Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2016-10-26-1270
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2015-02-04-315
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelFOR-2006-06-23-724-§6-2, FOR-2006-06-23-724-§6a-2, LOV-1998-07-17-61
Kunngjort03.11.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift om inntaksregler for vg-skoler, Oslo

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 26. oktober 2016 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova, § 6-2 og § 6A-2, jf. lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

I. Inntak til videregående skole

§ 1.Fordeling på skoler: Utdanningsprogrammene på videregående trinn 1 (Vg1)

Det fastsettes følgende inntaksbestemmelser for utdanningsprogrammene på videregående trinn 1 i Oslo: Inntak til utdanningsprogram på grunnlag av konkurransepoeng basert på karakterer fra grunnskolen. Fordeling på skoler skjer etter samme prinsipp.

§ 2.Undervisning i spesielle språkfag – Utdanningsprogram for studiespesialisering

Det legges til rette for at alle elever på Vg1 studiespesialisering (uten formgivingsfag) kan søke spesielle språkfag som russisk, japansk og lignende.

§ 3.Fordeling på skoler: Utdanningsprogram for musikk, dans og drama – Vg1

Ved inntak til Vg1 musikk, dans og drama fordeles inntil 50 % av plassene på grunnlag av inntaksprøve og 50 % av plassene på grunnlag av karakterpoeng fra grunnskolen, jf. forskrift til opplæringslova § 6-11 første ledd.

§ 4.Fordeling på skoler: Utdanningsprogram for studiespesialisering - Videregående trinn 2 (Vg2)

Ved inntak til programområdene Vg2 realfag og Vg2 språk, samfunnsfag og økonomi gis elever og utvekslingselever fra egen skole fortrinn fremfor elever fra andre skoler. De to gruppene behandles likt. Fortrinnet omfatter elever på Vg1 studiespesialisering (uten formgivingsfag) som søker påfølgende programområde det påfølgende skoleåret. Dersom det er flere søkere med fortrinn til Vg2 på egen skole enn det er elevplasser ved den aktuelle skolen og programområdet, avgjøres inntaket etter vanlig poengkonkurranse mellom søkere med fortrinn.

§ 5.Fordeling på skoler: Utdanningsprogram for studiespesialisering - Videregående trinn 3 (Vg3)

Ved inntak til programområdene Vg3 realfag og Vg3 språk, samfunnsfag og økonomi gis elever og utvekslingselever fra egen skole fortrinn fremfor elever fra andre skoler. De to gruppene behandles likt. Fortrinnet omfatter elever på henholdsvis Vg2 realfag og Vg2 språk, samfunnsfag og økonomi som søker påfølgende programområde det påfølgende skoleåret.

Dersom det er flere søkere med fortrinn til Vg3 på egen skole enn det er elevplasser ved den aktuelle skolen og programområdet, avgjøres inntaket etter vanlig poengkonkurranse mellom søkere med fortrinn.

§ 6.Fordeling på skoler: Utdanningsprogram for musikk, dans og drama – Vg2

Ved inntak til programområdene Vg2 musikk, Vg2 dans og Vg2 drama gis elever og utvekslingselever fra egen skole fortrinn fremfor elever fra andre skoler. De to gruppene behandles likt. Fortrinnet omfatter elever på henholdsvis Vg1 musikk, Vg1 dans og Vg1 drama som søker påfølgende programområde det påfølgende skoleåret. Dersom det er flere søkere med fortrinn til Vg2 på egen skole enn det er elevplasser ved den aktuelle skolen og programområdet, avgjøres inntaket etter vanlig poengkonkurranse mellom søkere med fortrinn.

§ 7.Fordeling på skoler: Utdanningsprogram for musikk, dans og drama – Vg3

Ved inntak til programområdene Vg3 musikk, Vg3 dans og Vg3 drama gis elever og utvekslingselever fra egen skole fortrinn fremfor elever fra andre skoler. De to gruppene behandles likt. Fortrinnet omfatter elever på henholdsvis Vg2 musikk, Vg2 dans og Vg2 drama som søker påfølgende programområde det påfølgende skoleåret. Dersom det er flere søkere med fortrinn til opprykk til Vg3 på egen skole enn det er elevplasser ved den aktuelle skolen og programområdet, avgjøres inntaket etter vanlig poengkonkurranse mellom søkere med fortrinn.

