Vedtekter for gravplassene og krematoriet, Bærum kommune, Akershus

DatoFOR-2016-10-13-1234
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse13.10.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forBærum
HjemmelLOV-1996-06-07-32-§21, LOV-1996-06-07-32-§23
Kunngjort27.10.2016   kl. 15.30
KorttittelVedtekter for gravplassene og krematoriet, Bærum

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur i Bærum kommune 15. september 2016 med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21 første ledd og § 23. Stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 13. oktober 2016.

§ 1.Forvaltning- og driftsansvar jf. gravferdsloven § 23

Bærum kommune ved gravplassforvaltningen er ansvarlig for at kommunens gravplasser og Haslum krematorium forvaltes og driftes i henhold til gjeldende lover og regler.

§ 2.Definisjoner 

Fri grav: tildelt grav til kommunens innbyggere som kan rådes over uten avgift. 

Festegrav: grav hvor det er inngått avtale om bruk mot betaling av avgift. 

Urnegraver:

-ordinær urnegrav: 4 plasser
-livsledsager urnegrav: 2 plasser
-enkel urnegrav: 1 plass. 

Kistegravsted: to eller flere enkle kistegraver som er festet sammen. 

Fredningstid: tidsrom fra siste gravlegging til graven eller plass i graven kan gjenbrukes til en ny gravlegging. 

Festetid: den tid det inngås avtale om leie av en grav mot betaling av festeavgift. 

Ansvarlig: den som står som ansvarlig for en fri grav. 

Fester: den som står som part i festeavtale.

§ 3.Avdøde fra Bærum
3.1 Avdøde personer bosatt i kommunen har rett til frigrav såfremt graven blir tilvist.
3.2 Ved tilvisning av ny kistegrav til avdøde bærumsborgere kan det reserveres en tilleggsgrav ved siden av graven som tas i bruk. Disse gravene utgjør da et kistegravsted. Det må betales festeavgift for den reserverte graven ved reservering.
§ 4.Avdøde bosatt utenfor Bærum
4.1 Avdøde bosatt utenfor kommunen kan gravlegges i Bærum mot at kostnadene ved gravlegging og avgift som ved feste av grav betales.
4.2 Gravplassforvaltningen kan etter søknad tilvise ny grav til avdøde bosatt utenfor kommunen.
§ 5.Fredningstid og feste av grav
5.1 Fredningstid er 20 år for både urnegraver og kistegraver. Gravplassforvaltningen kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver.
5.2 Festetiden er 10 år.
5.3 Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festeavtalen ikke fornyes uten spesielt samtykke fra gravplassforvaltningen.
5.4 Innbetalt festeavgift betales ikke tilbake.
5.5 Enkel urnegrav i unavnet og navnet minnelund kan ikke festes etter fredningstidens utløp.
5.6 Livsledsager urnegrav kan ikke festes etter fredningstidens utløp av urne nummer 2.
5.7 Urnegraver kan ikke festes sammen.
§ 6.Overføring av ansvar for graven ved dødsfall (jf. gravferdsloven § 15 og § 16)
6.1 Når en avdød person står som fester eller gravansvarlig for en grav i Bærum kommune, skal dødsboet innen 6 måneder gi melding til gravplassforvaltningen om hvem ansvaret ønskes overført til. Hvis ingen er oppnevnt innen fristen, faller graven tilbake til gravplassen.
6.2 Dersom avdøde skal gravlegges i en grav de selv er ansvarlig for, må graven få oppnevnt en ny gravansvarlig/fester før gravlegging kan finne sted.
6.3 Gravminner som har stått uten eier i 12 måneder eller mer, kan bli tatt bort og destruert.
§ 7.Oppbevaring av avdøde før seremoni
7.1 Kjølerom på Haslum krematorium er forbeholdt avdøde fra Bærum, eller avdøde hvor seremoni og gravlegging skal skje i Bærum.
7.2 Ingen har adgang til kjølerom eller seremonirom uten tillatelse fra krematorieansatte.
7.3 All transport av avdøde må foregå med verdighet og respekt for den tjeneste som utføres.
7.4 Ønske om liksyning skal meldes på forhånd til Haslum krematorium. Det kan bare finne sted i kistemottaket etter samtykke fra den som sørger for gravferden og uten medvirkning fra de krematorieansatte.

