Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Troms

DatoFOR-2016-10-04-1187
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse15.10.2016
Sist endretFOR-2017-01-25-87 fra 01.02.2017
EndrerFOR-2016-04-05-362
Gjelder forTroms
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-3
Kunngjort13.10.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om vegliste, Troms

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen Region nord 4. oktober 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-3 nr. 2 bokstav a og b. Endret ved forskrift 25 jan 2017 nr. 87 (i kraft 1 feb 2017).

I

Vegliste for fylkesveger og kommunale veger i Troms fylke er revidert og kan fås ved henvendelse til distriktsvegkontorene og trafikkstasjonene. En pdf-versjon kan leses her: 

pdf.gif

Modulvogntogveglisten for Troms oppheves.

0Endret ved forskrift 25 jan 2017 nr. 87 (i kraft 1 feb 2017).

II

Forskriften gjelder fra 15. oktober 2016.

III

Forskriften opphever forskrift 5. april 2016 nr. 362 om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Troms.