§ 8.Fordeling på skoler: Utdanningsprogram for idrettsfag – Vg2

Ved inntak til programområdet Vg2 idrettsfag gis elever og utvekslingselever fra egen skole fortrinn fremfor elever fra andre skoler. De to gruppene behandles likt. Fortrinnet omfatter elever på Vg1 idrettsfag som søker påfølgende programområde det påfølgende skoleåret. Dersom det er flere søkere med fortrinn til Vg2 på egen skole enn det er elevplasser ved den aktuelle skolen og programområdet, avgjøres inntaket etter vanlig poengkonkurranse mellom søkere med fortrinn.

§ 9.Fordeling på skoler: Utdanningsprogram for idrettsfag – Vg3

Ved inntak til programområdet Vg3 idrettsfag gis elever og utvekslingselever fra egen skole fortrinn fremfor elever fra andre skoler. De to gruppene behandles likt. Fortrinnet omfatter elever på Vg2 idrettsfag som søker påfølgende programområde det påfølgende skoleåret. Dersom det er flere søkere med fortrinn til Vg3 på egen skole enn det er elevplasser ved den aktuelle skolen og programområdet, avgjøres inntaket etter vanlig poengkonkurranse mellom søkere med fortrinn.

§ 10.Fordeling på skoler – Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon – Vg2

Ved inntak til programområdet Vg2 medier og kommunikasjon gis elever og utvekslingselever fra egen skole fortrinn fremfor elever fra andre skoler. De to gruppene behandles likt. Fortrinnet omfatter elever på Vg1 medier og kommunikasjon som søker påfølgende programområde det påfølgende skoleåret. Dersom det er flere søkere med fortrinn til Vg2 på egen skole enn det er elevplasser ved den aktuelle skolen og programområdet, avgjøres inntaket etter vanlig poengkonkurranse mellom søkere med fortrinn.

§ 11.Fordeling på skoler – Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon – Vg3

Ved inntak til programområdet Vg3 medier og kommunikasjon gis elever og utvekslingselever fra egen skole fortrinn fremfor elever fra andre skoler. De to gruppene behandles likt. Fortrinnet omfatter elever på Vg2 medier og kommunikasjon som søker påfølgende programområde det påfølgende skoleåret. Dersom det er flere søkere med fortrinn til Vg3 på egen skole enn det er elevplasser ved den aktuelle skolen og programområdet, avgjøres inntaket etter vanlig poengkonkurranse mellom søkere med fortrinn.

§ 12.Fordeling på skoler – Utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur – Vg2

Ved inntak til programområdet Vg2 kunst, design og arkitektur gis elever og utvekslingselever fra egen skole fortrinn fremfor elever fra andre skoler. De to gruppene behandles likt. Fortrinnet omfatter elever på Vg1 kunst, design og arkitektur som søker påfølgende programområde det påfølgende skoleåret. Dersom det er flere søkere med fortrinn til Vg2 på egen skole enn det er elevplasser ved den aktuelle skolen og programområdet, avgjøres inntaket etter vanlig poengkonkurranse mellom søkere med fortrinn.

§ 13.Fordeling på skoler – Utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur – Vg3

Ved inntak til programområdet Vg3 kunst, design og arkitektur gis elever og utvekslingselever fra egen skole fortrinn fremfor elever fra andre skoler. De to gruppene behandles likt. Fortrinnet omfatter elever på Vg2 kunst, design og arkitektur som søker påfølgende programområde det påfølgende skoleåret. Dersom det er flere søkere med fortrinn til Vg3 på egen skole enn det er elevplasser ved den aktuelle skolen og programområdet, avgjøres inntaket etter vanlig poengkonkurranse mellom søkere med fortrinn.

§ 14.Fordeling på skoler – Øvrige utdanningsprogram – Vg2 og Vg3

Søkere som har konkurrert seg inn på et programområde fordeles mellom skolene som tilbyr programområdet etter karakterpoeng fra det programområdet som gir inntaksgrunnlag.