Når dødsårsak er smittsom sykdom, må kisten merkes tydelig og ikke åpnes uten tillatelse fra helsemyndighet.

§ 8.Gravlegging
8.1 Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr flyttes for å forebygge skade. Gravplassforvaltningen sørger for istandsetting av området etter gravlegging.
§ 9.Navnet og unavnet minnelund
9.1 Ved gravlegging i navnet minnelund oppføres navn og data på den gravlagte mot betaling av gjeldende avgifter.
Navn og data på den gravlagte kan bli stående inntil 40 år mot betaling.
9.2 Ved gravlegging i unavnet minnelund er det ikke anledning til å oppføre navn og data på den gravlagte.
9.3 Gravplassforvaltningen er ansvarlig for fellesbeplantningen. Det er ikke anledning å sette blomster eller andre dekorgjenstander på selve graven. Det tilrettelegges for å kunne sette avskårne blomster og gravlys ved fellesminnesmerket.
§ 10.Gravminne
10.1 På kistegravsted plasseres gravminnet sentralt i bakkant av gravstedet. På et kistegravsted er det kun tillatt å sette opp ett gravminne.
10.2 I de tilfellene der gravminnets tekstflate er full, tillattes det å snu gravminnet og ta i bruk baksiden, eller legge en enkel liggende navneplate i plantebedet i høyde med terreng. Navneplate skal godkjennes av gravplassforvaltningen.
10.3 Liggende gravminne som plate eller ubearbeidet naturstein under 50 cm høyde kan delvis graves ned i bakken og legges på en singelseng, såfremt sikkerheten blir ivaretatt.
10.4 Det er ikke anledning til å dekke til, bruke trekk eller lignende på eller over gravminnet.
10.5 Gravplassforvaltningen er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grav eller gravutstyr hverken ved naturhendinger, hærverk eller tyveri. Gravplassforvaltningen er heller ikke ansvarlig for skader på gravutstyr med mindre det er utvist uaktsomhet fra gravplassenes ansatte.
§ 11.Fastmonterte dekorgjenstander
11.1 Fastmonterte dekorgjenstander på gravminnet er tillatt i den utstrekning det ikke er til sjenanse for andre eller hinder/fare for driften av gravplassene.
11.2 Fastmonterte dekorgjenstander som små fugler, figurer etc. montert på gravminnets topp må ikke stikke høyere enn 8 cm over toppen av gravminnet.
11.3 Lykt skal plasseres foran på gravminnet, og skal være festet slik at den kan demonteres. Den skal plasseres minimum 15 cm over sokkel eller terreng, og skal ikke stikke ut over gravminnets kant i side eller høyde.
11.4 Fastmonterte dekorgjenstander er til enhver tid gravansvarliges ansvar.
11.5 Det er ikke anledning til å bruke fastmonterte dekorgjenstander i plantebedet.
§ 12.Godkjenning av gravminne og fastmonterte dekorgjenstander
12.1 Gravminner, fastmonterte dekorgjenstander, navneplater og gravminnets fundament eller sokkel, regnes som del av gravminnet og skal godkjennes av Gravplassforvaltningen før montering på gravplassen. Det skal benyttes særskilt søknadsskjema.
12.2 Godkjent gravminne kan monteres når gravplassforvaltningen har anvist plassering. Inntil gravminnet er satt opp, kan graven merkes med avdødes navn.
§ 13.Plantebedet, plantemateriale og løse dekorgjenstander
13.1 Når graven er utstyrt med gravminne eller plantebed har gravansvarlig rett og plikt til å vedlikeholde den grav de har ansvar for. Arbeidet må skje i samsvar med gjeldende regler.
13.2 Foran gravminne kan det opparbeides et plantebed like bredt som gravminnet og inntil maksimum 60 cm målt fra bakkant av gravminnet. Grav eller plantebed kan ikke rammes inn.
13.3 Innenfor plantebedet er det anledning til å sette gravlys og/eller blomstervase av uknuselig materiale. Bruk av fakler som gravlys er ikke tillatt. Det er ikke anledning til å oppbevare dekorgjenstander eller hageutstyr bak gravminnet.
13.4 Løse dekorgjenstander er gravansvarliges ansvar. Disse må ikke være til sjenanse for andre eller til hinder/fare for driften av gravplassene.
13.5 Beplantningen skal ikke overstige gravminnets høyde eller gå utover plantebedet. Gravplassforvaltningen kan fjerne beplanting som ikke er i følge vedtektene.
13.6 Planter, kranser og lignende som brukes ved gravferd eller til pynting av grav skal i sin helhet være komposterbart. Bruk av kjemisk ugressmiddel er ikke tillatt.
13.7 Plantebed som ikke ønskes beplantet skal tilsåes.
§ 14.Særbestemmelser for gravfelt og gravminne
14.1 De alminnelige reglene om gravminner i gravferdslovens forskrifter kapittel III gjelder, med mindre graven er omfattet av de til enhver tid gjeldende særbestemmelsene for gravfelt og gravminne i Bærum kommune utarbeidet av Gravplassforvaltningen.
§ 15.Bevaring
15.1 Gravplassforvaltningen kan vedta at områder av gravplassen eller enkeltgraver med gravminner skal bevares jf. Gravferdsforskriften § 27. Gravfester som er berørt av vedtaket, underrettes særskilt.
15.2 I området som er vedtatt bevart kan gravminne yngre enn 60 år fjernes. Eventuelt nytt gravminne skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av gravplassforvaltningen.

