Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr for RIR-kommunene, Møre og Romsdal

DatoFOR-2016-10-25-1348
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse01.11.2016
Sist endret
EndrerFOR-1999-06-28-923
Gjelder forNesset, Aukra, Midsund, Eide, Molde, Fræna og Gjemnes kommuner, Møre og Romsdal
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort24.11.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift for tømming av slamavskillere, Møre og Romsdal

Hjemmel: Fastsatt av Nesset kommunestyre 19. november 2015, Aukra kommunestyre 10. desember 2015, Midsund kommunestyre 17. desember 2015, Eide kommunestyre 11. februar 2016, Molde kommunestyre 17. mars 2016, Fræna kommunestyre 13. juni 2016 og Gjemnes kommunestyre 25. oktober 2016 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9, § 26, og § 34.

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig tømming, transport og sluttbehandling av slam fra slamanlegg i kommunene.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder tømming og/eller avvanning og transport av avløpsvann og slam fra alle private slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv. fra de eiendommer som omfattes av den kommunale slamtømmeordningen.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent: Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboka med eget gårds- og bruksnr., eget festenr. eller seksjonsnr., og som er tilknyttet slamanlegg. Det samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboka, men der fester eier de på tomten plasserte bygninger og utøver festerett slik det går fram av lov om tomtefeste. 

Avløpsvann: Er både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. Og kommer fra alle typer avløp fra husholdninger, fritidsboliger, bedrifter og lignende som omfattes av kommunale regler for avløps- og renseanlegg som er lagt under kommunal godkjenning. Gjelder også eiendommer som har separering av svartvann og gråvann. Svartvann er avløp kun fra toalett og gråvann er annet avløpsvann fra eiendommen. 

Slam: Er det faste stoffet etter avvanning av avløpsvannet. 

Rejektvann: Er returvannet etter avvanning av slammet. 

Slamanlegg: System med en eller flere tanker for oppsamling og rensing av avløpsvann, f.eks slamavskiller, tett tank, minirenseanlegg etc. 

Tømmeplan: En plan fastsatt av kommunen for å gjennomføre en effektiv og rasjonell tømming av slam for et større område, som også hensyntar tømmehyppighet i gitte utslippstillatelser. 

Ordinær tømming: Planlagt tømming etter fastsatt tømmehyppighet. 

Ekstratømming: Tilleggstømming utenom fastsatt tømmeplan.

§ 4.Innsamling av slam

Forskriften gjelder for hele kommunen.

Det er kun kommunen eller den de delegerer myndighet til som kan utføre tømming av slamanlegg.

Ordningen skal utføres ved hjelp av mobil slamavvanningsenhet, eventuelt slamsugebil eller mindre slamsugeutstyr.

§ 5.Abonnentens plikter

Abonnenten plikter å innordne seg tømmeplanen. Dersom abonnenten etter forhåndsvarsel ikke har klargjort slamanlegget inkl. adkomstvei for tømming, eller fraktet fram slammet mv. blir ikke ordinær tømming gjennomført. Ekstrakostnader som kommunen påføres må da dekkes av abonnenten, jf. § 34 (avfallsgebyr) i forurensningsloven.

Abonnenten skal sørge for at anlegget er tilgjengelig for tømming. Lokk skal være kjøresikre når de kan bli utsatt for overkjøring. Overdekking av kumlokk med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Kumlokket må merkes med pinne/stikke for at det skal være lett å finne. Trær og busker som er til vesentlig hinder fjernes av abonnenten før tømming.

Det må være kjørbar adkomstvei fram til maksimalt 50 meter fra slamanlegget. Som kjørbar adkomstvei regnes vei som tåler akseltrykk tilsvarende nærmeste offentlige veg eller samleveg med blandet adkomst- og transportfunksjon. Bunnen i tanken kan være maksimum 7 meter lavere enn høyeste terrengpunkt mellom tank og oppstillingsplass. Veien må ha fri høyde på minst 4 meter. Adkomstveien skal ha snuplass og kurvatur og stigningsforhold for å kunne betjene den mobile slamavvanningsenheten.