§ 15.Om minoritetsspråklige søkere

Særlige bestemmelser om minoritetsspråklige søkere:

a)Minoritetsspråklige søkere i aldersgruppen 16–19 år uten norsk grunnskole eller tilsvarende behandles som søkere med rett til 3 års videregående opplæring, forutsatt at de:
-har påbegynt grunnleggende norskopplæring senest semesteret etter at de har fått lovlig adgang til slik opplæring og fullfører slik opplæring med maksimalt timetall senest våren det året de søker, og
-møter til tester og intervjuer som de innkalles til i forbindelse med søknadsbehandlingen, og
-søker og påbegynner videregående opplæring, eventuelt egne tilbud for minoritetsspråklige elever, direkte etter fullført grunnleggende norskopplæring, og
-fullfører egne tilbud.
b)Minoritetsspråklige søkere i aldersgruppen 16–19 år som tas inn etter individuell vurdering til et opplæringsløp som strekker seg ut over den perioden søkeren har opplæringsrett, vil få forlenget opplæringsretten slik at søkeren kan fullføre opplæringsløpet som elev med opplæringsrett.
c)Inntak av minoritetsspråklige søkere – med eller uten norsk grunnskolevitnemål – som søker tilbud spesielt organisert for denne elevgruppen, skjer etter individuell behandling for minoritetsspråklige søkere, basert på uttalelser fra innsøkende instans, dokumentasjon som følger søknaden, og eventuelle tester og intervjuer.

Inntak av minoritetsspråklige søkere uten norsk grunnskolevitnemål til ordinært Vg1 skjer også etter individuell behandling for minoritetsspråklige søkere.

Individuelt inntak av minoritetsspråklige søkere omfatter kun ungdom med lovfestet rett til videregående opplæring (opplæringslova § 3-1) og søkere i aldersgruppen 16–19 år som behandles som søkere med rett til videregående opplæring etter vedtakspunkt 11a.

d)Minoritetsspråklige søkere til Vg1 uten opplæringsrett for ungdom og som heller ikke omfattes av vedtakspunkt 11a, må konkurrere om plass gjennom ordinær søknadsbehandling. For søkere uten norsk grunnskole vurderes inntaksgrunnlaget individuelt.
§ 16.Antall ønsker på søknaden

Søkere med lovfestet rett til videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1 må føre opp tre alternative utdanningsprogram på videregående trinn 1 i prioritert rekkefølge, i henhold til forskrift til opplæringslova § 6-9 andre ledd. Søkere som ikke fører opp 3 forskjellige utdanningsprogram vil eventuelt bli plassert vilkårlig på utdanningsprogram på Vg1 med ledig kapasitet.

Øvrige søkere til Vg1 og alle søkere til Vg2 og Vg3 (herunder lærefag) kan føre opp inntil 4 programområder på søknaden.

Alle søkere kan føre opp inntil 6 skoler per utdanningsprogram eller programområde.

§ 17.Videresøking på Vg1, Vg2 og Vg3

Dersom søkeren ikke klarer å konkurrere seg inn til noen av de valgte utdanningsprogram/programområder på de ønskede skolene, kan kommunen videresøke søkeren til skoler med ledig plass innen de valgte utdanningsprogram/programområder.

§ 18.Omfanget av inntak utenom poengkonkurranse

Inntil 10 % av plassene i fellesinntaket kan avsettes til søkere som ber om individuell søknadsbehandling utenom ordinær poengkonkurranse, det vil si til individuelt inntak av minoritetsspråklige søkere med kort botid i Norge og inntak i medhold av fortrinnsretten etter forskrift til opplæringslova kapittel 6 av søkere med stort/omfattende behov for spesialundervisning.

§ 19.Omplassering og innplassering av elever

I medhold av opplæringslova § 3-1, sjuende ledd, skal fylkeskommunen tilby annet opplæringstilbud dersom en elev, lærling eller lærekandidat har særlige vansker med å følge den opplæringen som er valgt.

Ved sterke medisinske eller sosiale grunner kan søkere unntaksvis innplasseres på bestemte skoler, jf. forskrift til opplæringslova § 6-25. Forholdet må dokumenteres.

§ 20.Søknader som mottas etter søknadsfrist

Søknader fra ungdom med opplæringsrett, som mottas etter søknadsfrist, vil bli behandlet i den utstrekning det er mulig, jf. forskrift til opplæringslova § 6-8 fjerde ledd.