Ved vurdering skal det legges særlig vekt på materialbruk, form og størrelse, slik at det nye gravminnet i størst mulig grad harmonerer med området og gravminner som er bevart.

15.3 Ved fornyelse eller overføring av festeavtale på enkeltgraver med gravminner som er vedtatt bevart gjelder følgende:
a)Bevaring av gravminnet skal ikke være til hinder for videre bruk av grav, men gravplassforvaltningen kan kreve urnegravlegging der hensyn til bevaring av gravminne er i konflikt med gjennomføring av kistegravlegging.
b)Gravminnet skal ikke fjernes eller erstattes. Når festeavtalen opphører overtar gravplassforvaltningen ansvar for gravminnet.
c)Gravminne skal ikke tilføres nye elementer i form av lykter, vaser, figurer e.l. Eksisterende dekorgjenstander som er en del av det opprinnelige gravminnet eller utsmykningen skal ikke fjernes.
d)I de tilfellene der gravminnets tekstflate er full, tillattes det å snu gravminnet og ta i bruk baksiden eller sokkelen. Dersom dette ikke er mulig er det tillatt å legge enkel liggende navneplate i plantebedet, i høyde med terreng. Navnetilføyelser på slike gravminner skal godkjennes av gravplassforvaltningen. Gravminne skal ikke påføres navn på personer som ikke er gravlagt i gravstedet.
§ 16.Næringsvirksomhet
16.1 Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassforvaltningen. Gravplassforvaltningen kan stille betingelse ved tillatelsen. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter betingelsene. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell av graver.
16.2 Gravplassbetjeningen som privat person kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med gravplasser å gjøre.
§ 17.Klage
17.1 Enkeltvedtak fattes av gravplassforvaltningen med klageadgang til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
§ 18.Ikrafttredelse og opphevelse av andre vedtekter
18.1 Disse vedtekter trer i kraft straks de er vedtatt av hovedutvalg for miljø, idrett og kultur i Bærum, og godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Samtidig oppheves vedtekter 8. oktober 20081 for kirkegårdene i Bærum kommune, Akershus.
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.

Særbestemmelser for gravfelt og gravminner 

pdf.gif