Forskrift om etablering av midlertidig restriksjonsområde EN R195 over området rundt Oslofjorden i forbindelse med øvelse TYR 2016

DatoFOR-2016-10-06-1190
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse01.11.2016 - 02.11.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestfold og Østfold
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort13.10.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om etablering av restriksjonsområde, Oslofjorden

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 6. oktober 2016 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 9-1 og § 15-4, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å ivareta flysikkerheten innenfor restriksjonsområdet i forbindelse med avviklingen av øvelse TYR i perioden 1.–2. november 2016.

§ 2.Stedlig virkeområde

Forskriften gjelder i følgende område: 

EN R195

Vertikal utstrekning: SFC–2.500 FT AMSL

Lateral utstrekning: 592121.0000N – 0102500.0000E – 592020.0000N – 0103500.0000E 591600.0000N – 0105100.0000E – 591430.0000N – 0110200.0000E 590527.0000N – 0110430.0000E – 590108.0845N – 0110137.2427E 585521.8594N – 0103409.8524E – 585332.0000N – 0103314.0000E 585332.0000N – 0100900.0000E – 590000.0000N – 0100900.0000E 590000.0000N – 0102100.0000E – 590600.0000N – 0102500.0000E.

§ 3.Tidsrom

Restriksjonene etter § 2 gjelder 1. november 2016, kl. 08:00–20:00 UTC og 2. november 2016, kl. 08:00–20:00 UTC.

Restriksjonsområdet gjelder likevel bare dersom det er aktivert av Avinor etter prinsippet om «real time activation», jf. AIP Norge ENR 5.1 punkt 3.4.

§ 4.Luftromsrestriksjoner

Deltakende luftfartøy innenfor restriksjonsområdet skal monitorere Farris APP sin reservefrekvens, 120.6 MHz. Frekvensen skal også monitoreres av Farris APP for å sikre kommunikasjon mellom lufttrafikktjenesten og deltakende luftfartøy.

All ikke-deltakende flyging i restriksjonsområdet i de angitte tidsrommene, er forbudt.

Forbudet gjelder ikke flyging i forbindelse med militær-, ambulanse-, politi-, søk- og redningsoppdrag. Slike flygninger skal så langt det er mulig holde kontakt med lufttrafikktjenesten og/eller øvelsesledelsen på frekvens 120.6 MHz så lenge luftfartøyet befinner seg inne i restriksjonsområdet.

§ 5.Ikrafttredelse og opphør

Denne forskriften trer i kraft 1. november 2016, kl. 08:00 UTC og opphører 2. november 2016, kl. 20:00 UTC.