§ 21.Inntak til særskilte yrkesfaglige utdanningsløp

Inntak til 4-årig yrkes- og studiekompetanse (YSK) skjer etter ordinær poengkonkurranse blant søkere som er vurdert som egnet for denne opplæringsmodellen på bakgrunn av intervju og vurdering av faglige forutsetninger, jf. forskrift til opplæringslova § 6-11 andre ledd. Søkerne må ha faglig grunnlag og forutsetninger for å kunne tilegne seg studiekompetanse parallelt med yrkeskompetanse.

§ 22.Landslinjer, landsdekkende tilbud og statlige videregående skoler

Søkere fra hele landet konkurrerer på like vilkår ved inntak til landslinjer, jf. forskrift til opplæringslova § 6-12. Det samme gjelder tilbud som er klassifisert som landsdekkende tilbud etter avtale mellom Oslo kommune og de øvrige fylkeskommunene.

Inntaket til enkelte statlige videregående skoler foretas i henhold til forskrift til opplæringslova § 6-44.

II. Formidling til læreplass

§ 23.Hvem formidlingen omfatter

Søkere til læreplass som har opplæringsrett etter opplæringslova § 3-1 (ungdomsrett) og tilhører Oslo, skal formidles til opplæringskontorer/godkjente lærebedrifter, jf. forskrift til opplæringslova § 6A-6. Søkere fra Oslo uten ungdomsrett kan også formidles, herunder voksne med rett til videregående opplæring, jf. forskrift til opplæringslova § 6A-10.

Formidlingen omfatter søkere som søker læreplass i henhold til lærefagets plassering i tilbudsstrukturen.

§ 24.Formidlingsprosessen

Lærefagsøkerne formidles til opplæringskontorer/godkjente lærebedrifter innen utgangen av mars, eventuelt før hvis mulig.

Søkerne må fylle vilkår for inntak til Vg3 etter forskrift til opplæringslova § 6-28 eller § 6-37, jf. § 6A-1 tredje ledd. Søkere som ikke fyller vilkårene for inntak til Vg3 lærefag tas ut av formidlingsprosessen.

§ 25.Søknader som mottas etter søknadsfrist

Lærefagsøknader fra ungdom med opplæringsrett, som mottas etter søknadsfrist, vil bli behandlet i den utstrekning det er mulig, jf. forskrift til opplæringslova § 6A-4 tredje ledd.

§ 26.Lærefagsøkernes forpliktelser

For å delta i formidlingsprosessen og/eller få tilbud om Vg3, må lærefagsøkerne svare på henvendelser fra Utdanningsetaten, opplæringskontorer og lærebedrifter. Lærefagsøkere som ennå ikke har fått tilbud om læreplass, må delta på obligatoriske arrangementer for denne målgruppen.

Lærefagsøkere som ikke overholder disse forpliktelsene tas ut av formidlingsprosessen og tilbys heller ikke Vg3 i skole i stedet for opplæring i bedrift. Det samme gjelder søkere som takker nei til tilbud om læreplass. Dette gjelder ikke dersom søkeren har gyldig forfall.

§ 27.Vg3 i skole i stedet for opplæring i bedrift

Lærefagsøkere med opplæringsrett etter opplæringslova § 3-1 (ungdomsrett) som verken har fått tilbud om læreplass eller er tatt inn til skoletilbud de har søkt på, gis tilbud om Vg3 i skole i stedet for opplæring i bedrift dersom de selv ønsker det, jf. forskrift til opplæringslova § 6A-9. Dersom det er tilstrekkelig antall plasser, kan Vg3 i skole også tilbys lærefagsøkere uten ungdomsrett som verken har fått tilbud om læreplass eller er tatt inn til skoletilbud de har søkt på.

§ 28.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 4. februar 2015 nr. 315 om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass, Oslo kommune, Oslo.

§ 29.Overgangsregel skoleåret 2017/2018 – Fordeling på skoler: Vg3 formgivingsfag

Søkere som har konkurrert seg inn på Vg3 formgivingsfag fordeles mellom skolene som tilbyr programområdet etter karakterpoeng fra det programområdet som gir inntaksgrunnlag.