Anlegg som etter oppsatt tømmeplan ikke kan betjenes med slambil på grunn av adkomstvegens beskaffenhet, kan bli betjent med tilpasset utstyr. Kommunen bestemmer hvilke eiendommer som må betjenes med slikt utstyr.

Hele anlegget må kunne tømmes fra samme oppstillingsplass, som skal være slik at bilen står tilnærmet horisontalt under tømming. Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. Eventuelle låseanordninger og avstenginger etc. av slamanlegget skal avtales med og godkjennes av kommunen eller den kommunen har delegert oppdraget til.

Kommunen eller den som tømmer har ikke ansvar for skade på og vedlikehold av privat veg og plass, med mindre det kan påvises uaktsomhet.

Det er eiers plikt å sørge for at tømming blir utført. Eier må ta kontakt med kommunen dersom tanken skal tømmes utenom den fastsatte tømmeplan.

§ 6.Rettigheter og plikter til kommunen og den som utfører tømmingen

Kommunen skal sørge for tømming av slamanlegg, uansett hvor ofte systemet må tømmes.

Kommunen fastsetter tømmeplan og plikter å sende varsel om tømming til abonnenten 2 uker før tømming skal skje, mens fritidsabonnenter skal varsles 4 uker før tømming skal skje.

Kommunen plikter å tømme alle anlegg som omfattes av denne forskrift i tråd med den tømmehyppighet som er beskrevet i § 6-1.

For å dekke abonnentenes behov skal kommunen i tillegg til ordinær tømming kunne tilby ekstratømming.

Kommunene har rett til å tilbakeføre rejektvann fra slambil til slamavskillere som tømmes. Tømming skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Etter tømming skal anlegget forlates i lukket stand, og grinder, dører og porter skal lukkes. Abonnenten varsles etter utført tømming, og om eventuelle observerte avvik.

§ 6-1.Tømmehyppighet

Tømmehyppighet for slamanlegg skal være i henhold til gjeldene forskrifter og tillatelser.

Tømming skal foretas:

-For eiendom med fast bosetting og toalett tilknyttet slamavskiller: hvert 2. år.
-For eiendom med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskiller, og for fritidsbebyggelse hvert 4. år.
-For eiendom med tett tank: etter behov og minst hvert år. Abonnenten kan avtale fast hyppigere tømming, eventuelt bestille tømming etter behov (ekstratømming)
-Øvrige slamanlegg som minirenseanlegg, prefabrikkerte renseanlegg etc. tømmes etter behov.

Kommunen kan bestemme hyppigere tømmefrekvens.

§ 7.Gebyrer

I medhold av forurensningsloven § 34 skal kommunen kreve gebyr for abonnentene som omfattes av ordningen. Selv om abonnenten nekter tømming eller at det av en annen grunn ikke kan foretas tømming, skal det likevel svares gebyr.

Også for eiendommer som ikke nyttes eller ikke er bebodd vil gebyrplikten gjelde. Unntak fra krav om tvungen tømming og gebyrplikt kan innvilges når vanntilførsel er avstengt og plombert av rørlegger. Ferdigmelding for dette sendes kommunen.

Kommunen fastsetter gebyr for slamordningen. Gebyret skal dekke alle kostnader kommunen, og den kommunen har delegert ansvaret til, har med slamordningen.

Gebyret skal fremgå av kommunens gebyrregulativ som vedtas årlig av kommunestyret.

Gebyr for slamtømming med påløpende renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av gebyrer gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Ved registrering av nye abonnenter eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til kommunen eller den kommunen har delegert myndighet til. Tilsvarende blir gebyret regnet frem til den siste dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes

§ 8.Unntak

Kommunen kan etter begrunnet søknad gi dispensasjon fra denne forskriften.

§ 9.Klageadgang

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningslovens kap. VI. Klagen stiles til det organ som har fattet vedtaket.

§ 10.Sanksjoner og straff

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes iht. forurensningsloven § 79.

§ 11.Iverksetting

Forskriften trer i kraft fra 1. november 2016. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 28. juni 1999 nr. 923 om tvungen renovasjon, tømming av slamavskillere og tette tanker mv. i RIR-kommunene, Møre og Romsdal.