Forskrift om gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og gjennomføring av tilsyn, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2016-10-26-1312
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse17.11.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelFOR-2002-06-26-922-§9-2, LOV-2002-06-14-20
Kunngjort17.11.2016   kl. 14.35
KorttittelForskrift om gebyr for fyrverkerihandel, Oslo

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 26. oktober 2016 med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2 andre ledd, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

§ 1.Formål

Forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine faktiske utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og gjennomføring av tilsyn i forbindelse med slike søknader.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for all saksbehandling i forbindelse med søknad om tillatelse til handel med og oppbevaring av fyrverkeri, og tilsyn med slik handel og oppbevaring innenfor kommunens grenser.

§ 3.Gebyrsats

Gebyrsats for søknad om handel med fyrverkeri fastsettes til kr 2 500.

Gebyret omfatter:

-behandling av søknader om tillatelse
-tilsyn i forbindelse med søknader.
§ 4.Betaling

Gebyret for saksbehandling og tilsyn må betales før søknaden behandles.

§ 5.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring.