Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2016-09-28-1124
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse05.10.2016
Sist endret
EndrerFOR-2016-06-22-807
Gjelder forSogn og Fjordane
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-3
Kunngjort29.09.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om vegliste, Sogn og Fjordane

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Statens vegvesen Region Vest 28. september 2016 med heimel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-3 nr. 2 bokstav a.

I

Det er fastsett forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar i Sogn og Fjordane. Nærare reglar om lovleg vekt og dimensjon er gitt i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy kapittel 5.

Ein pdf-versjon kan lesast her:  /ltavd2/filer/grafikk/pdf.gif

II

Denne forskrifta gjeld frå 5. oktober 2016.

Frå same dato er forskrift 22. juni 2016 nr. 807 om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegar, Sogn og Fjordane, oppheva.