Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Hordaland

DatoFOR-2016-09-28-1122
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse05.10.2016
Sist endretFOR-2016-11-17-1354 fra 25.11.2016
EndrerFOR-2016-06-22-806
Gjelder forHordaland
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-3
Kunngjort29.09.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om vegliste, Hordaland

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Statens vegvesen Region Vest 28. september 2016 med heimel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-3 nr. 2 bokstav a. Endret ved forskrifter 10 okt 2016 nr. 1191, 20 okt 2016 nr. 1237 (i kraft 28 okt 2016), 17 nov 2016 nr. 1354 (i kraft 25 nov 2016).

I

Det er fastsett forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar i Hordaland. Nærare reglar om lovleg vekt og dimensjon er gitt i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy kapittel 5.

Ein pdf-versjon kan lesast her:  pdf.gif  

10. oktober 2016 nr. 1191 blir det gjort følgjande endring for Askøy:  pdf.gif  

20. oktober 2016 nr. 1237 blir det gjort følgjande endring for Bergen, Fjell og Lindås: 

pdf.gif  

17. november blir det gjort følgjande endringar for Fjell og Voss: 

pdf.gif  

pdf.gif

0Endra med forskrifter 10 okt 2016 nr. 1191, 20 okt 2016 nr. 1237 (i kraft 28 okt 2016), 17 nov 2016 nr. 1354 (i kraft 25 nov 2016).

II

Denne forskrifta gjeld frå 5. oktober 2016.

Frå same dato er forskrift 22. juni 2016 nr. 806 om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegar, Hordaland, oppheva.