Forskrift om transporttjeneste for funksjonshemmede i Akershus (TT-ordningen)

DatoFOR-2016-10-24-1291
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2004-06-17-1163
Gjelder forAkershus
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort10.11.2016   kl. 14.45
Rettet13.12.2016
KorttittelForskrift om TT-ordningen, Akershus

Hjemmel: Fastsatt 24. oktober 2016 av Fylkestinget i Akershus pålagt ved Stortingsbehandling 10. april 1986 og med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6.

§ 1.TT-ordningen

Ordningen med tilrettelagt transport («TT-ordningen») gjelder for funksjonshemmede som ikke kan benytte offentlig transportmiddel. TT- ordningen skal bidra til at funksjonshemmede som bor i Akershus har et transporttilbud. TT-ordningen har ikke til formål å dekke reise til og fra arbeid- og utdanningstilbud eller reise til og fra lege, sykehus og annet behandlingstilbud.

TT-ordningen har sammenheng med fylkeskommunens lovbestemte ansvar for kollektivtransport. Utgiftene til TT-ordningen dekkes av en årlig bevilgning fra fylkestinget i Akershus.

§ 2.Reiserett og TT-kort

Med «reiserett» menes i denne forskriften en rett til å få dekket utgifter til valgfri drosje innenfor en beløpsramme.

§ 3.Vilkår for reiserett

For å få tildelt reiserett må søkeren oppfylle disse vilkårene:

a)Søkeren må ha en funksjonshemning som må antas å vare lenger enn to år.
b)Søkeren må, på grunn av funksjonshemningen, være ute av stand til å benytte offentlig transportmiddel på sitt hjemsted, selv med bistand fra sjåfør ved på- og avstigning. Som offentlig transportmiddel anses også servicelinje, bestillingstransport eller lignende tilrettelagt transporttilbud.

Det er uten betydning om søkeren er ute av stand til å bære varer, bagasje eller annet på vei mellom hjem og stoppested. At tilbudet om offentlig transport på hjemstedet er begrenset hva gjelder rutetider og forbindelser, gir ikke rett til TT-kort.

c)Søkeren må være bosatt i Akershus.

Barn under 10 år omfattes ikke av TT-ordningen.

§ 4.Søknaden

Reiserett kan innvilges etter søknad. Fastsatt skjema for egen- og legeerklæring skal benyttes.

§ 5.Reiserettens varighet

Reiserett tildeles vanligvis for en periode på to år.

Søker som har dokumentert en funksjonshemning som må antas å vare fem år eller lenger, kan tildeles reiserett for en periode på fem år av gangen.

Den som flytter fra Akershus, mister reiseretten.

§ 6.Tilskuddssatser

Akershus fylkeskommune fastsetter hvert år en beløpssats som kalles «Ordinær Reiserett».

Søker som oppfyller vilkårene i § 3, kan tildeles 1 x Ordinær Reiserett, med mindre et av unntakene under a–e nedenfor får anvendelse. For søker som omfattes av flere av unntakene under a–d, skal reduksjon foretas kun en gang.

a)Søker som oppfyller vilkårene kun i perioder, tildeles ½ x Ordinær Reiserett per år.
b)Søker som disponerer bil innkjøpt med støtte fra NAV, eller som mottar grunnstønad til transport fra NAV, tildeles ½ x Ordinær Reiserett per år.
c)Søker over 67 år med fast plass på sykehjem eller i annen boform med heldøgns omsorg tildeles ½ x Ordinær Reiserett per år.
d)Søker med førerkort og egen bil tildeles ½ x Ordinær Reiserett per år.
e)Søker med behov for drosje som oppfyller tekniske krav til transport av elektrisk rullestol eller annet nødvendig tekniske utstyr, kan tildeles tilskudd til dekning av merkostnader til slik transport. Tildeling skjer i henhold til tilskuddssatser som fastsettes av fylkesrådmannen.
§ 7.Reiserettens omfang

Reiseretten omfatter reiser i Akershus. TT-kortet kan benyttes også i andre fylker hvis drosjen har det utstyr som er nødvendig for å avlese TT-kortet.

Brukeren kan ha med reisefølge.

§ 8.TT-kortet

Innehaveren av reiserett får tildelt et TT-kort.

TT-kortet er personlig og må ikke overlates til andre.

Tap av TT-kort skal meldes til Akershus fylkeskommune.

Utstedelse av TT-kort første gang er gratis. Hvis TT-kortet er tapt, må brukeren selv betale for nytt kort.

§ 9.Endrede forhold og brudd på forskriften

Brukeren skal underrette Akershus fylkeskommune om endrede forhold som kan ha betydning for reiseretten.

Reiseretten kan tilbakekalles eller endres dersom brukeren ikke lenger oppfyller vilkårene i § 3 eller § 6, og for øvrig så langt det følger av forvaltningsloven.

Reiseretten kan tilbakekalles ved misbruk av TT-kortet. Ved slikt misbruk kan brukeren også utestenges fra TT-ordningen i inntil to år.

§ 10.Klage på vedtak

Vedtak om tildeling eller tilbakekalling av reiserett kan påklages til Akershus fylkeskommunes klagenemnd i henhold til forvaltningsloven. Det samme gjelder vedtak om utestengelse i medhold av § 10 tredje ledd.

§ 11.Endringsadgang

Rettigheter og plikter som er fastsatt i eller følger av vedtak fattet i medhold av denne forskriften, kan på ethvert tidspunkt endres, også med virkning for den som er tildelt reiserett som ikke er utløpt. Slik endring kan, blant annet, gå ut på at brukeren skal betale en egenandel.

§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2017. Fra samme tid oppheves forskrift 17. juni 2004 nr. 1163 for transporttjeneste for funksjonshemmede i Akershus.