Forskrift om nærmere regler ved sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag fylke

DatoFOR-2016-09-30-1127
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse30.09.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Trøndelag og Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2001-06-15-70-§17
Kunngjort30.09.2016   kl. 14.00
KorttittelForskrift om nærmere regler ved sammenslåing til Trøndelag fylke

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 30. september 2016 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 17. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

§ 1.Fram til konstitueringen etter ordinært fylkestingsvalg i 2019, skal fylkestinget i Trøndelag bestå av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesting, dvs. 35 representanter fra Nord-Trøndelag og 43 fra Sør-Trøndelag. Fylkestinget vil få 78 representanter. Det gjøres unntak fra kommuneloven § 7 nr. 2 for å ivareta dette.
§ 2.Det avholdes ikke ekstraordinært valg forut for sammenslåingen. Det nye fylkestinget kalles sammen til konstituerende møte innen utgangen av oktober 2017. Lederen av fellesnemnda kaller sammen og leder møtet inntil ny ordfører er valgt. Ellers gjelder reglene i kommuneloven § 17 nr. 1 til 3. Funksjonsperioden for fylkestingene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag varer inntil tidspunktet for iverksetting av sammenslåingen. I perioden fra konstituering av nytt fylkesting til sammenslåingen trer i kraft, er deres ansvar og fullmakter likevel avgrenset til det som er nødvendig for å avslutte virksomheten i de eksisterende fylkeskommunene.
§ 3.Medlemmer av fylkestinget, som også sitter i kontrollutvalget, kan sitte i fellesnemnda. Det gjøres unntak fra kommuneloven § 77 nr. 2 for å ivareta dette.
§ 4.Styreformen i den nye fylkeskommunen vedtas endelig når det nye fylkestinget konstitueres. Det gjøres unntak fra kommuneloven § 18 for å ivareta dette.
§ 5.Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i Trøndelag fylke inntil nye vedtekter og forskrifter er gitt av fylkestinget. Frist for fastsetting av nye vedtekter og forskrifter settes til 30. juni 2018. Regionale planer etter plan- og bygningsloven kapittel 7 og 8 gjelder inntil det nye fylkestinget har vedtatt nye planer for det nye fylket.
§ 6.Forskriften trer i kraft straks.