det aktuelle tiltaket er godkjent etter plan- og bygningsloven (tillatelse til tiltak) og forfaller til betaling seinest ved tilknytning.

Årsgebyr faktureres på 3 terminer per år. Gebyr ved midlertidig tilknytning og tilleggsgebyr faktureres særskilt.

Avlesing av målt vannforbruk foretas én gang per år. Forbruksleddet faktureres à konto per termin basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på faktura for 1. termin året etter.

Dersom vannforbruket har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning avtales nytt à konto-beløp.

Årsgebyr skal betales inntil vanntilkoplingen er avstengt. Ny tilknytning av samme eiendom krever ikke nytt engangsgebyr for tilknytning. Både frakopling og ny tilkopling bekostes av abonnenten.

3. Avsluttende bestemmelser

§ 3-1.Sikkerhet

Krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter panteloven § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 3-2.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av Teknisk- og miljøutvalget eller rådmannen.

§ 3-3.Klage

Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningslovens § 2 første ledd bokstav c. Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

Når det fattes enkeltvedtak etter denne forskrift skal abonnenten informeres om den klageadgang som er gitt i forvaltningsloven. Klagenemnd er Teknisk- og miljøutvalget.

§ 3-4.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft ved kunngjøring.